Štvr­tok pri­nie­sol mi­lov­ní­kom módy dych­be­rúce pre­hliadky spo­jené s ume­ním aj slo­ven­skými tra­dí­ciami. Stará trž­nica bola plná do po­sled­ného miesta a oča­ká­va­nia zo zá­ve­reč­ných pre­hlia­dok sa na­pl­nili. Di­zaj­néri Mar­cel Ho­lu­bec a ne­skôr Bo­ris Ha­nečka opäť pred­viedli exce­lentnú módnu show s prek­va­pe­ním na zá­ver.

Druhý pre­hliad­kový deň mód­neho po­du­ja­tia Fas­hion LIVE! pat­ril za­hra­nič­ným štu­den­tom z Met­ro­po­li­tan Bu­da­pest Uni­ver­sity, zná­mej mód­nej značke Pu­ojd, ta­len­to­va­ným di­zaj­nér­kam Bar­bore Kubi, ktorá spo­jila knihy s mó­dou či Petre Ku­bí­ko­vej s dám­skou ko­lek­ciou na je­seň/zimu 2017. Pán­ske pub­li­kum si mohlo vy­chut­nať čisto pán­sku ko­lek­ciu značky Bla­žek a český di­zaj­nér Mar­tin Ha­vel pred­sta­vil priam roz­práv­kovú ko­lek­ciu Prin­cezny. Mar­cel Ho­lu­bec W. s umel­com Ašo­tom Ha­a­som spo­lu­pra­co­vali tento rok na pô­so­bi­vej ko­lek­cii Per­cep­tion – Con­cep­tual Cou­ture. Ne­skorý ve­čer veľ­ko­lepo uzat­vá­ral známy di­zaj­nér Bo­ris Ha­nečka s Da­nou Vo­dou.

 

16:00 – MET­RO­PO­LI­TAN BU­DA­PEST UNI­VER­SITY

Fas­hion LIVE! tento rok pr­vý­krát pri­ví­tal aj mladú ge­ne­rá­ciu di­zaj­né­rov z Ma­ďar­ska. Ta­len­to­vaní štu­denti z Met­ro­po­li­tan Bu­da­pest Uni­ver­sity ot­vo­rili druhý deň pre­hlia­dok a my sme si mohli vy­chut­nať pes­trú tvorbu Lú­cie Més­zá­ros, Re­náty Hor­váth,  Zsó­fie Mar­ti­novszky, Do­riny Sal­lai, Lilly Szabó a Anity Vi­rág. Ko­lek­cie štu­den­tov sa niesli v ne­ut­rál­nych fa­reb­ných tó­noch bie­lej, čier­nej, še­dej s mi­ni­ma­lis­ticky za­kom­po­no­va­nými fa­reb­nými de­tailmi. Do­ko­nalá sú­hra rôz­nych ma­te­riá­lov tak krásne vy­nikla na žen­skej po­stave a zá­ro­veň boli mo­dely no­si­teľné s kre­a­tív­nym vi­zu­ál­nym pod­tó­nom.

zdroj: To­máš Gál Zdroj: To­máš Gál

17:00 – PU­OJD

Di­zaj­nér­ska značka Pu­ojd sa pred­sta­vila na mód­nom po­du­jatí ta­kisto po pr­vý­krát. Ná­pa­dité ko­lek­cie drob­ných do­pl­n­kov a ode­vov vzni­kajú pod au­tor­ským ve­de­ním tex­til­nej di­zaj­nérky Mi­cha­ely Bed­ná­ro­vej. Vi­zu­ál­nou in­špi­rá­ciou no­vej ko­lek­cie De­dina sa stala práve tá tra­dičná slo­ven­ská s jej su­ro­vou au­ten­tic­kos­ťou a blíz­kos­ťou ľudí k prí­rode, keďže Pu­ojd často ref­lek­tuje kaž­do­denný ži­vot na Slo­ven­sku s dô­ra­zom na jeho his­tó­riu, tra­dí­cie a sú­ži­tie s prí­ro­dou. Zá­ro­veň si ko­lek­cia uc­tieva aj tra­dičné tex­tilné tech­no­ló­gie po­su­nom k tým mo­der­ným. Nos­ným prv­kom mo­de­lov sú ža­ká­rovo tkané tex­tí­lie so vzormi in­špi­ro­va­nými prí­ro­dou. Hlavná stri­hová lí­nia je za­lo­žená na myš­lienke „one size“ ode­vov, ktoré sadnú via­ce­rým ty­pom po­stavy a sú do­pĺňané o expe­ri­men­tálne kúsky so znač­ným po­die­lom ruč­nej práce a „zero waste“ ide­oló­giou. Cie­ľom no­vej kon­cep­cie je re­duk­cia šat­níka na uni­ver­zálne kúsky. Na ko­lek­cii spo­lu­pra­co­vali sú­časní slo­ven­skí di­zaj­néri, kde sa o tex­tilný di­zajn a kon­cep­tu­álne rie­še­nie po­sta­rala di­zaj­nérka Pu­ojdu Mi­cha­ela Bed­ná­rová, na stri­ho­vej a tech­nic­kej úp­rave spo­lu­pra­co­vala odevná di­zaj­nérka Petra Ko­vác­sová, gra­fiku in­špi­ro­vanú svä­tými ob­ráz­kami vy­tvo­rila Miša Chme­líč­ková a mi­ni­ma­lis­tické šperky vy­tvo­rilo di­zaj­nér­ske štú­dio Allt.

zdroj: To­máš Gál Zdroj: To­máš Gál

18:00 – BAR­BORA KUBI, PETRA KU­BÍ­KOVÁ

BAR­BORA KUBI

Ta­len­to­vaná di­zaj­nérka pred­viedla na pre­hliad­ko­vom móle ta­jomnú at­mo­sféru a lásku ku kni­hám v no­vej ko­lek­cii Kni­ho­moľ. Za­chy­táva istý zau­ží­vaný ste­re­otyp kni­ho­moľa, ktorý  je prí­liš zau­jatý čí­ta­ním kníh či štú­diom na úkor iných ak­ti­vít. Je to váš­nivý či­ta­teľ a sa­mo­tár­sky typ člo­veka. To sa od­ra­zilo aj v de­tai­loch na pre­hliadke ako v make-upe, kde mali mo­dely pehy, di­op­trické oku­liare a sa­motné knihy sa stali sú­čas­ťou odevu s ná­pa­di­tým za­kom­po­no­va­ním. Ob­le­če­nie od di­zaj­nérky je kom­bi­ná­ciou jed­no­du­chých dô­my­sel­ných odev­ných de­tai­lov v ne­for­mál­nom a dy­na­mic­kom vý­sledku. Jej tvorba sa ne­sie v mene kre­a­tív­nej a es­te­tic­kej slo­body s dô­ra­zom hlavne na kva­litu po­u­ži­tých ma­te­riá­lov, či ich spra­co­va­nie.

zdroj: To­máš Gál Zdroj: To­máš Gál

PETRA KU­BÍ­KOVÁ

Ty­pic­kými ele­mentmi tvorby di­zaj­nérky Petry Ku­bí­ko­vej sú šty­li­zá­cia tva­rov, jed­no­du­chosť, stro­hosť, silná geomet­ria a ľahká kom­bi­no­va­teľ­nosť. Naj­nov­šia dám­ska ko­lek­cia aPART na ob­do­bie je­seň/zima 2017 vy­chá­dza z dia­lógu me­dzi cel­kom a čas­ťou, ktorá vznikla tva­ro­vou šty­li­zá­ciou vesty, bundy, tielka a iných dru­hov ode­vov. Tento zjed­no­du­šený geomet­rický frag­ment so svo­jím no­vým pod­kla­dom splýva alebo kon­tras­tuje a na­do­búda v rámci no­vého kon­textu novú fun­kciu. In­špi­rá­ciu na­chá­dza v Ja­pon­sku, najmä v To­kiu a jeho špe­ci­fic­kej at­mo­sfére. Dô­le­ži­tým fak­to­rom v Pet­ri­nej tvorbe je ma­te­riál a jeho vlast­nosti, ktoré ur­čujú vý­slednú po­dobu ce­lého odevu.

zdroj: To­máš Gál Zdroj: To­máš Gál

19:00 – BLA­ŽEK

Pán­ske pub­li­kum si mohlo na toh­to­roč­nom Fas­hion LIVE! užiť aj pre­hliadku čisto pán­skej ko­lek­cie na jar/leto 2018 od čes­kej značky Bla­žek. Od svojho za­lo­že­nia v roku 1992 vy­pl­ňuje značka me­dzeru na trhu pán­skej módy. Za­me­riava sa na vy­sokú kva­litu, pre­cízne spra­co­va­nie a nadš­tan­dardné do­pl­n­kové služby ako sú in­di­vi­du­álne úp­ravy ode­vov, ši­tie ob­le­kov a ko­šieľ na mieru, či od­borné po­ra­den­stvo. Šéf­di­zaj­nérka Jana Kuť­ková sa pre tvorbu no­vej ko­lek­cie značku Bla­žek na se­zónu jar/leto 2018 in­špi­ro­vala os­tro­vom Te­ne­rife, ktorý je pre­hliad­kou krás­nej a roz­ma­ni­tej flóry, pô­so­bi­vej kra­jiny, fa­rieb, vôní a úžas­nej at­mo­sféry.

Zdroj: To­máš Gál

20:00 – MAR­CEL HO­LU­BEC W. & AŠOT HAAS

Mar­cel Ho­lu­bec opäť vy­ra­zil dych svo­jou ak­tu­ál­nou ko­lek­ciou Per­cep­tion – Con­cep­tual Cou­ture, ktorá vznikla v spo­lu­práci s vi­zu­ál­nym umel­com Ašo­tom Ha­a­som. Pô­so­bivé a vzru­šu­júce mo­dely rôz­nych stri­hov v zna­mení ma­gic­kej čier­nej a trb­lie­ta­vej strie­bor­nej hyp­no­ti­zo­vali všet­kých di­vá­kov jeho vče­raj­šej pre­hliadky. S vý­tvar­nos­ťou vzo­rov, efek­tom fa­reb­nosti a kon­trast­nými ma­te­riálmi sa ich no­si­teľka stáva práve ta­kou ne­smr­teľ­nou, ako samo ume­nie. Slová fran­cúz­skeho li­te­ráta „Ail­le­urs est une sphère in­fi­nie dont le cen­tre est ici“ – Tam nie­kde je ne­ko­nečný pries­tor, kto­rého stred sa na­chá­dza tu; v kon­texte tejto ko­lek­cie do­ko­nale vy­sti­hujú po­hľad di­zaj­néra na nie­ktoré z vý­tvar­ní­ko­vých diel, ako i na sa­motnú krásu a se­xap­peal kaž­dej ženy.

zdroj: To­máš Gál Zdroj: To­máš Gál

21:00 – MAR­TIN HA­VEL

Priam roz­práv­kovú ko­lek­ciu pred­sta­vil na Fas­hion LIVE! 2017 český di­zaj­nér Mar­tin Ha­vel s náz­vom Prin­cezny, ktorá za­hŕňala nie­len ve­černé šaty, ale aj kúsky na kaž­do­denné no­se­nie a rôzne uda­losti. Di­zaj­nér sa vy­hol ty­pic­kému „prin­cez­nov­skému gýču“ a jeho ko­lek­cia tak pô­so­bila čis­tým, priam nad­ča­so­vým doj­mom. Svetlé farby ako biela, pas­te­lová rú­žová či žia­rivá žltá sa strie­dali s kon­trast­nou čier­nou a še­dou v rôz­nych pre­ve­de­niach. Jed­not­livé mo­dely do­pĺňali zero waste šperky, ktoré vznikli v spo­lu­práci so šper­kár­kou Ja­nou Rollo. Ko­lek­ciu re­pre­zen­tujú kresby ilus­trá­torky z fran­cúz­ska Re­nat Gros­se­sou­ris.

zdroj: To­máš Gál Zdroj: To­máš Gál

22:00 – BO­RIS HA­NEČKA A DANA VODA

Úspešný slo­ven­ský di­zaj­nér sa spolu s di­zaj­nér­kou Da­nou Vo­dou po­sta­ral o veľ­ko­lepé vy­vr­cho­le­nie dru­hého pre­hliad­ko­vého dňa s ko­lek­ciou Boj o pre­ži­tie. Osved­čená spo­lu­práca po mi­nu­lo­roč­nom úspe­chu opäť uká­zala pes­trosť, rôz­no­ro­dosť a kre­a­ti­vitu po všet­kých strán­kach. Nad­šení di­váci však po tejto pre­hliadke za­žili šok. Di­zaj­nér si aj pre tento rok ne­ne­chal ujsť mo­ment prek­va­pe­nia a po pred­sta­vení spo­loč­nej ko­lek­cie s Da­nou Vo­dou na­sle­do­vala ešte sa­mos­tatná pre­hliadka Bo­risa Ha­nečku in­špi­ro­vaná tra­dí­ciami Slo­ven­ska. Mo­delky vy­šli na mólo v krás­nych ve­čer­ných ša­tách s nad­roz­mer­nou koc­kou slamy na chrb­toch, ktorá bola za­ba­lená do jem­nej látky s ap­li­ká­ciami per­li­čiek. Po­malý krok mo­de­liek spre­vá­dzal tra­dičný ľu­dový spev pre do­tvo­re­nie do­ko­na­lej at­mo­sféry, akoby priamo zo Slo­ven­skej de­diny na žatve obi­lia. Tento ume­lecký zá­ži­tok si vy­žia­dal nad­še­nie a veľké ohlasy všet­kých di­vá­kov.

zdroj: To­máš Gál Zdroj: To­máš Gál

Komentáre