Ume­nie na­stu­puje tam, kde slová ne­sta­čia. Sú veci, ktoré sa jed­no­du­cho ne­dajú opí­sať, každý ich musí po­cí­tiť na vlast­nej koži, aby po­cho­pil. Toto je 10 ilus­trá­cií pl­ných emócií, ktoré ne­pot­re­bujú žiadny ko­men­tár. Ur­čite sa náj­deš as­poň v jed­nej z nich.

 

#1 Pro­sím ne­opúš­ťaj ma

zdroj: bo­red­panda.com

#2 Môj ves­mír

zdroj: bo­red­panda.com

#3 Overt­hin­king

zdroj: bo­red­panda.com

#4 Si moja droga

zdroj: bo­red­panda.com

#5 Ne­za­bud­nu­teľná noc

zdroj: bo­red­panda.com

#6 Ne­za­bud­nu­teľná noc číslo 2

zdroj: bo­red­panda.com

#7 Ilú­zia

zdroj: bo­red­panda.com

#8 Je mi to jedno

zdroj: bo­red­panda.com

#9 Sve­tové prob­lémy

zdroj: bo­red­panda.com

#10 Me­lanchólia

zdroj: bo­red­panda.com

Komentáre