Každý po­tre­buje pri cvi­čení rady, a to najmä ak s cvi­če­ním za­čína. Vo fitku ti po­ra­dia naj­lep­šie, no ak nech­ceš ísť do fitka a chceš za­čať s pre­me­nou svojho tela doma, práve pre Teba je ur­čený you­tube ka­nál Re­beccy Lou­ise.

Ok­rem skve­lých cvi­čení, ktoré sú ur­čené pre všetky časti tela, dáva do vi­deí veľa rád a dob­rej ná­lady. To má na sve­domí to, že si ju a jej vi­deá za­mi­lu­ješ už po pr­vom po­zretí.

Ak si ne­vieš spo­me­dzi množ­stva vi­deí vy­brať, vy­brali sme pre Teba 4, podľa nás, na­je­fek­tív­nej­ších.

Pre bru­cho ako Ri­hanna

V tomto vi­deu ti Re­becca ukáže ako cvi­čiť, aby si zís­kala vy­sní­vané bru­cho presne ako Ri­hanna.

Čaká  na teba 9  šty­rid­sať­päť se­kun­do­vých, po­merne ná­roč­ných cvi­kov v ob­lasti bru­cha.

  1. Po­lo­vičné sed – ľahy
  2. Pri­ťa­ho­va­nie ku ko­le­nám (45 se­kúnd ľavé/ 45 se­kúnd pravé)
  3. Plank
  4. Skra­co­vačky s vy­stre­tými no­hami
  5. Ak­tívny plank
  6. Push – th­rough
  7. Sed – ľahy na bočné svals­tvo

Za­dok ako Vic­to­ria’s sec­ret An­gel

Ak tú­žiš po za­dku ako an­jeli Vic­to­ria’s sec­ret, sta­čia denne 2 sé­rie de­via­tich 30 se­kun­do­vých cvi­kov. Cviky ako Fire hyd­rant kicks alebo mos­tík s jed­nou no­hou a mnoho ďal­ších ti za­ru­čia, že na nový za­dok ne­bu­deš mu­sieť dlho ča­kať.

Silné ruky za 8 mi­nút

Pre veľa diev­čat je cvi­če­nie rúk pasé. No stačí denne 8 mi­nút, aby si mala ruky krásne vy­pnuté a bez nad­by­toč­ného tuku.

Šia­lene účinné kar­dio

Ak sa po­vie kar­dio, ne­musí to stále zna­me­nať mo­no­tónny beh na páse alebo krú­te­nie na sta­ci­onár­nom bi­cykli. V tomto vi­deu Ti Re­becca ukáže, ako sa s cvi­če­ním „po­hrať“ a vy­ťa­žiť z kar­dia ma­xi­mum. Ma­xi­mum zá­bavy a vý­konu.

Ok­rem vi­deí o cvi­čení na tomto ka­náli náj­deš aj rôzne iné vlogy. Na­prí­klad o láskepo­zi­tív­nom mys­lení, ale aj o lí­čení či úče­soch. Táto milá baba je na­ozaj skvelá, má nád­hernú po­stavu a srší z nej veľa ener­gie a ra­dosti. Takže ak sa od­hod­lá­vaš cvi­čiť, za­čať práve s ňou je tá naj­lep­šia voľba!

 

Komentáre