Fero Mik­loško je je­den z naj­zná­mej­ších mód­nych ná­vrhá­rov nie­len na Slo­ven­sku. Jeho ko­lek­cie sa vy­pre­dajú hneď po tom, ako uzrú svetlo sveta. Mi­luje módu a na­vrho­va­nie. V roz­ho­vore nám pre­zra­dil viac o ži­vote mód­neho ná­vrhára a aj to, čo by podľa neho mala mať v šat­níku každá žena.

Práca ná­vrhára ur­čite nie je jed­no­du­chá. Je niečo, čo ti pri tvorbe mo­de­lov robí prob­lém?
Áno nie­kedy to nie je jed­no­du­ché, po­kiaľ na­vrhu­ješ pre kon­krétnu osobu, kde mu­síš do­dr­žia­vať isté pra­vidlá a ro­biť kom­pro­misy. Čo sa týka na­vrho­va­nia ko­lek­cie, je to jed­no­duch­šie. Po­kiaľ o nej mám jasnú pred­stavu, tak mu­sím pre­mýš­ľať najmä o tom, aby bola zau­jí­mavá, ino­va­tívna a hlavne, aby bola pre­da­teľná.

Je podľa teba jed­no­du­ché pre­ra­ziť vo svete módy ako módny ná­vrhár? 
Vo svete módy je to ur­čite ná­roč­nejší pro­ces ako v dneš­nej dobe na Slo­ven­sku. Ja som za­čal poc­tivo od zá­kla­dov v zá­vo­doch v ča­soch, kedy boli ná­vrhár­kami len ženy. Mu­sel som sa veľmi sna­žiť a uká­zať, že aj in­di­vi­du­álny ná­vrhár sa vie uži­viť.

Aké sú podľa teba naj­dô­le­ži­tej­šie at­ri­búty, ktoré by mal spĺňať každý, kto sa chce ži­viť tvo­jou pro­fe­siou?
Člo­vek, ktorý chce pre­ra­ziť ako módny ná­vrhár, musí mať ta­lent, chuť a po­koru.

Aká vlast­nosť ťa vy­sti­huje a ktorú na sebe ne­zná­šaš? 
Vy­sti­huje ma kre­a­ti­vita. A čo na sebe ne­zná­šam? Ne­viem, ešte som na to ne­pri­šiel.

Ktorý kú­sok z tvo­jej naj­nov­šej ko­lek­cie ti za­bral naj­viac času a ktorý z nich je tvoj na­job­ľú­be­nejší? 
Ko­lek­cia je­seň- zima 2017/2018 je celá od pr­vého mo­delu až po po­sledný moja ob­ľú­bená.

Koľko trvá tvoj pra­covný týž­deň? 
Trvá od pon­delka do piatka a podľa po­treby aj ví­kendy.

Plá­nu­ješ so svo­jimi kús­kami pre­ra­ziť viac do sveta?
Vo svete, teda mys­lím tým Európu, som už mal mož­nosť pre­zen­to­vať vlastnú tvorbu. Pá­čila sa, ale úplné zá­ze­mie a zá­kaz­ní­kov mám najmä tu na Slo­ven­sku.

Aký oka­mih v tvo­jom ži­vote, možno z ak­tu­ál­neho ob­do­bia, je pre teba taký, ktorý ťa naj­viac po­te­šil?
Na­po­sledy ma veľmi po­te­šili a som veľmi hrdý na obe ko­lek­cie z roku 2017, ktoré boli vy­vr­cho­le­ním  dvad­sia­teho vý­ro­čia za­lo­že­nia mo­jej značky.

Akú vlast­nosť na ľu­ďoch ne­zná­šaš?
Ne­zná­šam, keď ľu­dia ne­majú pri­ro­dzenú po­koru.

Ktoré kúsky sú podľa teba ne­od­de­li­teľ­nou zlož­kou šat­níka ženy?
Dobrá vkusná ka­belka, nie­koľko pá­rov kla­sic­kých lo­di­čiek, čierne kok­tai­lové šaty, ko­žuch a veľa kva­lit­nej bi­žu­té­rie alebo šper­kov, ktoré do­dá­vajú aj oby­čaj­nému out­fitu tro­cha nob­lesy a vý­ni­moč­nosti.

A ktorý módny do­pl­nok by mala no­siť každá žena?

Pre mňa je mód­nym do­pl­n­kom už aj par­fum, či dobre na­lí­čená tvár. Úplne out je pre mňa ne­up­ra­vená žena.

Ako dlho ti trvá vy­mys­lieť si out­fit pred­tým, ako ideš von? 

Moja skriňa ob­sa­huje veľa čier­nych vecí, takže je to jed­no­du­chá voľba. Či je zima, či je leto. Ak je zima dám si na seba na­prí­klad sako. To je asi tak všetko v mo­jom roz­ho­do­vaní, čo na seba.

Čo si ako prvé vší­maš na ľu­ďoch, kto­rých stret­neš na ulici alebo s kto­rými pra­cu­ješ? Čo ťa ako prvé na nich zaujme? 
No sa­moz­rejme, moja pro­fe­si­onálna de­for­má­cia je, že si vší­mam na člo­veku ako prvé ob­le­če­nie. Čiže najprv čo má člo­vek na sebe, po­tom sa mu po­ze­rám do očí. I keď má oku­liare alebo nemá oku­liare, hneď upria­mim po­hľad na jeho oči.

Ďa­ku­jem krásne za roz­ho­vor

Komentáre