Ak pat­ríš ku ká­vič­ká­rom ktorí mi­lujú kva­litnú kávu a máš rada nad­ča­sové veci, alebo iba hľa­dáš ten tajný re­cept na ra­ňajky, ktoré ťa na­štar­tujú na celý deň, tento člá­nok je pre Teba ako stvo­rený.

Ur­čite si už po­čula o po­wer cof­fee/bul­letp­roof cof­fee. Už z názvu sa dá vy­čí­tať, že bude pris­pie­vať k zvý­še­nej ener­gii a po­vzbudí ťa viac ako oby­čajné es­presso, no táto káva je vý­ni­močná vo via­ce­rých sme­roch.

Pr­vou vý­ni­moč­nos­ťou je spô­sob príp­ravy a zlo­že­nie. Táto káva sa pri­pra­vuje zo 7 až 9 gra­mov kávy, masla, ško­rice a oleja / MCT olej alebo ko­ko­sový olej/ . To zna­mená, že je mast­nej­šia ako es­presso. Av­šak nie je to mast­nota, ktorá by bola prob­lé­mom alebo by zni­žo­vala pô­ži­tok z tejto kávy.
IMG_3180

Asi sa pý­taš, čo je MCT olej. V skratke je to olej, ktorý je skvelý pre okam­žité zís­ka­nie ener­gie, tré­ning me­ta­bo­lizmu a su­per ak­ti­vá­ciu, či re­ge­ne­rá­ciu mozgu.  Kon­cen­tro­vaný MTC olej je však 6x účin­nejší ako ko­ko­sový olej a tak je lep­šou voľ­bou ak chceš rých­lej­šie do­pl­ne­nie ener­gie. Sa­motná MTC je veľmi dobrá a účinná aj pri spa­ľo­vaní tu­kov.

IMG_3178

Keďže sa v nej na­chá­dza ško­rica a maslo od­po­rú­čam piť tento ná­poj skôr v ran­ných ho­di­nách. Ško­rica ti to­tiž na­štar­tuje trá­ve­nie a maslo má vy­soký ob­sah tu­kov. Je to však skvelá voľba na ra­ňajky, ktoré ti na­štar­tujú deň. Keďže ti šálka tejto kávy dodá všetky po­trebné ži­viny, vy­stačí ti ako pl­no­hod­notné ra­ňajky. Ak však ale pri­dáš ku káve ne­jaký chle­bík, ce­re­álie alebo niečo po­dobné, bude to už ka­lo­rická bomba.

Ener­gia je ukrytá najmä v ľahko strá­vi­teľ­ných tu­koch ukry­tých v masle a oleji. Veľa ľudí ra­ňaj­kuje sladké ra­ňajky aby mali veľa ener­gie, av­šak cukry ukryté v slad­kých ra­ňaj­kách sú ča­sto­krát ťažko strá­vi­teľné a tým pá­dom vy­vo­lá­vajú opačný efekt.

Sama som po­wer cof­fee ochut­nala a od­vtedy si ju dá­vam pra­vi­delne. Prí­jemne na­budí, chutí skvelo a ener­gia mi vy­drží na­ozaj dlho. Pre správny úči­nok je po­trebné do­dr­žať presný spô­sob príp­ravy, a tak si ju rad­šej cho­dím vy­chut­nať do ma­lej ka­viar­ničky, kde majú presné su­ro­viny práve na túto kávu.

 

foto:bo­dy­nut­ri­tion.org

Komentáre