Han­nah De­sai, známa ako Co­co­be­au­tea, je you­tu­berka a má svoj vlastný blog pod rov­na­kým náz­vom, ktorá udáva trendy v kla­sic­kom ob­le­čení. Žije v Lon­dýne, no má in­dické ko­rene, na ktoré je veľmi pyšná a po­trpí si na dob­rej vi­záži, ktorá však nie je oká­zala alebo pr­vo­plá­nová. 

Už na prvý po­hľad vi­dieť, že móda je niečo, čo ju ab­so­lútne fas­ci­nuje a na­pĺňa a je aj jej ži­vot­ným štý­lom. Jej vkus by sa dal na­zvať ako kla­sický, no za to pri­ro­dzený a po­hodlný. Má rada jed­no­du­ché farby, je mi­ni­ma­lis­t­kou, no svoje out­fity do­pĺňa zau­jí­ma­vými kús­kami a de­tai­lami, ktoré ne­chá vy­nik­núť. Ho­vorí o sebe, že má me­nej kús­kov, no sú je­di­nečné a kva­litné.

Han­nah je člo­vek, ktorý ne­há­dže na seba veci len tak bez ro­zmys­le­nia, no jej out­fity sú pre­cízne, aj keď sa môže zdať, že sú jed­no­du­ché. Nemá rada vý­razné farby a aj vo voľ­nom čase si po­trpí na kla­sické kúsky, ktoré sú ele­gantné. My sme si ju za­mi­lo­vali a vy­be­ráme tie naj­lep­šie out­fity a kúsky, ktoré by sme roz­hodne chceli vlast­niť.

View this post on Ins­ta­gram

Hey guys 👋🏽

A post sha­red by Han­nah | CO­CO­BE­AU­TEA (@co­co­be­au­tea) on

View this post on Ins­ta­gram

Uber for Han­nah 🚗

A post sha­red by Han­nah | CO­CO­BE­AU­TEA (@co­co­be­au­tea) on

View this post on Ins­ta­gram

Skirt se­a­son 💃🏽☀️

A post sha­red by Han­nah | CO­CO­BE­AU­TEA (@co­co­be­au­tea) on

Han­nah má tak­tiež svoj you­tube ka­nál, kde pri­dáva vi­deá (ako inak) zo sveta módy, no aj dáva rôzne tipy a triky ohľa­dom krásy a tipy, ktoré ti umož­nia ujas­niť si svoj štýl a cí­tiť sa prí­jemne v tom, čo no­síš.

Komentáre