Niki Boon za­čala s fo­te­ním ako hobby, v rod­nom Škót­sku pra­co­vala ako fy­zi­ote­ra­peut. Po pre­sťa­ho­vaní na Nový Zé­land sa však všetko zme­nilo.

Jej fo­to­sé­ria „Child­hood in the Raw“ do­ku­men­tuje ži­vot jej detí bez tech­no­ló­gií na ma­lom po­zemku na No­vom Zé­lande.  Takto ne­jak má vy­ze­rať sku­točné det­stvo.

raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-6 raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-13 raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-45 raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-16 raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-35 raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-34 raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-32 raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-3 raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-24 raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-2 raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-11 raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-19 raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-18 raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-25 raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-20 raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-15 raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-1

zdroj: bo­red­panda.com, fo­to­gra­fie: ni­ki­bo­onp­ho­tos.com

Komentáre