Pred­stav si ty­pický škol­ský alebo kni­hov­nícky out­fit: ko­šeľa za­pnutá až pod krk, kra­vata, vesta, či sako. Dnes ta­kýto štýl ozna­ču­jeme slo­vami „geek chic“, ide o trend, za kto­rého spo­pu­la­ri­zo­va­ním stoja na­prí­klad se­riály Te­ória veľ­kého tresku alebo Sil­li­con Val­ley. Je ale je­den do­pl­nok, ktorý si toto ozna­če­nie za­slúži viac, než čo­koľ­vek iné   -oku­liare.  Tie pô­vodné majú cha­rak­te­ris­tické hrubé čierne rámy, v roku 2016 ale na­be­rajú omnoho jem­nej­šiu po­dobu. In­špi­rá­ciu berú zo se­dem­de­sia­tych ro­kov a tvaru kla­sic­kých avia­tor oku­lia­rov. Sú ľah­šie, ob­lej­šie a li­cho­tia tvári, aj keď ich roz­mery môžu byť často XXL. Na pre­hliadke Gucci sa ob­ja­vili do­konca s re­tiaz­kou na za­ve­se­nie okolo krku alebo s oz­dob­nými ka­meňmi. Ťe­šia sa čo­raz väč­šej ob­ľube me­dzi ce­leb­ri­tami a fas­hion blog­germi.

Ho­dia sa k aké­mu­koľ­vek štýlu a do­kážu trans­for­mo­vať celý vzhľad, pre­tože sú veľmi in­di­vi­du­alis­tické a za­pa­mä­ta­teľné.  Mô­žeš nimi oži­viť jed­no­fa­rebný ne­ut­rálny out­fit, rov­nako, ako to uro­bila Cate Blan­chett , blo­gerka Char­lotte Gro­ne­veld alebo Ken­dall Jen­ner.  Do­ko­nale tiež  do­pĺňajú re­tro štýl, čoho sú dô­ka­zom Winne Wil­liams a Chiara Fer­ragni v sexy vin­tage kús­koch.  Ak  máš chuť na niečo viac špor­tové a ne­for­málne, po­kojne k nim zvoľ šil­tovku a ba­toh na ple­cia. Slo­vom, tvoj štýl ne­musí byť zá­ko­nite „ge­e­kov­ský“, aby si v nich vy­ze­rala skvele.

winnie

chiara charlotte chanel eyewear  catefoto: elle, gucci, hol­ly­wo­od­re­por­ter, the­fas­hi­on­gu­itar

Komentáre