Vtip a hu­mor tvo­ria ne­od­de­li­teľnú a ne­od­mys­li­teľnú sú­časť na­šich ži­vo­tov. Nie­ktorí v nich do­konca vi­dia svoj zmy­sel ži­vota a isté po­sla­nie. Vy­ží­vajú sa to­tiž v tom, keď môžu ba­viť ľudí vô­kol seba a ro­biť zo seba bláz­nov. No a presne tak ich aj oko­lie po­zná. Ako več­ných „vti­pál­kov“. A že ich hu­mor ne­opúšťa ani po smrti, tak o tom sa pre­svedčte sami. 

„Tu le­žím ja, no ne­plač. Jed­ného dňa zo­mrieš tiež.“ 

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

„Ou, tu dole je teda riadna tma.“

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

„Keď vieš toto pre­čí­tať, tak sto­jíš na mo­jich pr­siach.“

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

Fail. 

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

Kto by ča­kal ta­kýto skrytý od­kaz na ná­hrob­nom ka­meni?

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

Jed­no­smerka. Ne­v­stu­po­vať. 

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

„Ja som ti vra­vel, že som chorý.“

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

Zdroj: bo­red­panda

Komentáre