Od dnes si mô­žeš kú­piť nový hu­dobný al­bum Eda She­e­rana, ktorý náj­deš pod náz­vom No.6 Col­la­bo­ra­tion Pro­ject.

Štú­di­ovka je po­kra­čo­va­ním star­šieho pred­chá­dza­jú­ceho al­bumu EP No.5 Col­la­bo­ra­tion Pro­ject. Na toh­to­roč­nej no­vinke 28-ročný spe­vák spo­lu­pra­co­val s rôz­nymi zvuč­nými me­nami z hu­dob­ného prie­myslu, ako na­prí­klad Jus­ti­nom Bie­be­rom, Chance The Rap­per a PnB Rock. So svo­jimi fa­nú­šikmi sa tesne pred uve­rej­ne­ním no­vému al­bumu po­de­lil o dva sin­gle I don´t care a Cross Me.

Ed She­e­ran na svo­jom Ins­ta­grame uve­rej­nil aj kom­pletný zo­znam skla­dieb z no­vého al­bumu. Vy­zerá to tak, že sa mô­žeš te­šiť na skvelú dávku po­po­vej mu­ziky, ktorá sa čo­skoro vy­švihne na pop­redné hu­dobné priečky v na­šich rá­diách.

Komentáre