Ve­diete pro­jekt a pra­vi­delne sa stre­tá­vate s otáz­kami, ako v tíme zdie­ľať ak­tu­álne in­for­má­cie, roz­de­ľo­vať tasky, upda­to­vať sa o no­vých mož­ných ri­zi­kách, a mnohé iné? Tak práve pre vás máme ce­lo­denný works­hop, kde sa zdo­ko­na­líte v ma­na­žer­ských me­tó­da Agile a Sc­rum5. ok­tóbra 2017 vrámci Open­Slava 2017!

V spo­lu­práci s Ac­cen­ture vám na Open­Slava 2017 pri­ná­šame špe­ciálnu sek­ciu iba pre ženy a ce­lo­denný works­hop na tému Agile a Sc­rum.

Prečo? Lebo vám chceme umož­niť strá­viť su­per IT deň. Lebo vám chceme po­môcť s ve­de­ním pro­jek­tov.

Kedy a kde?

5. a 6. ok­tóbra, 2017 v pries­to­roch FIIT STU Mlyn­ská Do­lina, Bra­ti­slava

Čo sa bude diať?

5.10.2017 – ce­lo­denný works­hop Agile + Sc­rum iba pre ženy

6.10.2017 – množ­stvo pred­ná­šok (sme pri­pra­vení po­môcť vám s vý­be­rom tém podľa vášho zá­ujmu) – prog­ram náj­dete tu – http://www.open­slava.sk/2017/#/#about )

6.10.2017 – 14:00 – dis­ku­sia so že­nami v IT, ktoré sa s nami po­de­lia o svoje skú­se­nosti

Pre koho je works­hop Agile +Sc­rum ur­čený?

Téma works­hopu je zau­jí­mavá pre všet­kých, ktorí sa ve­nujú pro­jek­tom rôz­neho druhu. Agi­lea Sc­rum je to­tiž me­to­do­ló­gia ma­na­žo­va­nia pro­jek­tov a tí­mov.Works­hop je vhodný pre ženy z rôz­nych ob­lastí, bez ob­me­dze­nia veku.

Spre­vá­dzať vás budú cer­ti­fi­ko­vaní Agile guru (SC­RUM mas­ters).

Čo teda bu­dete celý deň 5. Ok­tóbra ro­biť? Tu je prog­ram:

1) In­tro­duc­tion to agile/agi­le­ma­ni­festo

2) Agi­le­met­ho­do­lo­gie­seX­tre­meP­rog­ram­ming, Kan­ban, Sc­rum

3) Ping-pong­ball game (ac­ti­vity)

4) Sc­rum­deep dive

5) Lunch

6) Agi­les­pe­ci­fi­ca­tion (ac­ti­vity)

7) Agi­le­es­ti­ma­tion (ac­ti­vity)

8) Wa­vep­lan­ning

Tak ako? Vi­díme sa? Re­gis­trujte sa tu.

Naša ka­pa­cita je bo­hu­žiaľ ob­me­dzená.

Komentáre