Re­náta Heč­ková je ta­len­to­vaná cuk­rárka, ktorá tvorí torty ako z ka­ta­lógu. Pe­če­nie je jej láska, hobby a ok­rem „kla­sic­kých“ do­káže sa­moz­rejme upiecť aj zdravé ko­lá­čiky.

Ďal­šia in­špi­ra­tívna osoba z nášho se­riálu tvorí vlast­nými ru­kami pre­krásne torty, ko­lá­čiky a zá­kusky. Za­tiaľ stále pra­cuje ako tl­moč­níčka, no do­káže ju sa­mos­tatne uži­viť aj sa­motné pe­če­nie na za­kázku. No nie sú to len oby­čajné ko­láče a torty. Vy­tvára do­slova uni­kátne pro­jekty, ktoré by ti bolo ľúto zjesť. Po­zri si, čo nám o sebe pre­zra­dila Re­náta Heč­ková alias Ko­la­chella.

 

 

 

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.