Sep­hora pri­pra­vila že­nám novú po­nuku. Po­čas 90-mi­nú­to­vého kurzu ťa na­učia, ako si vy­tvo­riť po­mo­cou lí­ce­niek a bron­ze­rov ma­keup, ktorý vy­zerá, akoby si žiadny make-up ne­mala.

Takže na­ko­niec sa do­zve­dáme, že po­tre­bu­jeme make-up na to, aby sme dobre vy­ze­rali bez ma­ke­upu.

Fresh-Natural-Makeup

foto: her­cam­pus.com

Veľmi cha­otické, ale prob­lém na­stáva s cel­ko­vým po­sols­tvom, ktorý tento trend vy­siela. To, že sa mladé baby ta­gujú na ins­ta­grame #bez­ma­ke­upu a majú na­le­pené umelé mi­hal­nice, by sme ešte pre­hliadli. No to, že nám módny prie­my­sel dik­tuje, že mu­síme no­siť ma­keup, aj keď ho nech­ceme, je ma­xi­málne ne­ak­cep­to­va­teľné. Alebo na­opak, že sa mô­žeme cí­tiť zle ak rady a pyšne no­síme ma­keup a trend je predsa žiadny ma­keup.

Po­tre­bu­jeme sa my vlastne za­trie­ďo­vať do ka­te­gó­rií podľa toho, aký ma­keup no­síme? A na­ko­niec po­tre­bu­jeme my vô­bec ne­jaké po­me­no­va­nie, ktoré nám po­vie, kto vlastne sme? Tak ako mô­žeme ísť von vo ve­čer­ných ša­tách a ma­ke­upe ako Kim Kar­das­hian, tak mô­žeme ísť v tep­lá­koch a bez žiad­neho ma­ke­upu. Ne­pot­re­bu­jeme viac ne­zmy­sel­ných pra­vi­diel, ktoré nám budú ho­vo­riť čo je nor­málne a čo nie.

stay-beautiful-without-makeup

foto: fas­hin365.com

Spo­loč­nosť nám stále ho­vorí, že by sme sa ne­mali po­ze­rať sa na seba do zrkadla prí­liš dlho, ro­biť prí­liš veľa sel­fí­čok, že naše telá nie sú do­sta­točne dobré a stále je čo zlep­šiť na na­šom vý­zore. Aby ná­ho­dou nie­kto ne­po­ve­dal, že sme prí­liš nar­cis­tické a za­hľa­dené samy do seba.

„Žiadny ma­keup“ ma­keup jed­no­du­cho ho­vorí, že ma­keup by mala no­siť každá žena. Možno je to len ne­šťastné po­me­no­va­nie no­vého trendu, ale keď raz nie­kto označí fotku #žiad­ny­ma­ke­up­ma­keup, tak tým do­ka­zuje, že ten ma­keup je predsa len po­trebný na to, aby sme vy­ze­rali dobre. Má ta­kýto trend vô­bec zmy­sel v dneš­nej dobe? Dajme jasne na­javo, že už bolo dosť dik­to­va­nia, čo má člo­vek no­siť, aby bol pekný a ak­cep­tujme ľudí ta­kých akí sú a nie či ve­dia pekne prejsť štet­com po svo­jej tvári.

Summery-Skin-Sans-Sun

foto: lu­mi­no­sos­tu­dio.com

Všetky tieto trendy vedú len k jed­nému a to, že mladé diev­čatá sú vy­sta­vo­vané kon­štant­nému tlaku, že ne­vy­ze­rajú dosť dobre a pri po­hľade na vy­re­tu­šo­vanú pó­zu­júcu mo­delku sa cí­tia, že nie sú do­sta­točne okúz­lu­júce. Každá z nás je krásna, keď má na sebe to, v čom sa cíti po­hodlne a šarm z nás priam sála. Tak ne­po­čú­vajme ne­zmysly mód­nych mudr­lan­tov.

Komentáre