Ak máte doma kap­su­lový ká­vo­var Dolce Gusto, alebo Ne­spresso, ur­čite vás na­padli dve jeho hlavné ne­vý­hody, a to:

– jed­no­ra­zové plas­tové (ne­eko­lo­gické) ná­plne,
– káva, ktorú si ne­mô­žete vy­brať podľa seba.

eko kapsule pre dolce gusto a nespresso

Te­raz už ne­mu­síte kap­su­lový ká­vo­var me­niť za pá­kový, alebo pl­no­au­to­ma­tický es­presso ká­vo­var, ale stačí ak si za­ob­sta­ráte opa­ko­vane pl­ni­teľné eko­lo­gické kap­sule. V ba­lení náj­dete 3 kusy kap­sulí, pri­čom jednu mô­žete po­u­žiť cca 50 krát. Na­viac si do kap­sule mô­žete dať mletú kávu, su­šený čaj, alebo su­šené mlieko podľa svo­jej chuti.

Po­u­žité ma­te­riály Eko kap­sule sú:
– si­li­kón
– po­lyp­ro­py­lén
– fil­ter: ne­re­zová oceľ
Ne­ob­sa­hujú BPA.

Ak chcete vy­skú­šať EKO KAP­SULE, mô­žete vy­skú­šať šťas­tie v na­šej mini sú­ťaži na Fa­ce­bo­oku, alebo mô­žete na­zrieť do e-shopu www.eko­kap­sule.sk