titulka

Druhý deň Bra­ti­slav­ských mód­nych dní sa nie­sol v du­chu žen­ského se­ba­ve­do­mia a sily. Po sil­nom za­čiatku je­sen­nej de­kády Bra­ti­slav­ských mód­nych dní 2016, sme mali v druhý deň mož­nosť vi­dieť ko­lek­cie z tvorby mód­nych di­zaj­né­rov a mód­nych do­mov – La Rena, V&E Fas­hion, Ida San­dor, Cube, Ve­ro­niky Kos­tko­vej, Terre Alte, ADO­REE, Zla­tici Huj­ber­to­vej, Ró­berta Bar­to­lena a Lu­káša Kim­ličku.img_0618

Svoje po­city a hod­no­te­nie nám po skon­čení pre­zra­dila hlavná or­ga­ni­zá­torka Bra­ti­slav­ských mód­nych dní Má­ria Re­há­ková :

“Mys­lím, že druhý deň bol veľmi dobrý, veľmi ma zau­jala ko­lek­cia Zla­tici Huj­ber­to­vej a Lu­káša Kim­ličku, mňa kon­krétne oslo­vili, ale zase sa mi pá­čil aj Ró­bert Bar­to­len, ktorý sa pred­sta­vil úplne inou ko­lek­ciou ako do­te­raz. Zme­nil celú kon­cep­ciu. V tomto roku vi­dím zmenu v tom, že sa ne­pou­žíva toľko čipka. Dnes sme vi­deli ma­te­riály jed­no­du­ché tak ako je to aj vo svete. Ja toto pri­pra­vu­jem 11 ro­kov a ďal­ších 10 ro­kov bude treba na­učiť men­ta­litu, pre­tože vy ro­bíte pre­hliadky pre tú kra­jinu a men­ta­litu, kde ži­jete. Ľu­dia nie sú na­sta­vení, aby te­raz ku­po­vali mo­dely na leto, tak ako je to vo svete…“

Fan­tas­tický Lu­káš Kim­lička a jeho ex­klu­zívna bielo-zlatá ko­lek­ciaimg_0683

Je­den z naj­žia­da­nej­ších mód­nych di­zaj­né­rov na Slo­ven­sku a tak­tiež v za­hra­ničí, fo­to­graf, sty­lista a vi­zá­žista. Stručne po­ve­dané módny mág. Lu­káš Kim­lička je bez­po­chyby fe­no­mé­nom mód­neho dia­nia na Slo­ven­sku. Mali sme to šťas­tie od­chy­tiť si ho a spý­tať sa ho na pár otá­zok, na ktoré nám s ra­dos­ťou od­po­ve­dal.

„Kde be­riem in­špi­rá­ciu je ťažká otázka, pre­tože stačí mať ot­vo­rené oči a tá in­špi­rá­cia je úplne všade. Keď idem ro­biť šaty napr. na za­kázku, tak ma väč­ši­nou in­špi­ruje sa­motná kli­entka, ale čo sa týka dneš­nej ko­lek­cie tam ma in­špi­ro­vali práve šperky, ktoré tam boli a kto­rých au­tor­kou je Mo­nika Vonts­ze­mu­ová, ta­kisto módna ná­vrhárka. Ona vy­tvo­rila naj­skôr šperky a ja som po­tom k nim vy­tvá­ral túto ko­lek­ciu. Chcel som, aby vy­nikli šperky preto som zvo­lil aj bielu, ale chcel som aby aj tie šperky do­tvá­rali, preto tam boli aj zlaté ele­menty. Celá tá ko­lek­cia je spo­lu­práca mňa a Mo­niky Vonts­ze­mu­ovej.“ dufamzetopojdeKris­tína Čin­ču­rová

                                    Prvé slovo, ktoré Vás na­padne pri tejto ko­lek­cií?

„Asi sexy. (smiech) Nie je to hlavná myš­lienka ani to nie prvý plán ko­lek­cie, ale ja mám rád, keď tam tá žen­skosť na tom móle je a mám rád, keď majú  ženy zvý­raz­nené krivky.  Ne­mám rád, keď no­sia vre­cia aj keď nie­komu sa to hodí.“kolekciakimlicKo­lek­cia re­no­mo­va­ného Ró­berta Bar­to­lena img_0657

Vy­spo­ve­dať sa nám po­da­rilo aj re­no­mo­va­ného mód­neho di­zaj­néra a zá­ro­veň flo­ristu Ró­berta Bar­to­lena. Pre­zra­dil nám, kde hľa­dal in­špi­rá­ciu pre svoju ak­tu­álnu ko­lek­ciu, čo si pod ňou pred­sta­vuje a zá­ro­veň, čo ju naj­viac vy­sti­huje:

“Ja stále ho­vo­rím, že in­špi­rá­ciu hľa­dám v žene, ale te­raz aj v ar­chi­tek­túre ako ta­kej. Stále po­u­ží­vam 4 typy žien, či je to žena krá­ľov­ská alebo ro­man­tická, vždy som sa do toho sna­žil vniesť mesto a ar­chi­tek­túru, aby tam boli prvky geomet­rie, prvky no­si­teľ­nosti s je­sen­ným ná­dy­chom. Chcel som, aby to pô­so­bilo hre­jivo. Myš­lien­kou bolo uro­biť zo ženy ako keby ob­jekt, ktorý sa aj v bež­nom ži­vote do­káže ob­liecť čisto mi­ni­ma­lis­ticky a dať do toho kus štýlu a di­zajnu.“
robert-bartolenHlav­nou myš­lien­kou je ele­gan­cia

larena

Ma­ji­teľka a di­zaj­nérka značky La Rena Re­nata Kliská nám od­po­ve­dala tiež :

„Pre mňa je in­špi­rá­cia žena ako taká, ja mám vždy po­cit, že by som chcela tú ženu spra­viť ešte kraj­šou, pô­vab­nej­šou ako je a pre mňa je vý­zva práve taká zrelá žena. Žena, ktorá už vie, čo chce má niečo za se­bou, aj to dobré aj to zlé, ale tá móda jej po­máha za­bud­núť na to zlé… Ja by som chcela, aby tá žena bola nád­herná, aby sa cí­tila se­ba­ve­domo a po­hodlne, preto tie všetky moje mo­dely sú ro­bené z prí­rod­ných ma­te­riá­lov, sú veľmi po­hodlné a to je aj cieľ toho ce­lého. Ele­gan­cia sa ni­kdy ne­stráca, to zna­mená, že vy mô­žete mať aj 50,60 ro­kov bez prob­lé­mov na to, aby ste vy­ze­rala krásna,. Ne­končí to v dvad­siatke. Ja mám chuť to do­ká­zať !“

Krása a pô­vab ženy nemá ko­niec, do­ká­zal nám to aj druhý deň Bra­ti­slav­ských mód­nych dní 2016 a nád­herné ko­lek­cie, ktoré sme mali vďaka tejto úžas­nej ak­cii mož­nosť vi­dieť.titulna

Komentáre