Naj­novší módny trend, ktorý za­pla­vil nie­len ins­ta­gram, je ide­álny úlet práve pre toto leto. Veď kedy ino­kedy bude vhod­nej­šia prí­le­ži­tosť ako do­vo­lenky, di­voké párty či hu­dobné fes­ti­valy, kde aj ta­kouto for­mou mô­žeš oča­riť ne­jedno očko. Si v na­pätí, o čom presne ho­vo­ríme?

li­rika Ma­toshi, umel­kyňa z New Yorku, vy­tvára tie najk­raj­šie a zá­ro­veň na­jex­tra­va­gan­tnej­šie kúsky v po­dobe dám­skych pan­ču­šiek. Zá­kla­dom týchto uni­kát­nych diel sú kla­sické, tak ob­ľú­bené dám­ske  sie­ťo­vané pan­ču­chy, na ktoré pri­pev­ňuje oz­doby vo forme sk­le­ne­ných fa­reb­ných ka­mien­kov, ko­rá­li­kov, ume­lých kve­tov a vý­ši­viek. Pre­tože, kla­sika sa v lete roz­hodne ne­nosí. Každý kú­sok je je­di­nečný, ori­gi­nálny a ako inak, ručne ro­bený s lás­kou. My sme sa do nich za­mi­lo­vali. A čo ty? Vieš si ich na sebe pred­sta­viť na ho­rú­cej let­nej párty?

Dotty crys­tal tights shi­ning bright to­night! . Photo: @sa­ra­sim­nica . . #li­ri­ka­ma­toshi (shop link in bio)

A post sha­red by Li­rika Ma­toshi (@li­rika.ma­toshi) on

@an­ni­ka­white and @carc­rash­girl twin­ning in #li­ri­ka­ma­toshi @anais­ka­naisk 📸 (shop link in bio)

A post sha­red by Li­rika Ma­toshi (@li­rika.ma­toshi) on

•Be­ne­ath the Sea• #li­ri­ka­ma­toshi Spe­cial edi­tion #ma­de­in­nyc 🐬

A post sha­red by Li­rika Ma­toshi (@li­rika.ma­toshi) on

Bes­ties and their pre­tty pic­tu­res by @sa­ra­sim­nica 🌸 #li­ri­ka­ma­toshi

A post sha­red by Li­rika Ma­toshi (@li­rika.ma­toshi) on

Field Flo­wers Tulle Socks #li­ri­ka­ma­toshi #ma­de­in­nyc . . (Shop link in bio) 🌾

A post sha­red by Li­rika Ma­toshi (@li­rika.ma­toshi) on

Starry Fish­nets #hand­made #li­ri­ka­ma­toshi #ma­de­in­nyc #fish­net­tights •Shop On Etsy (link in bio)

A post sha­red by Li­rika Ma­toshi (@li­rika.ma­toshi) on

Blush and cre­amy #li­ri­ka­ma­toshi li­mi­ted edi­tion. #ma­de­wit­hlove 🕊

A post sha­red by Li­rika Ma­toshi (@li­rika.ma­toshi) on

Dark Fo­rest #hand­made #fish­nets #li­ri­ka­ma­toshi #fish­nets­toc­kings #ma­de­in­nyc

A post sha­red by Li­rika Ma­toshi (@li­rika.ma­toshi) on

 

Komentáre