Čo v tebe evo­kuje slovo „fe­mi­niz­mus“? Ur­čite si pred­sta­víš na cha­lana ostri­hanú a ne­prí­ťaž­livú žen­skú bez pod­pr­senky, ktorá sa  má pre­jav na ná­mestí za práva žien. Ke­dysi by si mala so svo­jou pred­sta­vou pravdu, no no­vo­dobá fe­mi­nis­tka, naša ob­ľú­bená múdra Her­mi­ona, čiže Emma Wat­son, ti hneď túto pred­stavu vy­vráti.

No­vo­dobá fe­mi­nis­tka ot­vo­rene ho­vorí o tom, ako sú v dneš­nom svete ženy utlá­čané a majú men­šie práva ako muži, no ne­berú mu­žov ako pod­radný druh. No­vo­dobá fe­mi­nis­tka sa snaží pre­sa­diť zá­kony, ktoré by žene po­mohli, zlep­šili ži­vot a sa­moz­rejme, pl­nili jej sny v ob­lasti ka­ri­éry či bež­ného ži­vota. Len si pri­po­meňme, aké po­sta­ve­nie majú ženy v mos­lim­skom svete alebo si spo­meňme na film Púštny Kvet, kde je pred­sta­vená žen­ská ob­riezka, kto­rej sa bo­hu­žial, do­te­raz ne­zab­rá­nilo v Af­ric­kých kme­ňoch. To však nie je je­diné, za čo Emma Wat­son bo­juje.

Tiež ho­vorí o tom, že ženy sú často krát vní­mané ako telo, ako pô­ži­tok se­xizmu a sú po­va­žo­vané za hlú­pej­šie po­hla­vie, ktoré má byť krásne, sta­rať sa o ro­dinu a muža. Dnes všade vi­díme, aké máme byť krásne a ne­mu­síme sa báť plas­tic­kých chi­rur­gov, ktorí by nám mohli ku kráse viac do­po­môcť. Svet baží také pse­udo­ce­leb­rity ako je Kim Kar­das­hian a pri­ro­dzená krása už skrátka nie je in. My máme byť len krásne a vlastne to je celé naše po­sla­nie dneš­nej doby. Predsa len, už od dáv­nych ča­sov boli muži tí vzde­la­nejší a mali viac práv a my sme mali byť za tie pekné a po­slú­chať. To sa snaží Emma Wat­son zme­niť. Emma so svo­jou He­ForShe or­ga­ni­zá­ciou, ktorá bo­juje za zrov­no­práv­ne­nie mu­žov a žien, ktorá spadá pod OSN chodí po rôz­nych kra­ji­nách, uspo­ria­dúva rôzne kon­fe­ren­cie a po­máha že­nám pre­ja­viť sa. Emma sa však snaží za­pá­jať do tejto kam­pane aj mu­žov, pre­tože chce, aby i oni pod­po­ro­vali ženy a ve­deli ich uznať ako rov­no­cenné. Rov­nosť me­dzi že­nami a mužmi je dnes prob­lém v mno­hých ob­las­tiach ži­vota, či už v eko­no­mike alebo po­li­tike. Emma pred ro­kom pred­niesla reč pred uzná­va­nými mužmi a že­nami na pôde OSN, ktorú si i ty mô­žeš po­zrieť.

„ Dnešný svet si pred­sta­vuje ženu ako tú slab­šiu, ako tú, ktorá má byť ne­us­tále krásna a mu­žov ako ne­bo­jác­nych, dobre za­bez­pe­če­ných a roz­hod­ných. Na­ozaj je toto ná­zor a vzor správ­neho člo­veka?“ 

Ve­ríme, že Emma a jej kam­paň, ktorú mô­žeš sle­do­vať aj na FB: Emma Wat­son alebo He­ForShe do­siahne úspe­chy, ktoré po­môžu že­nám na ce­lom svete byť se­ba­ve­do­mej­šie, spo­koj­nej­šie a pl­niť si sny. Ste krásne dámy! Ne­pod­ce­ňujte sa!

„Mám po­cit, že mla­dým diev­ča­tám sa ho­vorí, aby boli krehké prin­cezny. Je to bl­bosť. Oveľa rad­šej sa sto­tož­ňu­jem s myš­lien­kou bo­jov­níčky. Ak by mala byť prin­cez­nou, tak je­dine prin­cez­nou bo­jov­níč­kou. Je­dine tak.“

foto: Getty

Komentáre