Už 33. roč­ník naj­väč­šieho veľ­trhu koz­me­tiky na Slo­ven­sku ot­vorí brány naj­nov­ším tren­dom v ob­lasti skráš­ľo­va­nia 5. ok­tóbra.

Bra­ti­slav­ská In­cheba sa opäť stane de­jis­kom pre­zen­tá­cie všet­kého, čo sú­visí s krá­sou a zdra­vým ži­vot­ným štý­lom. Je­senná edí­cia veľ­trhu In­ter­be­auty sa usku­toční 5. až 7. ok­tóbra od 10:00 do 18:00 a pod jednu stre­chu sú­stredí od­bor­ní­kov, de­siatky koz­me­tic­kých zna­čiek a stovky pro­duk­tov pre krásnu pleť, telo, vlasy i nechty. Po ho­rú­com lete ko­nečne na­stal čas, aby sa dámy ve­no­vali sami sebe, do­priali si do­ko­nalú vi­záž a zís­kali pre­hľad o no­vin­kách a ak­tu­ál­nych tren­doch v skráš­ľo­vaní. Pre roz­ší­re­nie ob­zo­rov sa spo­ločne s In­ter­be­auty usku­toč­nia aj veľ­trhy ezo­te­riky a zdra­vého ži­vot­ného štýlu Eso­te­rika a Bio­styl.

Je­seň plná fa­rieb a vôní         

Na In­ter­be­auty sa po druhý raz pred­staví tím e-shopu Kra­so­tika, ktorý vzni­kol na zá­klade ví­zie pri­ná­šať slo­ven­ským že­nám to naj­lep­šie zo sve­to­vej de­ko­ra­tív­nej koz­me­tiky za roz­umné ceny. Ok­rem iného sa mô­žete te­šiť na ši­rokú po­nuku pig­men­to­va­ných oč­ných tie­ňov, mat­ných i lesk­lých rú­žov či kon­tú­ro­va­cích sád. K dis­po­zí­cii bude aj vi­zá­žis­tka, ktorá bude ok­rem lí­če­nia roz­dá­vať vzácne rady a po­sú­vať cenné skú­se­nosti.

Do­ko­na­lým spo­je­ním krásy a zdra­vého ži­vot­ného štýlu je značka 2sis Cos­me­tics, za kto­rou stoja ses­try – che­mička a di­zaj­nérka. Spo­ločne tvo­ria štý­lové pro­dukty, ktoré sú na­vyše prí­rodné a eko­lo­gické. Po­čuli ste už o te­lo­vom masle, šu­mivke do kú­peľa či spr­cho­vom želé? Dve ses­try vám o nich po­ve­dia viac.

Ta­jom­stvo do­ko­na­lej pleti ázij­ských žien na veľ­trh pri­nesú ju­ho­kó­rej­ské značky Missha a YJN. Za­os­tá­vať ne­bude ani sta­rost­li­vosť o nechty, jed­nou z no­vi­niek sú gél laky Ne­oNail Thermo Co­lor, ktoré me­nia od­tieň v zá­vis­losti od ak­tu­ál­nej tep­loty.

Pes­tré farby je­sene naj­lep­šie do­pl­nia vône orientu s ex­klu­zív­nymi par­fu­mami z Du­baja Teeb Al Gha­wali. Od­váž­nej­šie dámy a slečny si ur­čite získa sys­tém fa­rieb J Be­verly Hills, ktoré svet­lým vla­som do­dajú od­tiene ru­žo­vej, fia­lo­vej, ze­le­nej, oran­žo­vej, čer­ve­nej, žl­tej, mod­rej alebo tyr­ky­so­vej. Väčší pries­tor do­stane tento rok roz­maz­ná­va­nie nôh. Väč­šia časť veľ­trhu bude za­me­raná na koz­me­tiku ošet­ru­júcu cho­didlá, pri­pra­vený je do­konca od­borný prog­ram ve­no­vaný po­do­ló­gii.

Špič­kové vi­zá­žis­tky a naj­nov­šie trendy

Na náv­štev­níčky In­ter­be­auty už tra­dične čaká aj bo­hatý prog­ram. Ok­rem rôz­nych sú­ťaží, koz­me­tic­kých fes­ti­va­lov či maj­strovs­tiev Slo­ven­ska v rôz­nych krás­nych dis­cip­lí­nach veľ­trh pred­staví špe­ciálny ana­ly­zá­tor pleti, je­senné trendy pro­fe­si­onál­nych mas­ké­rov, ale aj tech­niky, ako si doma vy­ro­biť vlastné koz­me­tické pro­dukty z toho, čo máte v ku­chyni. K če­reš­nič­kám na torte jed­no­značne patrí pre­zen­tá­cia zruč­ností zná­mych vi­zá­žis­tiek. Lu­cia Slá­deč­ková pred­ve­die lí­če­nie na tému žena VAMP a Zu­zana Šut­ja­ková zas ukáže, ako sa líči v štýle ame­ric­kej hviezdy Kim Kar­das­hian.

Komentáre