Rok 2018 bol plný búr­li­vých vzťa­hov, ktoré pre­žili svoje stropy, ale do­ká­zali pad­núť aj na úplne dno. Exis­tuje však via­cero dô­vo­dov, pre ktoré bude rok 2019 lepší a po­koj­nejší, čo sa týka ro­man­tic­kých vzťa­hov. A to hlavne vďaka Ve­nuši, ktorá vládne ľú­bost­nému ži­votu a bude ho po­sú­vať jemne vpred.

Bez ohľadu na to, či si sin­gle alebo vo vzťahu, na­sle­du­júci rok bude plný no­vých skú­se­ností a vzru­še­nia. Si pri­pra­vená znova sa za­mi­lo­vať?

Ba­ran

Tento rok bude pre teba omnoho jed­no­duchší, a to hlavne v zmysle tvojo ľú­bost­ného ži­vota. Pla­néty na­vyše pre­zrá­dzajú, že rok 2019 bude plný dob­ro­druž­stva. Ak si si už svoju po­lo­vičku na­šla, no mala si po­cit, že všetko beží už akosi ru­tinne, tak nový rok ťa pre­svedčí o opaku. Opäť na­do­bud­neš zve­da­vosť, a bu­deš chcieť hl­b­šie ob­ja­vo­vať svojho par­tnera, po prí­pade, ak si sin­gle, bu­deš chcieť omnoho viac ran­diť. V ok­tóbri sa však bu­deš mu­sieť hl­b­šie za­mys­lieť nad všet­kým, čo ti leží na srdci, takže sa na to pri­prav.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: ins­ta­gram.com/couple/

Býk

Rok 2019 bude pre teba ro­kom pl­ným zmien. Na jed­nej strane to môže na­ro­biť po­riadny chaos v tvo­jom ľú­bost­nom ži­vote, na dru­hej sa však sta­neš omnoho zau­jí­ma­vej­šou a na­do­bud­neš po­cit zno­vuz­ro­de­nia. Vďaka Ve­nuši, ktorá ne­bude po­čas ce­lého roka re­trog­rádna, bude tvoj možno nový vzťah pre­bie­hať omnoho jem­nej­šie, bez znač­ných vý­ky­vov. Vďaka Ju­pi­teru bude tento rok pre teba ro­kov, kedy náj­deš hl­boké a in­ten­zívne spo­je­nie s opač­ným po­hla­vím.

Blí­že­nec

Už v roku 2018 sa ťa Sa­turn sna­žil na­učiť niečo o láske a vzťa­hoch. V 2019 v tom bude po­kra­čo­vať, a ty sa bu­deš učiť byť zra­ni­teľ­nej­šou, av­šak zá­ro­veň ti ukáže, komu svoju zra­ni­teľ­nosť mô­žeš zve­riť. Na­vyše by si sa mala na­učiť, čoho sa v láske vy­va­ro­vať. Ne­chaj nový rok, nech ťa na­učí viac o láske, ktoré nie je po­vr­ch­nou.

Rak

Na­učíš sa, čo má od vzťahu oča­ká­vať. Na­vyše za se­bou ne­cháš všetky ne­po­da­rené vzťahy, ktoré ti viac ub­li­žo­vali ako ťa te­šili, a to je len dobré. Sa­turn ťa na­učí, čo vo vzťahu po­tre­bu­ješ a ako to do­siah­nuť. A ako všetci dobre vieme, raci tú­žia po hl­bo­kom, emo­ci­onál­nom spo­jení s oso­bou, pri kto­rej sa budú cí­tiť ako doma, a kto­rej budú môcť zve­riť všetky svoje ta­jom­stvá.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: ins­ta­gram.com/couple/

Lev

2019 bude di­vo­kou jaz­dou, a to hneď od jeho za­čiatku! To by mohlo ok­rem iného zna­me­nať aj ko­niec tvojho sú­čas­ného vzťahu, alebo mi­ni­málne skon­co­va­nie s ne­zdra­vými zvykmi, ktoré ste vo vzťahu vy­bu­do­vali. Nedá sa po­chy­bo­vať o tom, že tvoj ľú­bostný ži­vot bude na­ozaj búr­livý, plný sexu a stret­nutí, ktoré budú hravé a veľmi vy­na­lie­zavé. Pri tomto všet­kom ne­bude ne­zvy­čajné, že bu­deš mať v hlave chaos, o tom, čo alebo koho na­ozaj chceš.

Panna

Sa­turn by ťa mal na­viesť k tomu, aby si ob­no­vila svoj po­stoj ku vzťa­hom a sexu. Na­učí ťa vy­vá­žiť rov­no­váhu me­dzi se­ri­óz­nos­ťou a ne­zá­väz­nou zá­ba­vou s ľuďmi, kto­rých si vy­be­rieš. Je vy­soká šanca, že sa ti po­darí vy­tvo­riť aj ne­jaké hl­b­šie spo­je­nie, ktoré by mohlo do­konca zna­me­nať veľké zmeny v tvo­jom osob­nom ži­vote (svadba, deti a tak).

Váhy

Váhy budú mať na­sle­du­júci rok na­ozaj šťas­tie. Tvoja vlád­núca pla­néta- Ve­nuša- ne­bude po­čas roku 2019 ani raz v re­trog­rád­nej po­dobe, čo po­silní tvoj mi­lostný ži­vot. Sa­turn ťa pri­núti za­mys­lieť sa nad svo­jim vzťa­hom a pre­hod­no­tiť, ako mô­žeš s nie­kým fun­go­vať ako jed­nota a ako sa o seba vzá­jomne sta­rať. Urán pri­ne­sie kre­a­tívne zmeny do tvo­jej spálne, kde sa na­ozaj ne­bu­deš nu­diť.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: ins­ta­gram.com/couple/

Škor­pión

Urán bude pla­né­tou, vďaka kto­rej bu­deš v roku 2019 vy­hľa­dá­vať a stre­tá­vať sa s ab­so­lútne od­liš­ným ty­pom ľudí ako do­te­raz. Bu­deš si vo­liť iných mu­žov ako do­te­raz, s kto­rými bu­deš kon­čiť a za­čí­nať ná­hodne a rýchlo. Pluto ti však po­môže zlep­šiť ko­mu­ni­kačné schop­nosti, čím do­cie­liš lep­šie pre­po­jene so svo­jim par­tne­rom. Či si za­daná alebo sin­gle, nový rok bude ro­kom, kedy to bude vo vzťa­hoch is­kriť.

Stre­lec

Ju­pi­ter – tvoja vlád­núca pla­néta – spô­sobí, že tento rok bude pre teba ro­kom s veľ­kým R a to nie len v ob­lasti lásky ale aj vo všet­kých os­tat­ných as­pek­toch ži­vota. Keď si vo vzťahu, tak sa obaja do­sta­nete do úplne no­vej di­men­zii. Keď si sin­gle,  spoz­náš množ­stvo no­vých ľudí a mala by si sa za­mi­lo­vať až po uši. Ko­niec kon­cov, nový rok bude ro­kom lás­ky­pl­ných dob­ro­druž­stiev.

Ko­zo­ro­žec

Pri­prav sa na spon­tánne dob­ro­druž­stvá, kre­a­tívny sex, a hl­bší zmy­sel v pre­po­jení so svo­jim par­tne­rom alebo po­ten­ci­onál­nym par­tne­rom. Rok 2019 bude pre tvoj mi­lostný ži­vot ne­uve­ri­teľné vzru­šu­júci a dob­ro­družný. A aj keď ni­kdy ne­za­bud­neš na to, ako se­ri­ózne be­rieš vzťahy, bu­deš si ich uží­vať na­plno.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: ins­ta­gram.com/couple/

Vod­nár

Ju­pi­ter opäť za­ú­ra­duje a roz­šíri tvoju spo­lo­čen­skú sféru. Spoz­náš tony no­vých zau­jí­ma­vých ľudí, a ak si sin­gle, budú pre teba po­ten­ci­onál­nymi par­tnermi. Ak sa na­chá­dzaš vo vzťahu, tak sa obaja roz­hod­nete pod­nik­núť veľké kroky, pre­kro­čiť svoju kom­fortnú zónu a vy­dať sa do sveta, spoz­ná­vať nové kul­túry a ľudí. Na­vyše by si mala pre­hĺbiť svoje ve­do­mie, a tak lep­šie chá­pať ži­vot, čo ide ruka v ruke s tvo­jim mi­lost­ným ži­vo­tom.

Ryby

Je vy­soko prav­de­po­dobné, že v no­vom roku sa ti od­halí člo­vek, ktorí ťa tajne ob­di­vo­val a vy­zná ti svoje city. Dru­hou mož­nos­ťou je, že ty na­be­rieš od­vahu a svoje city vy­znáš tomu, kto sa ti už dlho páči. Za toto bude môcť práve Urán, ktorý bude vy­la­ďo­vať ko­mu­ni­kačné schop­nosti. Sa­turn a Pluto ti po­môže lep­šie uvi­dieť, akí sú ľu­dia, kto­rými sa ob­klo­pu­ješ a či si za­slú­žia byť v tvo­jom ži­vote. Táto ener­gia ti len po­môže, pri­blí­žiť sa k člo­veku, do kto­rého sa za­mi­lu­ješ.

 

Zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre