Leto je tu a s ním aj túžba po krás­nej opá­le­nej po­kožke. Mnohé z nás už od jari nav­šte­vu­jeme so­lárne sa­lóny, aby sme sa pred­prip­ra­vili do pla­viek na kú­pa­liská. Veď ktorá žena nechce chrum­kavú hnedú po­kožku? A tak sa sna­žíme opá­liť čo naj­rých­lej­šie a čo naj­tmav­šie. Hlavne nech nie sme biele ako bryn­dza.

Ale ve­dela si, ako sa správne opa­ľo­vať? Na pár uži­toč­ných rád sme sa opý­tali In­grid Hrí­bo­vej, ma­ji­teľky opa­ľo­va­cieho sa­lóna IN v Mar­tine.

Rada č. 1: So­lá­rium by mali po­u­ží­vať osoby star­šie ako 18 ro­kov bez od­po­rú­ča­nia le­kára.

Rada č. 2: Ak sa je­den deň opa­ľu­ješ v so­lá­riu, opa­ľo­va­niu na slnku sa vy­hni.

Rada č. 3: Po náv­števe so­lá­ria sa ne­umý­vaj 3 ho­diny.

Ešte si ne­skú­šala so­lárne opa­ľo­va­nie, ale chys­táš sa pr­vý­krát?

  • Pred pr­vým opa­ľo­va­ním ti ob­sluha určí podľa tes­teru po­kožky typ tvo­jej a ná­sledne od­po­ručí čas opa­ľo­va­nia.
  • Me­dzi pr­vým a dru­hým opa­ľo­va­ním musí byť in­ter­val 48 ho­dín, aby sa zis­tilo, či ne­na­stala ne­ga­tívna re­ak­cia kože.
  • Opa­ľo­va­cia kúra by mala po­zos­tá­vať z 10 až 12 náv­štev v zá­vis­losti od typu po­kožky.
  • Po ukon­čení ce­lej sl­neč­nej kúry, do­praj po­kožke 4 týždne od­dych.

Ak však upred­nost­níš opa­ľo­va­nie na sl­niečku v prí­rode, alebo na bal­kóne, ne­za­budni sa na­trieť opa­ľo­va­cími kré­mami aby si sa hneď ne­spá­lila. Leto je tu, tak si uží­vajme sl­nečné lúče pl­nými dúš­kami. 🙂

13530798_289166021429226_636774007_n13530416_289166044762557_1995889550_n

foto: We he­art it

 

 

 

Komentáre