Boli sme na mieste, keď dnes sku­pina Moja Reč na­bila starú bra­ti­slav­skú Cver­novku ener­giou so svo­jim no­vým al­bu­mom Off­line, ktorý má pat­riť me­dzi naj­väč­šie slo­ven­ské hu­dobné pecky tohto roka. Po­ho­dová hudba, pre­ma­kaný flow a texty, v kto­rých sa náj­deš, sú zá­ru­kou, že re­práky v tvo­jom Mini Co­opri na leto 2016 ovládne práve Off­line.

11077428_10152970909752935_2055938304378136466_o

foto: FB/Moja Reč

Okey, ni­komu asi ne­treba vy­svet­ľo­vať, prečo ľu­dia mi­lujú hudbu Mo­jej Reči. Dvaja cha­lani z Hand­lo­vej, ktorí sa neh­rajú na nič a ich songy nie sú len o pra­choch, al­ko­hole a lac­ných že­nách. Práve na­opak, De­lik a Supa pat­ria me­dzi tých in­ter­pre­tov, ktorí do­kážu oce­niť krásu ženy aj iným, ako tým najp­ri­mi­tív­nej­ším spô­so­bom.  Vý­nim­kou ne­bude ani al­bum Off­line, ktorý, a o tomto ne­po­chy­bu­jem, sa stane ne­od­lu­či­teľ­nou sú­čas­ťou pla­y­listu ob­rov­ského množ­stva Slo­ve­niek.

Špe­ciálne nad let­ným son­gom Zlatá Soška, ktorý je ve­no­vaný že­nám, sa ur­čite po­us­meje každá slo­ven­ská baba. Prečo? Pre­tože aj ženy majú svoje mu­chy a ná­lady, no sila chlapa spo­číva v tom chá­pať a mi­lo­vať ich, no a to je pri cha­la­noch z Mo­jej Reči jasná vec. My sme si s De­li­kom a Su­pom po­se­deli na gau­čoch v sta­rej Cver­novke a v po­ho­do­vej at­mo­sfére vy­pu­čili songy z no­vého al­bumu, o kto­rom je už te­raz jasné, že bude ab­so­lút­nou bom­bou.

12969312_10209256644516093_1613151891_n

12980399_10209256644556094_1048218045_n

zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie: FB/Moja Reč

Komentáre