Via­noce. Svia­tok, na ktorý sa te­šia malé deti rov­nako ako ich starí ro­di­čia. Sú ob­do­bím, ktoré hlása po­koj a mier. Sú opi­so­vané ako ča­ro­vné, roz­práv­kové a zá­zračné. Ľu­dia sú zrazu milší, vďač­nejší a po­kor­nejší. 

Via­noce však pre mno­hých trvajú len je­den deň. Len ten deň, po­čas kto­rého sa od rána sna­žia do­hnať to, čo ne­stihli po­čas pred­chá­dza­jú­cich dní. Do­pra­tať, do­va­riť, do­piecť… A po­tom si na chvíľu sad­núť k šted­ro­ve­čer­nému stolu a roz­ba­liť dar­čeky.

Kvôli stresu z ná­ku­pov a množ­stvu ľudí tla­čia­cich sa v ob­cho­doch, kvôli ne­ko­neč­nému upra­to­va­niu a túžbe po do­ko­na­lých nie­kedy až gý­čo­vých Via­no­ciach, ľu­dia často za­bú­dajú na to, o čom tie sku­točné Via­noce sú.

Preto te­raz skús na chvíľu spo­ma­liť a pre­čí­taj si nie­koľko in­špi­ra­tív­nych ci­tá­tov, ktoré do­ko­nale po­pi­sujú pravú pod­statu Via­noc. 

zdroj: pe­xels.com

#1 Via­noce sú kriš­tá­ľová guľa, v kto­rej sne­žia naše ná­deje.

#2 Pa­mä­taj si, že ak ne­náj­deš Via­noce vo svo­jom srdci, ur­čite ich ne­náj­deš pod strom­če­kom.

#3 Láska je to, čo je v miest­nosti s Vami na Via­noce, ak pre­sta­nete ot­vá­rať dar­čeky a po­čú­vať.

#4 „Via­noce nie sú o ot­vo­rení na­šich da­rov, ale o ot­vo­rení na­šich sŕdc.“ (Ja­nice Ma­e­di­tere)

#5 „Moja myš­lienka na Via­noce, či už sta­ro­módna alebo mo­derná, je veľmi jed­no­du­chá: mi­lu­jem os­tat­ných. Pre­mýš­ľajte o tom, prečo mu­síme ča­kať na Via­noce, aby to tak bolo?!“ (Bob Hope)

#6 „Chcel by som vlo­žiť via­nočnú at­mo­sféru do po­hára a môcť z neho vy­be­rať každý me­siac po troške.“ (Har­lan Mil­ler)
#7 „Via­noce sú láska. Za­kaž­dým, keď ľú­bime, za­kaž­dým, keď da­ru­jeme, sú Via­noce.“ (Dale Evans)
#8 Ob­ja­vujme čaro Via­noc každý deň v očiach na­šich detí!
#9 „Prav­de­po­dobne dô­vod, pre ktorý si ku­pu­jeme často hlúpe via­nočné dary je, že ne­vieme, ako dať lásku do slov.“ (Har­lan Mil­ler)
#10 „Sú to Via­noce v srdci, ktoré ší­ria Via­noce do vzdu­chu.“ (W. T. El­lis)

Komentáre