Vy­spo­ve­dali sme sym­pa­tickú Bianku Ru­ma­novú, ktorú už ur­čite po­znáš vďaka jej Ins­ta­gramu. Dnes sa môže po­chvá­liť už viac ako 95-ti­sícmi fol­lo­we­rov, ktorí stále pri­bú­dajú. Čo všetko stojí za Bian­ki­ným úspe­chom sa do­zvieš niž­šie v roz­ho­vore.

Väč­šina ťa po­zná najmä vďaka Ins­ta­gramu. Pre­zra­díš nám, kto bola Bianka pred tým, ako si sa zvi­di­teľ­nila?

Je pravda, že väč­šina z vás ma po­zná z Ins­ta­gramu, no už ako mlad­šia som bola me­dzi zná­mej­šími tí­ne­džermi v meste, mala som po­kec a na svo­jich al­bu­moch som v tom čase mala skoro naj­viac vi­dení (okolo 45-ti­síc) a to vtedy ešte ne­bola tak silná éra mas­mé­dií resp. so­ciál­nych sietí, takže o mne sa „ve­delo” vždy, no v omnoho men­šom roz­sahu. Vtedy iba v jed­nom meste. Te­raz už je to dva­krát toľko ľudí, čo v mo­jom rod­nom meste. Av­šak to ne­mení nič na tom, že som ab­so­lútne nor­málna baba. Ne­po­va­žu­jem sa za ni­koho viac, po­čet „fol­lo­wers“ ani vi­dení al­bumu zo mňa lep­šieho člo­veka ne­uro­bia.

Po­va­žu­ješ sa za blo­gerku?

Ja nie som blo­gerka, pre­tože ani len ten blog ne­mám. Možno je to iba insta-blog­ging, no aj to nie je presný ná­zov, lebo ne­pí­šem už pra­vi­delné dlhé články, vy­jad­re­nia, mo­ti­vá­cie, vy­lie­vačky sr­diečka. Takže touto ces­tou som sa ne­vyb­rala zá­merne, prišlo to pri­ro­dzene, no po­čet „fol­lo­wers“ sa zvý­šil aj tým, že som za­čala spo­lu­pra­co­vať s jed­ným e-sho­pom, kde som mala na sta­rosti od­pre­zen­to­vať tričká a mi­kiny, vtedy som ro­bila fo­te­nia, vi­deá a tým sa sle­do­va­nosť zvý­šila.

View this post on Ins­ta­gram

Py­ža­mová se­zóna 💋 @vs_ma­niacky 🎁

A post sha­red by 💥B💥 (@bian­ka­ru­ma­nova) on

Vždy si veľmi pekne upra­vená. Vieš dať na­šim ba­bám ne­jaké tipy na to, ako si udr­žať peknú pleť a fit po­stavu?

Piť veľa vody aj žih­ľa­vový čaj, ob­me­dziť cu­kor (sla­dené ná­poje sú smrť), nájsť  vhodné príp­ravky pre typ pleti, cho­diť na okys­li­če­nie tváre, no a fit po­stavu? Tá otázka pat­rila mne? 😀

Z tvojho Ins­ta­gramu vieme, že máš fra­jera. Pre­zra­díš, ako dlho ste spolu a ako ste sa zo­zná­mili?

S Mar­ti­nom sme spolu 2 roky, no zdá sa mi to už ako as­poň de­sať ro­kov. Maťo mi zvy­kol pí­sať dáv­nej­šie, sem-tam sa oz­val, pre­ho­dili sme par viet (ne­bol mi sym­pa­tický ani sa mi vý­zo­rom prí­liš ne­pá­čil – ok­rem tela🤭🤪) a mala som do­jem, že by ma rád spoz­nal aj osobne, no ne­rie­šila som to, pre­tože ma ne­jak ex­tra ne­zau­jí­mal. Jed­ného dňa sa mi zas oz­val, zrovna som bola krátko po roz­chode. Do­pra­co­vali sme sa k tomu, že by sme sa už aj osobne mohli spoz­nať. Tak sme sa do­hodli, že ja vez­mem ka­mošku a on ka­moša a vy­ra­zíme si do mesta. On si o mne mys­lel, že som ci­gánka a ja o ňom, že je suk­nič­kár. Po tomto ve­čery sme sa zvykli stre­tá­vať, ale len ako ka­ma­ráti, lebo ešte stále sa mi prí­liš ne­pá­čil. Po­stu­pom času si ma zís­kal tým, aký bol ne­od­bytný aj na­priek tomu, že som k nemu bola ne­prí­jemná a dá­vala mu na­javo, že mňa len tak ne­dos­tane.

Na­ťa­ho­vala som ho skoro 2 me­siace. Na­ko­niec ma úplne zlo­mil, ba­vil ma jeho hu­mor, rada som s nim trá­vila čas, pre­tože s ním ni­kdy ne­bola nuda, aj keď sme len se­deli na káve. Za­čal sa mi ná­ramne pá­čiť a bolo mi jedno, že mal vlasy (pred­tým som ni­kdy ne­mala vla­sa­tého). Tak ma pred­sta­vil ro­di­čom, bola som jeho druhá pria­teľka a tak ne­jak.

Vieš od­po­ru­čiť od­zadu ba­bám ne­jaké des­ti­ná­cie, ktoré sa roz­hodne oplatí vi­dieť, ale sú zá­ro­veň „low bud­get“?

Od­po­rú­čam Koh Sa­mui v Thaj­sku. Cel­kovo Thaj­sko. Za­mi­lo­vala som sa. Jedlo, prí­roda, ľu­dia, vône, ma­sáže, tá exo­tika, i keď ne­viem, či to bude pre baby „low bud­get“. Podla mňa sa taká do­vo­lenka oplatí, všetko je tam lacné, takže, aby to pô­so­bilo „low bud­get“, tak moja rada je: kúpte si le­tenku v sep­tem­bri, lebo do ja­nu­ára, feb­ru­ára máte ko­pec času na­šet­riť na všetko os­tatné.

Pá­čilo sa mi v Ká­hire. Bol to ex­trém, ale mám úžasné spo­mienky. Bol to môj sen. Bola som na osem dní iba kvôli pa­miat­kam, kul­túre. I keď som mohla ísť k moru, vy­brala som si po­zná­va­ciu do­vo­lenku. Išla som na vlastnú päsť. Za­ob­sta­rala som si sú­krom­ného sprie­vodcu s mini bu­som a je­deš.

Máš vy­sní­vanú značku, s kto­rou tú­žiš spo­lu­pra­co­vať?

„Youth Smhr“ nie je to značka, ale sty­lista. S ním by som chcela raz pra­co­vať. Je ne­sku­točný.

Aké sú podľa teba 3 kúsky, ktoré ne­smú chý­bať žiad­nej žene v šat­níku?

Tak podla môjho vkusu to je: veľmi pekne, vý­razne „over-si­zed“ tričko či mi­kina, ne­jaké vý­ni­močné te­nisky, ktoré zaujmú a roz­hodne čižmy na opätku nad ko­lená.

Z tvo­jich fo­tiek je vi­dieť, že sa ak­tívne ve­nu­ješ cvi­če­niu. Pre­fe­ru­ješ rad­šej sku­pi­nové cvi­če­nia alebo ma­káš vo fitku na stro­joch?

Pre mňa je to max tri­krát do týždňa to „ak­tívne“, ale keď som na vlne tak strava+cvi­če­nie a veľa vody. Môj pria­teľ a fit­nessky sa tomu ve­nujú ak­tívne, lebo tri­krát do týždňa a vy­ne­chá­vať 1-2 týždne nie je ak­tívne. Re­špekt pred ta­kými ľuďmi. Je to skvelé ako na sebe do­kážu ma­kať no pre mňa to nie je pr­vo­radé. Cvi­čím pre kon­dí­ciu, zdra­vie, aby som sa cí­tila dobre a áno, aj aby som vy­ze­rala lep­šie. Cvi­čím na stro­joch aj bez stro­jov. Sama a ob­čas s fra­je­rom.

Čo si ty pred­sta­vu­ješ pod slo­vom „od­zadu“?

A čo si pred­sta­vu­jem pod slo­vom od­zadu? Je to prí­jemná čin­nosť.🤪

Komentáre