Keď dnes na niečo po­vieš, že je hu­mus daj si po­zor, pre­tože fa­nú­ši­ko­via tejto cí­ce­ro­vej ná­tierky budú na teba ne­pekne po­ze­rať. Presne tak! Táto po­chúťka je už na trhu cel­kom známa, no stále sú tu ľu­dia, ktorý ne­majú po­ňa­tia, o čo vlastne ide. 

Hum­mus je tra­dičná in­dická ná­tierka, kto­rej zá­klad sa skladá z cí­ceru, ces­naku, oli­vo­vého oleja a ta­hini pasty (se­za­mo­vej pasty). Ďal­šie kom­bi­no­va­nie je už na tebe. Ale ako is­totu sme pre teba pri­pra­vili 5 do­ko­na­lých ver­zií tohto po­krmu. A ako bo­nus ná­vod, ako si doma ľahko a jed­no­du­cho vy­tvo­ríš se­za­movú ta­hini pastu. Je­diné, čo bu­deš po­tre­bo­vať je vý­konný mi­xér a chuť tvo­riť.

Ta­hini/Se­za­mová pasta

Zá­kla­dom po­ma­zánky je aj pasta zo se­zamu, ktorú buď kú­piš v ob­chode, alebo si ju mô­žeš vy­ro­biť v po­hodlí do­mova za zlo­mok ceny. Je­diné, čo bu­deš po­tre­bo­vať je se­zam, ktorý opra­žíš ma pan­vici a oli­vový olej .Tieto in­gre­dien­cie dáš do vý­kon­ného mi­xéra, v kto­rom všetko roz­mi­xu­ješ na te­kutú omáčku.

Kla­sický hum­mus

Stav na is­totu a na za­čia­tok skús tra­dičný hum­mus, na zá­klade kto­rého zis­tíš či je toto jedlo vhodné pre tvoje chu­ťové po­há­riky. Stačí ti naň sku­točne mi­ni­mum in­gre­dien­cií, z kto­rých vy­kúz­liš ľahkú ve­čeru či po­obed­ňajši snack.

Hum­mus z pe­če­ných pap­rík

Na prvý po­hľad divná, no o tom zauj­ma­vej­šia kom­bi­ná­cia. Chuť kla­sic­kého hum­musu je ozvlášt­nená pap­ri­kou, ktorá dáva ce­lému jedlu sladší ná­dych. Ne­musí ťa od­ra­diť ani o niečo dl­h­šia príp­rava, pre­tože tá chuť stojí sku­točne za to.

Ba­zal­kový hum­mus

Veľa ľudí po­zná ba­zal­kové pesto, no o le­vel vyš­šie je ba­zal­kový hum­mus. Vôňa ba­zalky dodá svie­žosť ce­lému re­ceptu a uvi­díš, že si ho za­mi­lu­ješ tak, ako aj my. Pod­mien­kou je však čerstvá ba­zalka. Su­šenú rad­šej ani ne­skú­šaj, pre­tože tým po­ka­zíš celý vý­sledný efekt a chuť ne­bude taká, ako by mala byť.

Hum­mus zo slad­kých ze­mia­kov

Ba­táty sú ob­ľú­bené snáď u kaž­dého, ale čo ak nás opustí všetka fan­tá­zia a už ne­vieme, čo s nimi? Šup ich do hum­musu. Rov­nako ako čer­vená pap­rika, ce­lému re­ceptu dodá sladkú chuť. Preto ak máš rada kom­bi­ná­ciu slad­kého a sla­ného, tento typ hum­musu je pre teba ako stvo­rený.

Re­pový hum­mus

Ako sa ho­vorí, naj­lep­šie a naj­fa­reb­nej­šie na­ko­niec. Ak si ne­za­mi­lu­jete tento hum­mus pre jeho chuť, tak vám ru­čím za to, že ho bu­dete zbož­ňo­vať už len kvôli tomu, ako vy­zerá. Aj keď môže na nie­koho pô­so­biť umelo, opak je prav­dou. Cvikla do­káže divy. Nie­len, že je pre člo­veka a jeho zdra­vie pros­pešná, ale je aj chutná. A tá farba? To je už len če­reš­nička na torte.

Komentáre