Že na Ins­ta­grame náj­deš všetko od vi­deí roz­to­mi­lých šte­nia­tok cez make-up tu­to­rials až po vše­li­jaké po­div­nosti už asi vieš. Ur­čite si už teda za­žila, že si si skro­lo­vala no­vinky, a zrazu si zba­dala niečo, čo ti na chvíľu vzalo všetky slová a sa­mej seba si sa pý­tala – Prečo pre­boha? V tomto di­vo­kom svete Ins­ta­gramu exis­tuje účet, ktorý ti presne takto do­káže vy­ra­ziť dych. @ma­tie­res­fe­ca­les. Áno, znie to síce cel­kom ele­gan­tne, ale ako sa vraví, zda­nie môže kla­mať. A tu teda klame po­riadne.

V prí­pade tohto účtu, je kľú­čo­vým pre­klad ter­mínu „Fe­cal Met­ter“ (fe­kálna hmota) a ich 100k Fol­lo­we­rov. Tento kon­cept vy­tvo­ril pred dvoma rokmi man­žel­ský pár Han­nah Rose Dal­ton (22) a Ste­ven Raj Bhas­ka­ran (24) a jeho vi­zu­álne ná­pady sú rov­nako šo­ku­júce, ako ná­zov ich pro­filu. Tak na­prí­klad- opätky sú za­kri­vené a vy­ze­rajú ako kosti oba­lené ko­žou, a to všetko po­mo­cou pro­te­tiky. Dvo­j­ica tiež pre­zra­dila, že má v pláne uro­biť z nich sku­točnú obuv. Ob­le­če­nie je vý­razné, po­kr­čené a mô­žeme až po­ve­dať, že ex­trémne.

Are we all re­ally hu­man in­side?

A post sha­red by Fe­cal Mat­ter (@ma­tie­res­fe­ca­les) on

Ur­čite sa ti už stalo, že si to pre­hnala s make-upom, po­zrela si sa do zrkadla a až ťa trhlo späť z toho ob­razu, ktorý si v ňom vi­dela. Dobrá správa. Oproti tejto dvo­j­ici, si ur­čite vy­ze­rala pri­ro­dzene. Tu to­tižto platí, viac, viac a ešte viac. Dá sa po­ve­dať, že ich make-up pre nie­koho pred­sta­vuje po­di­vín­sku roz­právku, no väč­šina sa pri­pája k noč­nej more. Fa­rebné šo­šovky, vy­ho­lené hlavy s pra­mien­kami fa­reb­ných vla­sov, biela koža oz­do­bená vý­raz­nými tieňmi a vzormi. Han­nah Rose Dal­ton sa vy­jad­rila, že táto fo­to­gra­fia ne­sie po­sols­tvo, ktoré ho­vorí: „Toto nie je kos­tým, to som ja,

Bio­mi­micry

A post sha­red by Fe­cal Mat­ter (@ma­tie­res­fe­ca­les) on

Dvo­j­ica prišla s týmto ná­pa­dom asi pred dvoma rokmi, po­čas ich po­sled­ného roč­níka na Fas­hion School in Mon­treal. V pod­state išlo o to, že sa ani jed­nému ne­pá­čilo, ako v dneš­nej dobe pra­cuje módny prie­my­sel, det­ská práca, od­pad ktorý má za ná­sle­dok tex­tilný prie­my­sel, či far­bivá, ktoré sú škod­livé pre ži­votné pro­stre­die. Tento ich rov­naký ná­zor mal za ná­sle­dok, že sa z nich stali pria­te­lia. V tom pri­šiel ná­pad, že už iba ne­stačí roz­prá­vať o tom, čo všetko sa im ne­páči. Tak vzniklo „Fe­cal Mat­ter“.

The­y­'re fe­e­ding us po­ison

A post sha­red by Fe­cal Mat­ter (@ma­tie­res­fe­ca­les) on

V dneš­nej dobe je dvo­j­ica zo­so­bá­šená a ich módne… vý­tvory si mô­žeš za­kú­piť na stránke de­pop.

Gym Bud­dies

A post sha­red by Fe­cal Mat­ter (@ma­tie­res­fe­ca­les) on

Merry Chris­tmas Hu­mans!

A post sha­red by Fe­cal Mat­ter (@ma­tie­res­fe­ca­les) on

Le­t's be ne­igh­bours

A post sha­red by Fe­cal Mat­ter (@ma­tie­res­fe­ca­les) on

 

Zdroj: Vo­gue

Komentáre