„Za­kaž­dým, keď fo­tím, mám po­cit, akoby som dr­žala kú­sok ves­míru vo svo­jich ru­kách.“ Tento ci­tát od Paula Chapla sa na­chá­dza na úvod­nej stránke port­fó­lia Niny Ska­lí­ko­vej . Nina sa ve­nuje fo­te­niu od 15-stich ro­kov a po­va­žuje ho za svoj ži­votný štýl. Fotí rôzne známe tváre, svadby alebo por­tréty a jej tvorbu na ins­ta­grame sle­duje viac ako 33 ti­síc ľudí. Nina je slo­ven­ský mladý ta­lent, a preto je prá­vom dnešná #Slo­ven­kadna.

Ahoj Nina. 

Ži­jem v Bra­ti­slave, ale mo­jim mi­lo­va­ným do­mo­vom, kde na­be­rám ener­giu je Modra, čo­skoro bu­dem mať 23 ro­kov a jed­no­du­cho mi­lu­jem ži­vot a vy­chut­ná­vam si v ňom každú ma­lič­kosť. To je pre mňa naj­dô­le­ži­tej­šie, len vtedy môže byť člo­vek šťastný.

Taká kla­sická, ale dô­le­žitá otázka: Ako si sa do­stala k fo­te­niu? 

Môj otec mi stále pod­sú­val fo­ťák a ho­vo­ril, že by som to mala skú­siť. Tak som to skú­sila a bola to láska na prvý po­hľad. Od 15-stich sa tomu ve­nu­jem na­plno, vtedy som po­cho­pila, že nič iné nech­cem ro­biť. Fo­te­nie je môj ži­votný štýl. Ne­viem si pred­sta­viť, že by som sa mu dnes ne­ve­no­vala.

 

Ako pre­bie­hali tvoje za­čiatky? Fo­te­niu koho/čoho si sa naj­viac ve­no­vala?

Ako dieťa som fo­tila kla­sické makro veci – kve­tinky, rôzne pred­mety a hrala som sa so svet­lom a jeho uhlami. Ne­skôr, keď sa roz­ší­rili so­ciálne siete, som stále vy­mýš­ľala niečo nové, čím by som si ozvlášt­nila pro­fi­lovku. A už to išlo po­stupne. Dlho som fo­tila len ka­ma­rátky a ne­skôr som za­čala oslo­vo­vať cu­dzie diev­čatá na spo­lu­prácu. Vždy ma ba­vili kla­sické žen­ské veci ako make-up a móda, tak som to na­plno vy­uží­vala pri fo­tení.

Čo ťa naj­viac fas­ci­nuje na fo­tení a ako by si cha­rak­te­ri­zo­vala svoju tvorbu?

Asi to, ako ma to do­káže spra­viť ne­smierne šťast­nou a ako sa pri tom viem od­re­a­go­vať. Vlastne je to je­diná vec, ktorá ma v ži­vote po čase ne­o­mr­zela. A sa­moz­rejme ľu­dia. Ich prí­behy, to, akí sú. Moju tvorbu by som cha­rak­te­ri­zo­vala rov­nako ako seba. Roz­práv­kovú, fa­rebnú a ve­selú.

✨merci be­au­coup✨ @pat­ra­bene 📸 @lu­cy­luc­pug 👒😄

A post sha­red by Nina Ska­lí­ková | of­fi­cial (@ni­nas­ka­li­kova) on

Máš ne­jaký sen, ktorý by si si vrámci fo­te­nia chcela spl­niť?

Mo­men­tálne ne­mám žia­den veľký sen. Chcem sa len po­stupne zlep­šo­vať a na­pre­do­vať, nech ne­os­ta­nem stáť na jed­nom mieste.

 

Aký je tvoj re­cept na dobré fo­to­gra­fie?

Fo­tiť srd­com a du­šou.

 

Čo po­va­žu­ješ za svoju naj­väč­šiu vý­stred­nosť?

Ja to takto ne­viem po­ve­dať, ale ka­mošky by asi po­ve­dali ru­žový ko­žuch a thug life oku­liare. 🙂

Čo je pre teba naj­cen­nej­šia vec, ktorú vlast­níš? Mys­lím z ma­te­riál­neho hľa­diska.

Sa­moz­rejme fo­to­tech­nika, ke­dže do nej in­ves­tu­jem naj­viac. Av­šak živí ma to, preto je lo­gické, že si na ňu po­tr­pím.

 

Ak by si mala spo­me­núť jednu vlast­nosť, ktorá ťa vy­sti­huje, aká by to bola?

Za­sne­nosť.

 

Čo je tvo­jou mo­ti­vá­ciou a čo ty a „time ma­na­ge­ment“?

Ne­viem či mám ne­jakú kon­krétnu mo­ti­vá­ciu, jed­no­du­cho si uží­vam ži­vot a te­ším sa na to, čo ďal­šie príde. Ne­pot­re­bu­jem sa k nie­čomu mo­ti­vo­vať. Čo sa týka práce, väč­ši­nou si ju viem pekne roz­vr­hnúť, aby som všetko stí­hala. Ke­dže ne­mám šéfa, tak mô­žem na­prí­klad dni trá­viť s pria­teľmi a po ve­če­roch pra­co­vať, pre­tože vtedy sa mi robí lep­šie.

Aká je tvoja fi­lo­zo­fia ži­vota a ži­votné motto?

Všetko sa deje z ne­ja­kého dô­vodu a to, čo sa deje v da­nej chvíli, je to naj­lep­šie možné, čo sa môže v tej chvíli diať.

Ďa­ku­jem krásne za roz­ho­vor

Komentáre