Každá z nás má raz za čas chuť na ro­man­tický film s hap­py­en­dom. No rov­nako tak máme aj ná­ladu na niečo trošku pi­kan­tnej­šie s ur­či­tou dáv­kou sexu a ero­tiky. Preto sme si pre teba pri­pra­vili zo­znam 4 ero­ti­kou na­bi­tých fil­mov, ktoré si možno ešte ne­vi­dela.

The Re­a­der (2008)

Dej sa odo­hráva v mi­nu­losti. Step­hen Dal­dry – re­ži­sér snímky – po­u­ka­zuje na prí­beh dvoch ľudí a zá­ro­veň dvoch hlav­ných hr­di­nov Mi­cha­ela Berga (Ralph Fien­nes) a Hanny Smit­zo­vej (Kate Wins­let) a ich ce­lo­ži­votný prí­beh od zo­zná­me­nia v roku 1958. Obaja mali búr­livú letnú mi­lostnú aféru, ktorú dik­to­vala Hanna. Ich stret­nu­tia sa za­čnú s čí­ta­ním, po kto­rom vždy na­sle­duje váš­nivé mi­lo­va­nie.

Love (2015)

Murphy (Karl Glus­man) je Ame­ri­čan ži­júci v Pa­ríži, ktorý vstu­puje do veľmi se­xu­álne a emo­ci­onálne na­bi­tého vzťahu s ne­sta­bil­nou Elect­rou (Aomi Mu­y­ock). Ne­ve­diac o vplyve, ktorý bude mať na ich vzťah, po­zý­vajú svo­jich blíz­kych do po­stele. Film zís­kal oce­ne­nia za naj­lepší 3D Film v Ca­me­ri­mage 2015 a tak­tiež sa stal ví­ťa­zom na Gol­den Trai­ler Awards v roku 2016.

Af­ter (2019)

Re­ži­cérka Jenny Gage sa roz­hodla sfil­mo­vať knižnú pred­lohu, ktorú na­pí­sala Anna Todd. Tento film mô­žeme pri­rov­nať k ob­dob­nej ver­zii 50 od­tie­ňov si­vej. Po­u­ka­zuje však na te­e­na­ger­ské časy, kedy se­xu­álny ži­vot za­čína pre­kvi­tať. Hlavná hr­dinka Tessa Young (Jo­sep­hine Long­ford) za­čne cho­diť so škol­ským bad bo­yom Har­di­nom Scot­tom (Hero Fien­nes- Tif­fin). Zis­ťuje však, že jeho chute sú viac ako iné. Ot­vára jej dvere do se­xu­ál­neho neba, ktoré ešte ne­za­žila.

50 sha­des of grey/dar­ker/freed (2015-2018)

Kla­sika, ktorú už každá z nás snáď vi­dela a my sme ne­mohli do­vo­liť, aby ne­bola za­ra­dená v tomto reb­ríčku. Prí­beh Anas­ta­sie Steel (Da­kota Jo­han­son) a Chris­tiana Greya (Ja­mie Dor­nan), ktorý do­slova vtiahne každú mi­lov­níčku ro­man­tiky aj drs­ného sexu. Av­šak na­je­ro­tic­kej­šia a zá­ro­veň najk­ri­ti­zo­va­nej­šia časť je tá prvá. My však od­po­rú­čame si pre­čí­tať rad­šej knižnú pred­lohu od E.L. Ja­mes, ktorá je pod­statne pú­ta­vej­šie na­pí­saná a zá­ro­veň máte pries­tor pre svoju pred­sta­vi­vosť.

Komentáre