Viete si pred­sta­viť, že by ste z domu vy­šli bez toho, aby ste si pery pre­treli rú­žom? Nie? Po­tom podľa vý­sku­mov pat­ríte k 80 % žien, pre ktoré je ne­vy­hnut­ným do­pl­n­kom. Ako vlastne vznikla táto ne­od­mys­li­teľná po­môcka kaž­dej ženy a ktoré rúže sú top trendy práve te­raz?

Me­nil sa stá­ro­čiami

Možno vás to prek­vapí, ale his­tó­ria rúžu má ti­síc­ro­čia. Ženy sa od ne­pa­mäti sna­žili skráš­ľo­vať svoje telo a práve na pery sa sú­stre­dili naj­čas­tej­šie. Boli sym­bo­lom zvod­nosti a ve­no­vali im veľa po­zor­nosti. Kým v sta­ro­veku bolo fa­rebné lí­če­nie sa­moz­rej­mos­ťou, stre­do­vek pri­nie­sol temno aj do tejto ob­lasti. Rúže boli len pre kur­ti­zány a trvalo veľmi dlho, kým sa zasa usíd­lil v bež­nom žen­skom svete. Roz­mach pri­šiel v 20. sto­ročí s roz­vo­jom filmu, kedy aj he­rečky udá­vali trendy, čo je krásne a čo nie. Dnes roz­hodne ne­možno po­ve­dať, že by tu bola nuda. Na­opak, trendy sú stále zau­jí­ma­vej­šie.

Nie je to len o farbe

Ke­dysi dávno mal rúž na pery jasnú úlohu – zvý­raz­niť pery a do­dať im farbu, aby boli pú­tavé a ob­di­vu­hodné. Dnes už rúž nie je len far­bou alebo vy­jad­re­ním osob­nosti či ná­lady. Mnohé z nich majú vý­razný hyd­ra­tačný úči­nok, ob­sa­hujú vi­ta­míny po­trebné pre krásu a zdra­vie pier. Do pop­re­dia sa do­stá­vajú dl­ho­tr­vácne kúsky, ktoré dr­žia celé ho­diny. Veľký boom za­žil matný rúž, ktorý za­čalo po­nú­kať čo­raz viac zna­čiek. Zau­jí­mavé je aj to, že kým mi­nulé sto­ro­čie pat­rilo kla­sic­kým vy­sú­va­cím rú­žom, te­raz sú po­pu­lárne aj te­kuté. Sú trb­lie­tavé, ho­lo­gra­fické, me­ta­lické, pries­vitné, s kvetmi i vo­de­odolné.

Tmavé sú in

Všetko sa mení, ale čer­vený rúž je stále must have kaž­dej žen­skej ka­belky. Za oka­mih z nás vy­kúzli femme fa­tale, dô­le­žité je len vy­brať si ten správny od­tieň čer­ve­nej. Trendy v lí­čení ho­vo­ria jasne – je­seni a zime kra­ľujú vý­razné a tmavé farby. Nič ne­po­ka­zíte ani hne­dou alebo fia­lo­vou. Aj značka MAC vsa­dila na ne­všednú fia­lovú, ktorá je ako stvo­rená na ve­černé lí­če­nie. Aby sa ani tmavý rúž ne­roz­ma­zá­val, možno po­môže pries­vitná kon­tú­ro­va­cia ce­ruzka. Aj vďaka nej bu­dete hviez­dou ve­čera. Alebo pra­cov­ného dňa.

Tla­čová správa No­tino.sk

Komentáre