Ni­kdy som si ne­mys­lela, že sa to stane mne. Ta­kej sil­nej a hr­dej žene (haha). No ako ho­vo­rím, osud má ob­čas divný zmy­sel pre hu­mor.

Bola som zvyk­nutá, že väč­ši­nou som to ja tá, ktorá po­čúva os­tat­ných, radí im ako žiť a nie pre­ží­vať, ako máme byť lás­kaví a šťastní.

No po­tom som si uve­do­mila, že vodu ká­žem a víno pi­jem. Že ja som tá, ktorá býva väč­ši­nou smutná a nič mi ne­po­máha. Uve­do­mila som si, že som zlo­mená.

Drahá, duša ktorá je zlo­mená a každý deň sa usmieva ako jasná hviezda na nebi, je tak silná, že si to ne­do­ká­žeš pred­sta­viť. Žije ťažký ži­vot a ne­cháva si to pre seba. Dusí to v sebe, ne­do­káže si od­pus­tiť, myslí si o sebe že zly­ha­lala alebo že nie je hodná tohto ži­vota.

Svet láme ľudí, ro­zlomí ich na mi­lión kús­kov a oni sa po­tom mu­sia zlie­pať. Majú na sebe toľko vrs­tiev, že už ani ne­ve­dia, ako by sa do­stali  k jadru. K ich srdcu. Majú pred sve­tom taj­nosti a boja sa ko­mu­koľ­vek od­ha­liť ich cit­livú stránku osob­nosti. 

Každý člo­vek má ta­kého vo svo­jom ži­vote. Máš ho aj ty, mám ho aj ja. Žije si ste­re­otyp­ným ži­vo­tom a doma po no­ciach sa trápi.

Oni ale na­ozaj ve­dia čo je to ži­vot. Ve­dia, čo je to sku­točná láska. Čo je to vá­šeň pre ces­to­va­nie, ve­dia čo je dobrá káva a od­dych. Oni na­ozaj mi­lujú zimné pre­chádzky opus­te­ným mes­tom, kedy sa môžu so svo­jou spriaz­ne­nou du­šou roz­prá­vať o všet­kom a o ni­čom. Tú­žia po pra­vej a úp­rim­nej láske. 

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

No boli tak veľa krát zlo­mení a okla­maní, že si nechcú viac ub­lí­žiť. Ve­dia, že by to ne­z­vládli. Že ďal­šiu vrstvu „le­pidla“ ich srdce ne­vy­drží.

Ale vieš čo je naj­lep­šie, na ta­kýchto oso­bách? Že sú skvelí, silní a ume­leckí ľu­dia. So zmys­lom pre dobro. 

Že ak im bu­deš dô­ve­ro­vať, ak ich bu­deš mi­lo­vať, ve­no­vať im svoju po­zor­nosť, dáš im lásku a pria­teľ­stvo, pus­tia ťa k sebe do duše. Bude to boj na dlhú trať, bude to tr­vať, chce to od­vahu a vy­trva­losť, ale bude to stáť za to.

Bude to krásne. 

Bude to ne­za­bud­nu­teľné. 

Bude to navždy. 

Komentáre