Má o vás nie­kto zá­u­jem, alebo je jed­no­du­cho len zdvo­rilý?

To, či s vami nie­kto flir­tuje, ne­musí byť vždy až také jed­no­značné. Niečo, čo mô­žete vy vní­mať ako jasné sig­nály toho, že o vás má druhá osoba zá­u­jem, môže ona po­va­žo­vať len za slušné či zdvo­rilé sprá­va­nie. Na­šťas­tie však exis­tujú experti na reč tela a vďaka ich ra­dám bu­dete mať v týchto ve­ciach už raz a navždy jasno.

Steph Hol­lo­way, expertka na reč tela z No­vého Zé­landu ho­vorí, že ak nie­kto sme­rom k vám vy­siela na­sle­dovné sig­nály, nejde len o zdvo­ri­losť, ale o ot­vo­rené flir­to­va­nie.

#1 Úsmev

“Hlav­ným zna­kom, kto­rým vám dá nie­kto na­javo svoje sym­pa­tie a svoju do­stup­nosť, je vždy úsmev.”

Ako vraví Steph Hol­lo­way, úsmev je vždy jas­ným a zvy­čajne aj pr­vým sig­ná­lom toho, že ste nie­komu sym­pa­tickí. Ni­kto sa predsa ne­bude (úp­rimne či zvodne) usmie­vať na nie­koho, kto ho ni­čím ne­zau­jal, resp. mu je ne­sym­pa­tický. Na­koľko však ide len o akési “oťu­ká­va­nie” sa, je po­trebné ve­no­vať po­zor­nosť aj ďal­ším sig­ná­lom.

#2 Cho­didlá

“Pri snahe o čí­ta­nie reči tela si vždy vší­majte cho­didlá – tie to­tiž ni­kdy ne­klamú.”

Vy­zerá to tak, že brá­nou do duše a do srdca nie sú len oči, ale rov­nako aj cho­dilá. Steph Hol­lo­way nám radí, aby sme sa sú­stre­dili práve na ne. Keď sa po­zriete na cho­dilá osoby, s kto­rou sa práve roz­prá­vate a tie vy­tvá­rajú pís­meno “V”, zna­mená to, že do­tyčný/do­tyčná vám ot­vára svoj osobný pries­tor a po­zýva vás doňho. Rov­nako ak se­díte na­prí­klad na ne­ja­kej párty či na oslave ďa­lej od seba, no as­poň jedno cho­dilo vášho ob­jektu zá­ujmu sme­ruje k vám, je to veľmi dobré zna­me­nie.

pe­xels.com

#3 Po­stoj

“Ak sme v blíz­kosti nie­koho, kto nás pri­ťa­huje, náš pod­ve­domý vý­ber po­sto­jov je na­ozaj ve­ľa­vravný.”

Expertka na reč tela tiež ho­vorí, že ak ho­vo­ríme s nie­kým, kto sa nám na­ozaj páči, sta­viame sa do po­sto­jov, ktoré zvý­raz­ňujú tie par­tie nášho tela, na ktoré sme naj­viac hrdí. Ako do­dáva, u mu­žov sa mô­žem naj­čas­tej­šie stret­núť s po­stojmi, ktoré zvý­raz­ňujú ich svaly či sla­biny, za­tiaľ čo ženy majú ten­den­ciu upria­mo­vať po­zor­nosť na svoju tvár – na­prí­klad odŕňa­ním vla­sov či po­do­pie­ra­ním tváre ru­kami.

#4 Uhla­dzo­va­nie

“Ak sme sa s nie­kým roz­hodli flir­to­vať, roz­hodne pri ňom chceme vy­ze­rať čo naj­lep­šie.”

Svoje pod­ve­do­mie pri flir­to­vaní jed­no­du­cho ne­ovp­lyv­níte – nech by ste sa ako­koľ­vek sna­žili. Jas­ným sig­ná­lom toho, že sa nie­komu na­ozaj pá­čite je preto aj to, že sa pod­ve­dome za­čne “uhla­dzo­vať”. Muž si na­prí­klad môže za­čať na­pra­vo­vať kra­vatu, ženy si zas veľmi často za­čnú upra­vo­vať vlasy.

Tak ako, všimli ste si tieto ve­ľa­vravné sig­nály pri ob­jekte vášho zá­ujmu?

zdroj: indy100

Komentáre