... po­cit, že je ťažké ťa mi­lo­vať. 

Pre­tože to nie je pravda. Si dievča, ktoré si každý hneď ob­ľúbi. Si žena, ktorú má každý rád. Ro­bíš veci spon­tánne a tak, ako sa ti pá­čia. Vô­bec ťa ne­zau­jíma, kto si čo o tom po­myslí. Hlavne, že ty si šťastná.

Obd­vu­jem ťa. Veľmi.

Nie každý to do­káže a väč­šina z nás sa uspo­kojí s tým má­lom, čo má, pre­tože sa bo­jíme opus­tiť svoju kom­fortnú zónu.

Ale ty nie. Ideš si pevne za svo­jim cie­ľom a svo­jou ťaž­kou ces­tou. A vieš, čo je naj­lep­šie? Že náj­deš samú seba. 

tum­blr.com

Preto sa stráň ľudí, ktorí ti do­ka­zujú, že ťa ne­môžu mi­lo­vať. Je to hlú­posť.

Možno, že ten cha­lan, ktorý ti zlo­mil srdce a po­ve­dal ti, že ťa ne­ľúbi, ťa ľú­bil viac, ako si do­ká­žeš pred­sta­viť. Možno sa len bál. Sám seba. Ohro­mila si ho tak, ako žiadne iné dievča pred­tým. A preto sa zľa­kol a utie­kol.

Možno ten muž, ktorý po­ve­dal, že to nemá zmy­sel, mys­lel na to, že bude mať raz s te­bou ro­dinu. A toho sa bál, bál sa tej veľ­kej lásky, ktorá k nemu prišla po mno­hých ne­po­da­re­ných vzťa­hoch.

Ale teba nie je ťažké mi­lo­vať. Si žena mno­hých tvárí. Si milá, ti­chá, in­te­li­gentná a mi­lu­ješ dobrý hu­mor. No vieš sa oz­vať, keď vi­díš že je niečo zle a vi­díš ne­spra­vod­li­vosť. Cho­díš do di­vadla, ale rada si vy­chut­náš aj dobrú ko­mé­diu v kine. Ne­vadí ti zlo­mený necht a ani to, že ne­máš na sebe každý deň make-up. Celý deň sa usmie­vaš a roz­dá­vaš po­zi­tívnu ener­giu všade, kam vkro­číš. To je ten veľký dar.

pe­xels.com

Je ľahké ťa mi­lo­vať a uro­biť ťa šťast­nou. Ale tvoje šťas­tie ne­zá­visí od ľudí, ale od teba sa­mej a to si ty po­cho­pila. 

Gra­tu­lu­jem. 

S tými ľuďmi, ktorí tomu ne­ve­ria sa ne­stre­tá­vaj. Dá­vaj rad­šej šancu tým, ktorí ťa mi­lujú úp­rimne, ktorí ťa mi­lujú z lásky a vďaky. Ktorí ťa mi­lujú už len pre to, že si. 

Tiež som za­čala se­lek­to­vať ľudí, ro­bím to už dl­hší čas a môj ži­vot ni­kdy ne­bol krajší. Lepší a šťast­nejší. 

Komentáre