Leto plné slnka a tepla je už na do­sah ruky. Ne­od­mys­li­teľ­nou sú­čas­ťou sú aj fes­ti­valy, kto­rých je rok od roku stále viac.

Ne­dávno sme pre teba pri­pra­vili aj zo­znam tých naj­lep­ších fes­ti­va­lov tohto roka, ktoré si ne­smieš ne­chať ujsť. Mô­žeš tam vi­dieť svo­jich ob­ľú­be­ných spe­vá­kov či ka­pely, stret­núť no­vých ľudí  a v ne­po­sled­nom rade uká­zať svoje módne kre­ácie svetu. Pri­pra­vili sme si pre teba 5 tren­dov pre rok 2019, v kto­rých za­žia­riš.

Ob­leč si dúhu

Pre nie­koho fa­rebné peklo pre dru­hého do­ko­nalá sú­hra. Av­šak ne­treba sa báť! Ne­bu­deš vy­ze­rať ako od ko­lo­to­čov. Maj na pa­mäti, že fes­ti­va­lové out­fity môžu, ba do­konca mu­sia byť vý­stredné. Mô­žeš sa in­špi­ro­vať na­prí­klad Jas­mine San­ders, ktorá si svoj de­ni­mový out­fit ozvlášt­nila dú­hou.

Bo­ohoo style

Nežné, jemné out­fity v prí­rod­ných far­bách, v kto­rých bu­deš ne­pre­hliad­nu­teľná. Naj­čas­tej­šie je kom­bi­no­va­nie bo­ohoo šiat s kov­boj­skými čiž­mami a klo­bú­kom či šat­kou. Na do­pl­n­koch sa tento raz ne­šetrí. Dosť nie je ni­kdy dosť! O tom vie svoje aj Sierra Fur­tado.

View this post on Ins­ta­gram

Ho­wdy bit­ches🌵🤠Sta­ge­co­ach Day 1!

A post sha­red by Sierra Fur­tado (@sier­ra­fur­tado) on

Poď s ko­žou na trh

Ak si od­vážna a máš chuť expe­ri­men­to­vať tento look bude ako stvo­rený pre teba. Nie je to však o tom, že te­raz bu­deš cho­diť nahá. Na­miesto toho zvoľ prie­hľadné ma­te­riály aby si vy­tvo­rila od­vážny no stále no­si­teľný look. Po­môže ti aj Ales­san­dra Fal­cone, ktorá vie ako na to.

View this post on Ins­ta­gram

Gi­or­nata paz­zesca ieri all’ @un­loc­ked­mu­sic­fes­ti­val 🎡 e nell’at­tesa dei grandi ar­tisti di oggi, ecco l’out­fit di ieri! Che ne pen­sate? 🎈 @un­loc­ked­party . . #we­a­re­umf #ca­pop­laza #eif­fel65 #gi­gi­dag #dub­fire #fol­lo­wt­he­fish #ni­co­le­mou­da­ber #wade #tra­vel­si­cily #si­ci­lyt­ra­vel #night­life #pa­ler­mo­by­night #iger­spa­lermo #ins­ta­pa­lermo #igers­si­ci­lia #ins­ta­si­ci­lia #pa­lermo_street #pa­ler­mo­city #pa­ler­mo­expe­rience #ig_si­ci­lia #ig_pa­lermo_ #si­ci­ly­tou­rism #vi­sit­pa­lermo #vi­vo­pa­lermo #si­ci­lian­jour­ney #ig_vi­sit­si­cily #ig_pa­nor­mus #co­achel­la­out­fit

A post sha­red by ☽ L U L A (@ales­san­dra­fal­cone) on

Tie dye je späť

Móda mi­nu­losti hlási co­me­back a s ňou aj ba­ti­ko­vaný vzor. Mno­hými mi­lo­vaný aj ne­ná­vi­dený, no podľa nás je to must-have leta 2019. Či už zvo­líš tričko, šaty alebo no­ha­vice je už na tebe, fes­ti­va­lové out­fity sú o kre­a­ti­vite.  Módna ikona Gigi Ha­did sa na fes­ti­vale Co­achella uká­zala v krás­nom ba­ti­ko­va­nom ove­rale. Ne­mu­síš však tieto kúsky ku­po­vať len v ob­chode, jed­no­du­cho si ich vy­ro­biš aj v po­hodlí do­mova.

Neón náš kaž­do­denný

Jed­ným z naj­väč­ších mód­nych ošia­ľov roku 2019 je jed­no­značne neón. Náj­deš ho sku­točne všade. Každý kú­sok ob­le­če­nia je už aj v ne­óno­vej ver­zii a vo far­bách od vý­myslu sveta. Na svete sú len tí, ktorí ho mi­lujú alebo ne­ná­vi­dia, nič me­dzi. Do klubu neon lo­vers patrí aj Jo­sep­hine Skri­ver, ktorá sa ne­bojí expe­ri­men­to­vať.

Komentáre