Po bláz­ni­vých tren­doch pier­ko­vého a dra­čieho obo­čia, chl­pa­tých nech­toch a far­bení ochl­pe­nia tu máme ďalší trend, ktorý je ta­kisto po­riadna di­vo­čina. Žltá lí­cenka, žlté kon­túry, tiene, pehy, žlté rúže. Kto by to po­ve­dal, že bu­deme chcieť nie­kedy vy­ze­rať ako člen ro­diny Sim­pso­nov­cov?

Diev­čatá, ktoré mi­lujú lí­če­nie, v ňom aj radi expe­ri­men­tujú. Nový od­vážny vý­stre­lok za­me­nil kla­sickú ru­žovú alebo bros­ky­ňovú lí­cenku za od­tiene sl­neč­ných lú­čov.

Na jar cel­kom vhodná farba, av­šak veľmi ne­ty­pická pre lí­če­nie líc­nych kostí. Kom­bi­nuje sa so žl­tými oč­nými tieňmi, žl­tým rú­žom, žl­tými lin­kami a do­konca nie­ktoré make-up ar­tis­tky si kres­lia aj žlté pehy.

Wha­t's my fa­vo­rite @kat­vond­be­auty lip look? Bright & Bold to the max! _ CON­TEST TIME! @ny­lon­mag has te­a­med up with @kat­vond­be­auty for your chance to win the Kat Von D's Vault Box fe­a­tu­ring ALL 30 Ever­las­ting Lip Li­ners 😮😱🤤😍 oh my! _ All you alien ba­bes have to do is cre­ate your own fa­vo­rite lip look & post it to Ins­ta­gram using the hash­tags: #KV­Dx­NY­LON and #Con­test by May 14th. Tha­t's it!! (See the link in my bio!) TH­REE win­ners will be cho­sen on May 15th, so get to cre­a­ting y'all _ We­a­ring @kat­vond­be­auty Ever­las­ting Li­quid Lips­tick in Dre­a­mer • @kat­vond­be­auty sha­dows in: Fran (yel­low blush), Strut­ter, & Black Me­tal (all from the Mi Vida Loca Re­mix Pa­lette) + Tat­too Li­ner in Tro­oper _ #KV­Dx­NY­LON #ad #ash­me­re­dith #ma­ke­upi­sart #kvd­look #kat­vond­be­auty #dal­las­mua #mua #LetsP­la­y­In­My­World #tex­ture #bright #our­fa­zi­nali #Jkissa #kel­se­y­an­naf #pen­nold #jus­call­me­tara #sss­sa­mant­haa #alys­sa­ma­rie­ar­tis­try #do­mi­ni­qu­eldr #pun­ching­pic­tu­res

A post sha­red by Ash | Dal­las | Ma­keup Ar­tist (@ash­me­re­dith_) on

🐣🐥🐤 . . . I could­n't de­cide on hair up or down…so he­re's a shot of it down 😋 Fe­els good to get cre­a­tive, this icy we­at­her has kept the baby & I hou­se­bound & stir crazy 😂😧 . . . #Jas­mi­ne­sWhim­si­ca­lEn­try #whim­si­cal #avan­tgarde #cre­a­ti­ve­ma­keup #birds­nest #fe­at­hers #glit­ter #gloss #fa­kef­rec­kles #frec­kles #mim­les #ash­me­re­dith #ma­ke­up­mouse #kim­ber­ly­mar­ga­rita #ins­ta­chal­lenge #ins­ta­con­test #ma­ke­up­con­test #wa­ke­upand­ma­keup #dres­sy­our­face #gi­gir­larmy #du­pe­mag #fe­a­ture_my_stuff #mu­as­ho­oting­star #un­der­ra­ted­muas #un­dis­co­ve­red_muas #ma­ke­upar­tist­worl­dwide #motd #potd #eotd #lotd

A post sha­red by Ni­cole Kup­pan (@ni­co­le­kup­pan­mua) on

 

Ak sa po­zrieme lep­šie na ins­ta­gra­mové kontá be­auty blo­ge­riek, ve­nujú sa najmä ume­lec­kému make-upu. Na bežné no­se­nie je tento trend trošku prí­liš. Po­kiaľ sa však chys­táš na ne­jakú párty, fas­hion show alebo fes­ti­val, smelo do toho.

Мечтаешь о солнечном лете? Отложи бронзеры, мы нашли кое-что поинтересней🌝Вслед за трендом на кукольно-розовые и блестящие скулы в соцсетях набирает популярность макияж с желтыми румянами🐥Визажисты даже делают плавный переход от оранжевого к желтому, чтобы создать эффект заката на лице🌅А как вам такой образ? Примерили бы его? #cos­mo­be­auty #be­auty #yel­lo­wb­lush #ma­keup #sun­setb­lush #be­au­tyt­rend #красота #макияж #румяна #желтый

A post sha­red by Cos­mo­po­li­tan BE­AUTY Rus­sia (@cos­mo­be­auty_rus­sia) on

Tova To­miko s ins­ta­gra­mo­vým kon­tom to­mi­kos­be­auty do­konca ho­vorí, že by naj­rad­šej vy­skú­šala ti­síc ďal­ších ne­ob­vyk­lých od­tie­ňov na líca, takže sa máme ešte na čo te­šiť!

Komentáre