Orol Ed­die – Ed­die the eagle (2016)

Po­zi­tívna snímka, ktorá ťa in­špi­ruje ísť za svo­jim snom, nech je to ako­koľ­vek ne­re­álne a nech si kľudne všet­kým na smiech. Tento Ed­die si ešte v det­stve zau­mie­nil, že pôjde na olym­piádu a bolo mu jedno v akej dis­cip­líne. Keď sa roz­ho­dol pre skok na ly­žiach, pre bež­ného člo­veka by už bolo dávno ne­skoro vô­bec za­čať tré­no­vať túto dis­cip­línu, pre neho však nie. Prí­beh re­ál­neho člo­veka, kto­rému sa vďaka zhode šťast­ných uda­lostí a aj na­priek ne­priazni kopy ľudí, po­da­rilo spl­niť si svoj sen. A na­viac pred zrakmi ce­lého sveta.

Spot­light (2015)

Kauzu zne­uží­va­nia ma­lo­le­tých cir­ke­vými kňazmi, ktorá sa udiala v roku 2002 v Bos­tone, u nás čias­točne za­tie­nil pád dvo­j­ičiek. Tím Spot­light svoj prí­beh zve­rej­nil pár me­sia­cov po­tom a zís­kal zaňho aj Pul­lit­ze­rovu cenu. Film Spot­light zís­kal Os­cara za naj­lep­šiu snímku. Je to vý­borne a de­cen­tne po­daný ťažko-pre­hl­tnu­teľný prí­beh. Vi­díme tu ako sa jed­not­livci z tímu Spot­light vy­rov­ná­vajú s po­stup­ným od­krý­va­ním od­por­nej pravdy a ako sa cel­kovo ľu­dia sta­vajú k tomu, keď svätá cir­kev pá­cha zlo. Nie­ktorí rad­šej scho­vajú hlavu do piesku. Film uka­zuje silu in­šti­tu­ci­ona­lizmu a možno až za­sta­ra­losť ur­či­tých cir­kev­ných zvy­kov s ne­prí­jem­nými ná­sled­kami.

Útek do di­vo­činy – Into the wild (2007)

Toto je je­den z mála fil­mov, pri kto­rých sa oplatí po­le­mi­zo­vať, či ne­pred­čil svoju knižnú pred­lohu. Into the wild je prí­beh mla­díka, ktorý sa roz­ho­dol skon­čiť ži­vot v kon­zum­nej spo­loč­nosti, spá­lil všetky do­klady a pe­niaze, a vy­dal sa do di­vo­činy. Na svo­jej púti za­žíva dob­ro­druž­stvo, stre­táva kopu prí­jem­ných ľudí a užíva si slo­bodu. Až v cieli, v opus­te­nom au­to­buse na Al­jaške, si uve­domí krutú ži­votnú pravdu, že šťas­tie je sku­točné, iba keď je zdie­ľané. Ale­xan­der Su­per­tramp, ako sa sám na­zý­val, ti po vzhliad­nutí bude ešte dlho vŕ­tať v hlave.

 

Dva­násť roz­hne­va­ných mu­žov – 12 An­gry Men (1957)

Od ori­gi­nálu z roku 1957 na­sle­do­valo veľa fil­mo­vých a di­va­del­ných spra­co­vaní. Ja roz­hodne od­po­rú­čam ame­rický ori­gi­nál s ne­sku­točne cha­riz­ma­tic­kým Hen­rym Fon­dom. 12 roz­hne­va­ných mu­žov je 12 po­rot­cov, ktorí sú ná­hodne vy­braní, aby roz­hodli o osude mla­díka zo slamu, ob­vi­ne­ného z vraždy svojho otca. Prí­pad sa zdá byť jed­no­značný a tak za­sad­nu­tie po­roty za­čí­najú hla­so­va­ním – 11 je za trest smrti, 1 proti- kto iný ako Henry Fonda. Jed­ného po­rotcu si za­hral aj Jiří Vos­ko­vec. Celý film sa odo­hráva v jed­nej miest­nosti a je po­sta­vený len na roz­ho­vo­roch po­stáv, ale nu­diť sa roz­hodne ne­bu­deš. Na konci spolu so zi­mom­riav­kami príde po­cit zod­po­ved­nosti a spra­vod­li­vosti a keby bol každý ako Henry Fonda v 12 roz­hne­va­ných mu­žoch, svet by bol o toľko lepší.

 

In­ters­tel­lar (2014)

Toto veľ­ko­lepé sci fi Chris­top­hera No­lana s hud­bou Hansa Zim­mera ťa za­ve­die do iných di­men­zií a sve­tov. Našu Zem čaká zá­nik a je­diný spô­sob, ako za­chrá­niť ľud­stvo, je vy­slať astro­nau­tov hľa­dať ľu­ďom novú pla­nétu. Tvor­co­via filmu sa sna­žili prí­liš si „ne­ule­tieť“ a uda­losti vo filme kon­zul­to­vali s fy­zikmi na zá­klade re­ál­nych te­órií. Hlavná po­stava, aus­tro­naut Co­oper (Matt­hew Mc­Co­naug­hey) sa so svo­jou po­sád­kou sa musí vy­rov­nať s ne­úp­ros­nou ča­so­vou re­la­ti­vi­tou, kedy u nich za jednu ho­dinu, uply­nie pár ro­kov na Zemi. Je to krásna ves­mírna „po­dí­vaná“, ktorá chytí za srdce a za­ru­čene tro­chu zmení po­hľad na svet. Myš­lienka, že sa kvôli nášmu ži­vot­nému štýlu, bu­deme raz mu­sieť „od­sťa­ho­vať“, to­tiž vô­bec nie je až tak úto­pická.

 

A je tu zas – Er ist wie­der da (2015)

Pred­stav si, že by sa Hit­ler zo­bu­dil do sú­čas­nosti… Ne­mecký film, podľa kniž­nej pred­lohy Ti­mura Ver­mesa, za­bil kli­nec po hla­vičke. Člo­vek sa pri filme celý čas usmieva po­pod fúz. Pri ko­mic­kých si­tu­áciách, v kto­rých sa re­álny Hit­ler ocitá, za­tiaľ čo os­tatní si mys­lia, že je len her­com, ktorý ni­kdy „ne­s­kladá svoju masku.“ Na konci však zmrzne úsmev na tvári, pri ko­men­tári spo­koj­ného Hit­lera, ktorý sa zo za­bá­vača v te­le­ví­zii, do­stal až k po­li­tike. Opi­suje ne­spo­kojný ne­mecký ľud ako vhodný ma­te­riál, s kto­rým sa dá pra­co­vať. Po skon­čení filmu ostane vi­sieť dô­le­žitá otázka, mohla by sa his­tó­ria zo­pa­ko­vať?

 

Te­ória všet­kého – The The­ory of Eve­ryt­hing (2014)

Naj­viac in­špi­ra­tívne prí­behy sú tie, ktoré na­píše sám ži­vot. Step­hen Ha­wking je jed­nou z naj­vý­raz­nej­ších osob­ností sú­čas­nej vedy, no tento film nie je pri­márne o ňom ako o ved­covi a po­pu­la­ri­zá­to­rovi vedy, je o štu­den­tovi fy­ziky, ktorý sa za­mi­lo­val. Krátko na to mu diag­nos­ti­ko­vali ne­vy­lie­či­teľnú cho­robu ALS a pred­po­ve­dali mu 2 roky ži­vota. Mi­mo­cho­dom – stále je na­žive.:-)

Je to o sile, ktorú je člo­vek v sebe schopný nájsť, o tom, ako láska a mo­ti­vá­cia pre­koná aj me­di­cínu. „Nech je ži­vot ako­koľ­vek zlý, vždy jes­tvuje niečo, čo mô­žete ro­biť a do­siah­nuť v tom úspech. Kým je ži­vot, ostáva ná­dej.“ A Step­hen vie, o čom ho­vorí. Film má na­viac pre­krásny soundt­rack a at­mo­sféru.

 

Veľká ryba – Big Fish (2003)

Re­ži­sér Tim Bur­ton je známy svo­jim hra­vým, mies­tami tem­ným, kaž­do­pádne je­di­neč­ným štý­lom spra­co­va­nia. Už na prvý po­hľad sa dá spoz­nať jeho tvorba a Veľká Ryba nie je vý­nim­kou. Je to hraná roz­právka o člo­veku, ktorý žil vý­ni­močný ži­vot a veľmi rád o ňom roz­prá­val. My, spolu s jeho sy­nom, po­čú­vame všetky tie ne­uve­ri­teľné prí­behy a ne­ve­ríme vlast­ným ušiam. No na konci je nám všetko jasné. Film za­ne­chá v člo­veku taký ten prí­jemný po­cit, že všetko je možné. A viete čo? Ono aj je!

Je to môj osobný reb­rí­ček, tak ur­čite ne­ula­hodí kaž­dému. Kaž­do­pádne dú­fam, že si každý nájde to svoje, čo ho zaujme.

Komentáre