Leto je ča­som vý­le­tov a do­vo­le­niek. Najmä štu­denti si toto ob­do­bie práz­dnin ne­ve­dia vy­na­chvá­liť. Do­vo­lenku od­vo­dzu­jeme od slova do­vo­liť, a teda sa často od­via­žeme z re­ťaze. Mo­nako, druhý naj­menší štát (v pod­state aj obec či mesto), mnohí po­známe najmä pod ozna­če­ním da­ňový raj (v Mo­naku sa ne­pla­tia dane). Býva tu aj náš naj­zná­mejší cyk­lista Pe­ter Sa­gan. Je prav­dou, že vás vý­let do Mo­naka ne­vyjde naj­lac­nej­šie, no ak máte do­sta­točný pre­hľad, ne­musí vás zru­ino­vať. Je na­ozaj krásne a oplatí sa vám ho nav­ští­viť.

Fakty

1. Mo­nako je kon­šti­tučná mo­nar­chia, na čele je knieža Al­bert II.

2. Je to druhý naj­menší štát a jeho je­di­ným su­se­dom je Fran­cúzko.

3. Iba 1/7 oby­va­teľ­stva tvo­ria ro­dení Mo­na­ča­nia.

4. Zá­klad­nými príj­mami Mo­naka sú ban­kov­níc­tvo a ces­tovný ruch.

Smutný osud kňaž­nej Grace

Grace Pat­ri­cia Kelly bola man­žel­kou pre­doš­lého mo­nac­kého pa­nov­níka Rai­niera III. Bola  oce­ňo­vaná ame­rická he­rečka. Mali spolu tri deti: Ca­ro­line, Al­berta II. a Stép­ha­nie. Zo­mrela pri au­to­ne­hode, keď sa so Stép­ha­nie vra­cali do Mo­naka. Na jej po­česť ne­chal knieža vy­bu­do­vať záh­radu jej ob­ľú­be­ných ruží. Po­čas man­žels­tva si však vraj boli vzá­jomne ne­verní. Grace sa kvôli nemu vzdala he­rec­tva, čo viedlo k dep­re­siám a al­ko­holu. Ani man­žels­tvo Al­berta nie je ide­álne, kvôli po­čtu ne­man­žel­ských deti a bez­počtu mi­le­niek. Tra­duje sa his­torka o pre­kliatí tejto ro­diny. Vraj žiadne man­žels­tvo ne­bude šťastné. Na škan­dály majú sku­točné šťas­tie.

Toto v Mo­naku mu­síš nav­ští­viť

1. Oce­áno­gra­fické mú­zeum (na­chá­dza sa na útese, 80 m nad mo­rom, je to prvé mú­zeum svojho druhu, má tri časti, najk­raj­šia je tá s ak­vá­riom, kde sa na­chá­dzajú rôzne druhy vod­ných rast­lín i ži­vo­čí­chov).

2.Ka­síno Monte Carlo (známe aj vďaka For­mule 1, v mi­nu­losti za­chrá­nilo pa­da­júcu eko­no­miku kra­jiny, ob­ľu­bujú ho mnohé ce­leb­rity).

3. Knie­žací pa­lác (ne­obý­vaná časť je ako mú­zeum sprí­stup­nená ve­rej­nosti, na­chá­dzajú sa tu zbierky sôch i ob­ra­zov, na mieru vy­ro­bené zrkadlá či vázy).

4. Prí­stav (ok­rem krás­nej pro­me­nády aj vý­ni­močná pre­hliadka jácht).

Na čo sa treba v Mo­naku pri­pra­viť

  1. Ak sa doň ne­vy­be­rieš za­včas rána, na ceste si po­čkáš v záp­che a všade budú rady.
  2. Cestu sú na­ozaj úzke. Snaž sa nájsť par­ko­va­nie ďa­lej od cen­tra. Peši je to jed­no­duch­šie.
  3. Keďže si Mo­nako ne­pes­tuje vlastné po­tra­viny, od­ráža sa to na ich cene.
  4. Čím viac v cen­tre sa na­chá­dzaš, tým je všetko drah­šie. Mo­nako nie je veľké, dá sa tú na­jesť aj za nor­málne ceny.
  5. Aj keď sa tu platí eurom, v Mo­naku ne­platí ro­aming ako v E.Ú. Ak bu­deš vy­uží­vať dáta, po­riadne si pri­pla­tíš, preto maj so se­bou pre is­totu mapu. V Mo­nac­kých uli­ciach sa orien­tuje ťažko.

 

zdroj: au­torka

Aký na mňa Mo­nako spra­vilo do­jem

Nie je ta­jom­stvom, že v Mo­naku žijú pre­važne bo­háči. Tak to tam aj vy­zerá. Všetko vy­zerá čisto a lu­xusne. Žije tam re­la­tívne veľa ľudí na ma­lom prie­s­trans­tve, takže sa sna­žia za­pl­niť každý cen­ti­me­ter. Ná­kupné cen­trá sa na­chá­dzajú v po­d­zemí. Bu­dovy a byty vy­ze­rajú lu­xusne a štý­lovo, stále sa pri­sta­vujú nové. Ob­cho­díky tam náj­dete od sve­to­vých zna­čiek po úplne oby­čajné. Ok­rem módy je pre mňa vždy zá­ži­tok ob­zrieť si lu­xusné autá a jachty, kto­rých je tam po­žeh­nane. Mo­nako je krásne a môjmu oku la­ho­dilo ob­di­vo­vať toľkú krásu.

Nav­ští­vila som ho viac­krát a vždy vo mne za­cho­valo dobrý do­jem. Po­ve­dali by ste, že je ma­ličké a ani tam niet čo vi­dieť. Nie je to pravda, celé ho ne­prej­dete ani za dva dni. Ok­rem kla­sic­kých tu­ris­tic­kých lá­ka­diel tam mô­žete vi­dieť množ­stvo iných vecí. Roz­hodne vám od­po­rú­čam si ho po­zrieť!

Komentáre