Ob­raz per­fekt­nej ženy v päť­de­sia­tych ro­koch je pre nás všet­kých známy – sta­rost­livá žena, ktorá sa celý deň upra­tuje, pri­pra­vuje la­hodnú stravu pre svojho pra­co­vi­tého man­žela, stará sa o deti a všetko robí s úsme­vom, sa­moz­rejme. Fo­to­grafka Eli Rez­kal­lah z Le­ba­nonu však na­fo­tila sé­riu fo­to­gra­fií s náz­vom „V pa­ra­lel­nom ves­míre“, kde vy­me­nila po­zí­cie muža a ženy a stala sa z toho sen­zá­cia!

Ženy ne­opúš­ťajú ku­chyňu! / Muži ne­opúš­ťajú ku­chyňu!

Môže to žena ot­vo­riť? / Môže to muž ot­vo­riť? 

Ukáž jej, že toto je muž­ský svet. / Ukáž mu, že toto je žen­ský svet.

Je pekné mať ženu v dome. / Je pekné mať muža v dome.

Ne­boj zlatko, pivo ti nez­horí. 

Via­nočné ráno- bude šťast­nej­šia s vy­sá­va­čom. / Via­nočné ráno – bude šťast­nejší s vy­sá­va­čom.

zdroj: bo­red­panda.com

Komentáre