De­tox je dob­rým štar­tom na zmenu stra­vo­va­cích ná­vy­kov. Po dl­hej zime a ťaž­kých jed­lách je na rade istá „očista“, ktorá zbaví tvojho tela škod­li­vín a pri­praví ťa na jar s pl­nou si­lou. Tak­tiež  je nutné, aby si však tento prog­ram do­dr­žia­vala, ide­álne okolo týždňa. 

Väč­šina od­bor­ní­kov od­po­rúča de­tox práve na jar, keďže mnohé z nás bo­ju­jeme s fy­zic­kou aj psy­chic­kou úna­vou. Vtedy je naj­lep­šie jesť po­tra­viny, ktoré nám do­dá­vajú ener­giu, ale tak­tiež ne­treba za­bú­dať aj na po­hyb. Aké sú teda naj­lep­šie tipy pre jarný de­tox?

Od­ľahči svoju stravu. Po zim­nom pre­je­daní sa je čas na od­ľah­čený je­dál­ni­ček. Nejde o dras­tické di­éty alebo odo­pie­ra­nie si na­silu nie­čoho, čo máme radi. Stačí len za­čať po­čú­vať svoje telo. Ak ti ne­pa­suje ne­jaké jedlo a vi­díš, že ti to ne­robí dobre, vy­raď ho. Tak­tiež si vší­maj aj svoju pleť. Ho­vorí ti viac, ako si mys­líš.

Ze­le­nina a ovo­cie ako zá­klad. Do svojho je­dál­nička je ne­vy­hnutné za­ra­diť väč­šie množ­stvo čerstvej ze­le­niny a ovo­cia, ako pri­ro­dzený zdroj vi­ta­mí­nov a ži­vín.

zdroj: pe­xels.com

Pi te­ku­tiny. Najmä vodu. Vy­raď všetky sladké vody a tak­tiež sa moc ne­upí­naj na čaj. Kúp si vodu s mag­né­ziom alebo ak ti to do­vo­ľuje miesto, pi hlavne čistú vodu z vo­do­vodu. Nie­len, že je voda dobrá pri čis­tia­cich pro­ce­soch, ale po­máha pre­ko­ná­vať chute. Tak­tiež sa vy­hni ko­fe­ínu.

Čaje. Vy­meň kávu za ze­lený čaj. Je zdravší, na­kopne ťa do no­vého dňa a roz­žiari ti pleť. Tak­tiež sa snaž as­poň je­den­krát za deň piť čaje na očistu pe­čene alebo cel­kovo čis­tiace čaje, ktoré ťa zba­via ne­čis­tôt.

Ne­za­budni aj na po­hyb. Zdravá strava ur­čite ne­stačí! Nájdi si šport, ktorý ťa baví a tak­tiež ne­za­budni na chô­dzu. Ide­álne je cez deň dať 10 000 kro­kov.

Spo­lu­práca je dô­le­žitá. Ak si na tento de­tox ne­trú­faš, skús to so svo­jou ka­ma­rát­kou alebo s člo­ve­kom, ktorý by to chcel tiež. Kon­tro­lujte sa, mo­ti­vujte sa, a hneď ten de­tox bude zne­si­teľ­nejší.

Komentáre