Celé dni so svo­jimi ka­ma­rátmi… Pá­lime jednu od dru­hej. A celý týž­deň sa bu­dím s tým is­tým po­ci­tom. Ne­viem ho po­me­no­vať. Ruky vo vla­soch, hlava sk­lo­pená. Sem – tam slzy. A dnes to je rov­naká ni­čota ako po každé. Ne­tu­šiac, že o pár ho­dín, to bude tro­chu inak.

Prvý.

Se­díme v Po­hode. Na plátne beží ho­kej a vedľa mňa se­díš Ty. Do úst te­čie tvoje piate pivo po mi­ni­málne 3 brku. Prvý sig­nál mi dali tvoje oči. Splie­tame slová do viet už asi ho­dinu. Zrazu som si uve­do­mila, že sa cí­tim inak ako ráno. Cí­tim sa zrazu živá. Ro­zo­smie­vame sa. Práve som spoz­nala ten po­cit, keď sa ma dot­kneš. Hlad­kal si ma po no­hách. Vy­lo­žil si si ich na tie svoje. Zdví­ham sa, že idem na wc. Ako si ma púš­ťal, konce tvo­jich prs­tov ocitli sa na mo­jom za­dku. Uau. Za­chvela som sa. Hľa­diac do zrkadla,umý­va­júc si ruky, som sa pre­bu­dila z toho tvojho čara. Došlo mi, že mi dá­vaš únik, ktorý po­tre­bu­jem. Za tieto sto­tinky s te­bou, som si to ob­ľú­bila. Celé. Ne­jak som ne­vní­mala, že je tam s nami ešte ďal­ších 10 ľudí. Na­raz ne­exis­to­vali. Vrá­tila som sa, nohy dala na to isté miesto. Na tie tvoje. Dr­žíš mi ruku, vkla­dáš me­dzi moje prsty tie tvoje. Krásne. V očiach máš is­kričky. Úsmev ti žiari. Do riti. Mala by som ute­kať od teba čo naj­ďa­lej. Ale pivo a brko mi to ne­do­vo­lia. Vďaka ním mi je jedno, že ne­skôr ma to bude bo­lieť.  Bude to ne­skôr, nie te­raz.  Da­ro­val si mi vý­beh z re­a­lity. Bola som ako Alica v kra­jine zá­zra­kov. Skon­čilo to. Dú­fam, že si ma opäť ukrad­neš.butts-sex-college-800x400foto: eli­te­daily.com

Druhý.

Ďalší týž­deň je od ho­keja iný. Mys­lím na mi­nulý pia­tok. Dnes by sme mali ísť zase nie­kam.V po­zadí po­ču­jem otázky s tó­nom môjho hlasu. Čo to bolo? Prečo? Bude to tak aj dnes? Stane sa niečo viac? Chys­tám sa. Vy­chá­dzam z domu a pá­lim cigu.

So­bota ako každá.  Fľaša vodky už buchla svoj par­fúm do sveta. Emó­cie scho­vá­vané za celý týž­deň sa znovu pý­tajú na svet čo­raz viac kaž­dým ďal­ším hl­tom a in­ten­zív­nej­šie ako dni pred týmto. Kvit­nem zvnútra. Všetko vo mne ožíva. Krv viac prúdi, tep sa zvy­šuje, dych zrých­ľuje.  Po ho­dine je vo flaške asi tak na dva hlty. Je­den dám sebe a druhý tebe. Ostá­vame sami. Os­tatní sa roz­pŕ­chli a my máme len pár mi­nút kým sa zase vrá­tia. Tak ma za­čneš ob­lie­kať do svo­jich do­ty­kov, vy­hlad­neš ma jed­ným boz­kom nech chcem ďal­ších ne­ko­nečno, na­ma­ľu­ješ mi úsmev na tvár ve­tami o tvo­jich ci­toch, po­hla­díš ma očami, spá­liš môj smú­tok tvo­jím hla­som, zhyp­no­ti­zu­ješ moju exis­ten­ciu len tým, keď si šú­chaš svoje pery o tie moje, ruky mi oži­víš, keď sa ti pre­hra­bu­jem vo vla­soch, po­lás­kaš mi za­dok a no­hám do­dáš po­cit se­xe­pílu, keď tvoje ruky zájdu aj niž­šie.  Ešte to celé zo­pa­kuj. Znovu. Znovu. A ešte raz. Stále ťa ne­mám dosť.stocksy_txp4d9a32bev19100_small_445588-799x400 foto: eli­te­daily.com

Všetko vo mne ožíva. Krv viac prúdi, tep sa zvy­šuje, dych zrých­ľuje.  Kus­neme si do pier a cí­tim to až v bru­chu. Tie mo­týle. Čo to so mnou ro­bíš? Celú si ma krad­neš a ja? Ja ti dám vždy nový diel. Splie­tame prí­behy. Pia­tok a nie­kedy v so­botu. Dáš mi moju ob­ľú­benú dob­rotu. Teba. Páči sa mi ako sa to vždy mení. Raz si ukrad­neš ty mňa, raz ja teba. Krad­neme sa na­vzá­jom. Je v tom všetko. Ad­re­na­lín, vá­šeň, chuť, ro­man­tika. Celé je to bláz­nivé. Sme úplní blázni. Krad­neme kú­sok ve­čera, kú­sok času len pre nás. Sú krátke, ale majú všetko. Smiech, váž­nosť, ta­jom­stvá, úp­rim­nosť. Nech sto­jím, se­dím, tan­cu­jem, náj­deš si ma. A všetko po­cho­pím v mo­mente, keď vlo­žíš dlaň do mo­jej. Úsmev na pe­rách mám. Som pri­chys­taná na všetko, čo ti dám. A tak ako aj ja, aj ty dnes ve­čer nie si sám.

Od­išlo to všetko s od­cho­dom do­mov. Akoby nás nie­kto na­hral a pre­to­čil pásku sme­rom späť. Tvoja ruka vy­vliekla sa z mo­jej,  naše exis­ten­cie sa po­sta­vili a vy­dali na cestu. Od­chá­dzame preč. A s nami uni­kol aj náš únik. Doma za­spá­vam s po­ci­tom ne­po­cho­pe­nia, ale je to iné ako pon­de­lok, uto­rok, stredu a vo štvr­tok. Ďa­ku­jem.

foto: eli­te­daily.com

 

Komentáre