Všetko zá­visí len od uhľa po­hľadu. 2 roky ne­čin­nosti ubehnú rýchlo a ani si to ne­uve­do­míš. 2 roky kon­ti­nu­ál­neho, kaž­do­den­ného pri­bli­žo­va­nia sa k cieľu sa zase môžu zdať ako neko­neč­nosť.

2 roky = 24 me­sia­cov = 730 dní. Môžu sa ti zdať ako ire­le­vantné ča­sové obdo­bie, no záro­veň mô­žeš za rov­naký čas do­siah­nuť vý­znamné vý­sledky. Ak sa za­čneš veno­vať športu, ktorý si chcela vždy skú­siť, za 2 roky v ňom mô­žeš byť na­ozaj dobrá. Alebo si dáš závä­zok a za­čneš prak­ti­zo­vať ne­jaký ranný ri­tuál (skoré vstá­va­nie, ranný beh, cie­lená rela­xá­cia). Len 2 roky a tvoj ži­vot, kon­dička, či cel­kový du­ševný stav alebo adap­tá­cia na stres na­berú úplne iné kon­túry. Lep­šie a pozi­tív­nej­šie. Za 2 roky mô­žeš stret­núť lásku svojho ži­vota, zalo­žiť si ro­dinu, vybu­do­vať zá­klady biz­nisu.

Za­čni sa ve­no­vať nie­čomu, čo si vždy chcela ro­biť

Lep­šie ne­skoro ako ni­kdy. A pamä­taj si, že NI­KDY nebu­deš prí­liš stará/chorá/vy­ťa­žená na to, aby si ne­bola schopná veno­vať sa nie­čomu, o čom si ako dieťa sní­vala (v prí­pade cho­roby sa rea­li­zá­cia nie­kto­rých čin­ností sa­moz­rejme obme­dzuje, no aj tak nič nie je ne­možné). Kde je vôľa, tam je cesta. Za­čni hrať na hu­dobný ná­stroj. Vy­skú­šaj bun­gee jum­ping, vodný skú­ter alebo tan­de­mový zo­skok padá­kom.  Kúp si zrkad­lovku a za­čni fo­tiť, len tak pre ra­dosť. O 2 roky bude z teba možno taký „slabší“ pro­fík s vý­bor­ným poci­tom, že si uro­bila niečo, čo si vždy chcela.

Minu­losť je už za te­bou, nene­chaj nech ťa ovplyv­ňuje. Nemu­síš byť predsa tým, kým si po dlhú dobu ke­dysi bola. Nedo­voľ stra­chu aby ťa ovlá­dal. Strach je len blo­kom v tvo­jej mysli rov­nako ako pred­sudky a ná­zory iných. Si jedi­nečná, preto sa nene­chaj ovplyv­ňo­vať  väč­ši­nou.

Tým, že bu­deš každý deň ro­biť veci, ktoré milu­ješ, aj len na pár mi­nút, sa na­učíš vy­chut­ná­vať si mož­nosti, ktoré ti ži­vot po­núka. Dni už ne­budú len már­nym ply­nu­tím času. Uvi­díš ako sa sama osob­nostne roz­ví­jaš.“ 

tumblr_nmk1glBoXR1tjb76xo1_500

foto: tum­blr

Maj veci pod kon­tro­lou  

Zrejme je zby­točné pý­tať sa ťa, čo by si si rad­šej zvo­lila, či cí­tiť sa su­per, plná ener­gie a opti­miz­mus alebo na­opak, nála­dovo a mdlo. Presne o tom to je. Máš mož­nosť voľby. Celé to stojí na voľbe. Keď sa roz­hod­neš obme­dziť alko­hol alebo ne­zdravé jedlo, dáš ze­lenú čis­tej vode z vodo­vodu, bu­deš viac cho­diť po scho­doch na­miesto vý­ťahu, či pešo do práce, ne­žia­duce vý­sledky sa nedo­sta­via. Cesta, ktorá k cieľu ve­die, je omnoho dôle­ži­tej­šia než cieľ sa­motný.

Zdra­vie, ná­ladu aj čas máš vo svo­jich ru­kách. Pre­vezmi nad nimi kon­trolu, sta­raj sa o seba, buď vďačná. Do 2 ro­kov pocí­tiš úžasné zmeny.“

Utíš svoje ego

Ak chceš niečo zme­niť, po­zri sa najprv na seba. Buď k ľu­ďom lás­kavá. Za­čni od svo­jich najb­liž­ších. Nehne­vaj sa zby­točne, nepo­su­dzuj, vší­maj si len to dobré a pamä­taj na to, že svoju ro­dinu ne­smierne ľú­biš. Viac ako čo­koľ­vek.  Aj v práci bude tvoja vľúd­nosť oce­nená. Tento prí­stup ti od dru­hých pri­ne­sie omnoho viac re­špektu. Veď predsa na to, aby si zís­kala re­špekt, nemu­síš vzbu­dzo­vať strach. Nauč sa tiež pove­dať v správ­nych situ­áciách NIE, aby si ľu­dia tvoje ÁNO o to viac vá­žili. 

Mi­luj a dôve­ruj iným do­sta­točne as­poň 2 roky a bu­deš z toho bene­fi­to­vať mini­málne 10 ďal­ších.“Paracosm-Day2-4

Na­stav si dl­ho­dobé ciele a každý deň sa k nim ma­lými krokmi pri­bli­žuj

Ciele bez čin­ností sú len žela­nia. Úspech tiež nie je ná­hod­ným ja­vom. Je to pro­ces, na­sta­ve­nie mysle. Bez pra­vi­del­nosti, po­riad­nosti a odda­nosti sa k nemu len ťažko do­pra­cu­ješ.

Aj malé činy ro­bia veľké roz­diely. Po­zri sa na seba o 2 roky do zrkadla a uvi­díš, že si po­mys­líš: to bolo rýchle!“ 

Komentáre