Ho­vorí sa, že kto hľadá, ten nájde.

Nie vždy je to však tak. Možno sa vám zdá, že lásku hľa­dáte už akosi pri­dlho a ona stále ne­pri­chá­dza. Možno vás jej hľa­da­nie do­konca už una­vuje a na­ozaj by ste radi ve­deli, prečo sa vám ju ne­darí nájsť. 

Dô­vo­dov môže byť hneď nie­koľko a toto je 6 z nich.

#1 Na lásku mo­men­tálne ne­máte čas

Na jed­nej strane tú­žite po nie­kom, kto by sa stal va­šou lás­kou, váš­ňou i spriaz­ne­nou du­šou, no na dru­hej strane – keď sa po­zriete do svojho ča­so­vého har­mo­no­gramu, zis­títe, že na lásku vlastne vô­bec ne­máte čas. Ne­za­bú­dajte, že tie naj­lep­šie veci prídu do vášho ži­vota len vtedy, ak pre ne vy­tvo­ríte pries­tor.

#2 Ne­do­ká­žete z hlavy do­stať svoj pred­chá­dza­júci vzťah

Už Sig­mund Freud pí­sal o tom, aké dô­le­žité je ne­chať svoje mi­nulé vzťahy v mi­nu­losti. Prečo teda pro­ti­re­čiť to­muto od­bor­ní­kovi? Po­kiaľ vaše srdce ne­bude na 100% vy­lie­čené, na nový vzťah ani len ne­po­mys­lite. Až keď po­cho­píte, že niečo z vášho ži­vota od­išlo, aby mohlo prísť niečo lep­šie – až vtedy bu­dete pri­pra­vení na nový vzťah.

#3 Pri­veľa času trá­vite doma

Sa­mota vám možno vy­ho­vuje a možno si pri ni­čom ne­od­dých­nete tak, ako pri dob­rej knihe či pri po­ze­raní dob­rého filmu. Mu­síte si však pri­znať, že takto sa obe­ráte o mož­nosť spoz­ná­vať no­vých ľudí. Cho­de­nie do spo­loč­nosti vám síce možno je proti srsti, no ak sa ne­pre­ko­náte, novú zná­mosť si ni­kdy ne­náj­dete.

#4 Ned­báte o svoj vzhľad

Ruku na srdce – ľu­dia, ktorí sú dlho sin­gle (alebo sú pri­dlho vo vzťahu) sa zvyknú po­riadne “opus­tiť”. Úplne pre­stanú dbať o svoj vzhľad a pri­pra­via sa tak o všetku at­rak­ti­vitu. Ne­za­bú­dajte však, že síce každý z nás má úplne iný vkus, no za­ned­ba­ným vzhľa­dom ne­zauj­mete ni­koho.

Foto: pe­xels.com

#5 Prí­liš dbáte na ná­zory oko­lia

Možno ste už vo svo­jej blíz­kosti aj mali nie­koho, kto sa vám na­ozaj pá­čil, no vy ste to vzdali, pre­tože by sa ne­pá­čil ro­di­čom, sú­ro­den­com, sta­rým ro­di­čom, ko­le­gom či pria­te­ľom. Ni­kto sa však ne­bude pá­čiť kaž­dému a hlavne – aj ak by malo ísť o osobu, ktorá sa bude pá­čiť len vám, stojí vám to zato. Vy predsa naj­lep­šie viete, po kom a po čom tú­žite a kto vás spraví naj­šťast­nej­šou oso­bou na svete. Ro­di­čia, sú­ro­denci či ko­le­go­via to is­totne ne­budú.

#6 Ne­skú­šate nové veci

Ste ska­lo­pevne pre­sved­čení o tom, že in­te­lek­tu­álne za­lo­že­ných ľudí treba hľa­dať v kniž­nici či v di­vadle, za­tiaľčo so špor­tov­cami toho síce veľa ne­na­ho­vo­ríte, no majú skvelé telo. Toto všetko sú však ste­re­otypy, kto­rými sa obe­ráte o mož­nosť spoz­nať lásku svojho ži­vota na mieste, kde by ste to ča­kali možno naj­me­nej.

zdroj: bright­side

Komentáre