Niki Boon za­čala s fo­te­ním ako hobby, v rod­nom Škót­sku pra­co­vala ako fy­zi­ote­ra­peut. Po pre­sťa­ho­vaní na Nový Zé­land sa však všetko zme­nilo.

Jej fo­to­sé­ria „Child­hood in the Raw“ do­ku­men­tuje ži­vot jej detí bez tech­no­ló­gií na ma­lom po­zemku na No­vom Zé­lande.  Takto ne­jak má vy­ze­rať sku­točné det­stvo.

raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-6
raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-13
raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-45
raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-16
raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-35
raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-34
raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-32
raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-3
raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-24
raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-2
raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-11
raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-19
raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-18
raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-25
raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-20
raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-15
raw-childhood-without-electronic-devices-niki-boon-new-zealand-1

zdroj: bo­red­panda.com, fo­to­gra­fie: ni­ki­bo­onp­ho­tos.com