Mirka Part­lová je slo­ven­ská di­va­delná a te­le­vízna he­rečka, ktorú som oslo­vila pred pár týžd­ňami na roz­ho­vor. Nie­len, že bola ne­smierne milá, ale i veľmi úc­tivá! Vždy sa mi na nej pá­čilo, že hoci bola známa z nie­koľ­kých se­riá­lov a pred­sta­vení, ne­us­tále bola na ka­mere sama se­bou a ne­sna­žila sa si­lou mo­cou pre­tla­čiť. Aj preto je ďaľ­šia #Slo­ven­kadna ne­smier­nou in­špi­rá­ciou i pre nás v od­zadu.sk!

 

Čo robí Mirka Part­lová, keď nehrá a ne­tan­cuje?

Fláka sa! Fun­gu­jem ako každý nor­málny člo­vek. Mi­lu­jem ces­to­va­nie, ká­vičky s ka­ma­rátmi a re­lax sama so se­bou.

 

Keď som sa sna­žila nájsť ne­jaké in­for­má­cie na in­ter­nete o tebe, roz­ho­vory, na­šla som pra­málo in­for­má­cií, zo­pár bul­vár­nych člán­kov, no to bolo všetko. Vy­hý­baš sa úmy­selne mé­diám alebo si len in­tro­vert, ktorý sa ne­snaží rie­šiť slávu? 

Sláva nie je o tom, koľko náj­deš o sebe člán­kov na in­ter­nete. Ne­vy­hý­bam sa mé­diám, ale má­lo­ktoré rie­šia tvoju prácu. Kaž­dého, bo­hu­žiaľ, zau­jíma, s kým práve spá­vaš. A to je na­ozaj ne­pod­statné, pre roz­um­ného či­ta­teľa.

Čo pre teba zna­mená šťastný a po­ho­dový ži­vot? Mys­líš, že sa to dá do­sia­hnúť alebo je šťas­tie len mý­tus?

Exis­tuje to! Ale je to všetko len na nás, ako sa na­sta­víme a čo sme schopní pre to uro­biť. Mys­lím si, že v pr­vom rade by si mal každý po­up­ra­to­vať pred vlast­ným pra­hom, ve­dieť, kto je, ob­klo­po­vať sa dob­rými ľuďmi a ro­biť to, čo ho baví. A sa­moz­rejme, mi­lo­vať ži­vot! Po­tom si na dob­rej ceste tam, kam len chceš.

 

Čo si na sebe naj­viac vá­žiš a čo si vá­žiš na iných ľu­ďoch? 

Vá­žim si úp­rim­nosť a fé­ro­vosť. Mi­lu­jem ľudí, ktorí ve­dia, kto sú, čo ve­dia a čo chcú. Mys­lím si, že v dneš­nej dobe je to po­merne vzác­nosť. A na sebe? Ne­tvr­dím, že som jed­no­du­chá po­vaha, ale mys­lím si, že som priamy člo­vek. A to je, bo­hu­žiaľ, nie­kedy aj ne­vý­hoda.

 

Pre­zraď nám naj­lep­šiu radu, akú si do­stala.

Zo­staň sama se­bou. Vždy!

Na dneš­ného člo­veka sú ob­rov­ské ná­roky. Dnes člo­vek musí byť úspešný, ne­us­tále vy­smiaty, vi­zu­álne prí­ťaž­livý, bo­hatý a spo­kojný. Nie všetko sa dá zvlá­dať, sa­moz­rejme. Ako to vní­maš ty? Cí­tiš ob­rač ob­rov­ský tlak zo strany ve­rej­nosti, alebo to ne­rie­šiš? 

Sa­moz­rejme, treba brať do úvahy, čo ide na ve­rej­nosť. Ale mne je dobre tak, ako to mám v ži­vote uspo­ria­dané. Úspech na Slo­ven­sku je ne­stály a v pod­state nič ne­zna­mená. Ale ani ja nie som ne­us­tále vy­smiata a nie každý deň je skvelý. Rada sa sme­jem, av­šak aj ja mám svoje ná­lady, ako každá žena. Bo­hatá nie som, aj ja mám hy­po­téku. A či som spo­kojná? Som zdravá, čo je viac?

Máš ne­jaký vzor alebo in­špi­ra­tívnu po­stavu v tvo­jom ži­vote? Nie­koho, kto ťa mo­ti­vo­val po­čas ná­roč­ných chvíľ? 

Sú to ľu­dia, kto­rými sa ob­klo­pu­jem každý deň. Ro­dina a pria­te­lia. Tí ma in­špi­rujú a do­dá­vajú mi po­zi­tívnu ener­giu.

 

Opíš nám svoj ide­álny deň. Čo by si ro­bila, s kým by si bola? 

Ces­to­vala! Od­dy­cho­vala na pláži, kú­pala sa v mori a uží­vala si sl­nečné lúče. A to viem ro­biť po­kojne sama. Aj keď dobrá spo­loč­nosť je pri­daná hod­nota.

Keď je čas len tvoj✌️Možno je to se­becké,ale raz za čas ho každý z nás po­tre­buje😊Možno na únik,možno na pre­mýš­la­nie a možno len na lep­šie spoz­na­nie seba sa­mého,uče­nie sa no­vého,ces­to­vať a vi­dieť krásy tohto sveta✌️P­re­páčte,že som sa ne­zú­čast­nila prí­jem­ných ak­cií ako DOD TV Mar­kíza alebo JOJ v meste😏(od­kaz pre fa­nú­ši­kov)Ale nie­kedy to jed­no­du­cho ne­vyjde a dáte pred­nosť iným ve­ciam🤗 Ale ve­rím,že nám od 6.9. bu­dete dr­žať palce na PEV­NOSTI BO­Y­ARD💪,kde som AJ JA za­bo­jo­vala🤦‍♀️..alebo prídťe pod­po­riť mo­jich skve­lých,mla­dých a ta­len­to­va­ných ko­le­gov v no­vop­rip­ra­vo­va­nej dráme PUN­KROCK od 13.9.v di­vadle No­váS­céna🤘síce som mo­men­tálne za hra­ni­cami a ne­stih­nem pre­mi­éru🙈😏 ale už te­raz sa na to veľmi te­ším🤘 A ešte..🤗 30.9.sa na VÁS opäť te­ším ako Lady Ca­pu­let v mu­zi­kály RÓ­MEO&JÚ­LIA💕 •Majte krásny čas•☀️✌️

A post sha­red by Mir­ka­Part­lova (@part­lo­va­mirka) on

Od­po­vedz na otázku: „Som na­ozaj člo­ve­kom, kto­rým chcem byť?“

Kaž­dým dňom sa cí­tim spo­koj­nej­šie sama so se­bou. Takže od­po­veď je roz­hodne áno!

Ďa­ku­jem krásne za roz­ho­vor. 🙂

Komentáre