Štvr­tok pri­nie­sol mi­lov­ní­kom módy na­ozaj pes­tré pre­hliadky s naj­nov­šími ko­lek­ciami od čes­kých di­zaj­né­rok Ka­te­řiny Ge­is­le­ro­vej a Te­rezy Vu, pán­skej mód­nej značky Bla­žek, di­zaj­néra Bo­risa Ha­nečku v spo­lu­práci s Da­nou Vo­dou, ale aj jeho sa­mos­tatnú pre­hliadku, a ne­chý­bali ani ta­len­to­vaní štu­denti ate­li­éru odev­ného a tex­til­ného di­zajnu z Ústí nad La­bem. Stará trž­nica sa tak v ne­sko­rých ve­čer­ných ho­di­nách za­pl­nila do po­sled­ného miesta a vy­chut­nala si pre­hliadku Bo­risa Ha­nečku, ktorý sa po­sta­ral priam o di­va­delný zá­ži­tok s at­mo­sfé­rou z psy­chiat­ric­kej lie­čebne.  

Druhý pre­hliad­kový deň, ktorý ot­vo­rili mladí štu­denti ate­li­éru odev­ného a tex­til­ného di­zajnu z Ústi nad La­bem po­kra­čo­val kva­lit­nou dáv­kou módy. Po pr­vý­krát sme na Fas­hion LIVE! pri­ví­tali českú di­zaj­nérku Ka­te­řinu Ge­is­le­rovú. Tá no­vou ko­lek­ciou oslá­vila 15. vý­ro­čie pô­so­be­nia svo­jej značky. Rov­nako mala na po­du­jatí pre­mi­éru aj di­zaj­nérka Te­reza Vu s lu­xus­nou ko­lek­ciou spod­nej bie­lizne. O za­stú­pe­nie pán­skej módy sa po­sta­rala módna značka Bla­žek. Veľ­ko­lepý zá­ver dru­hého pre­hliad­ko­vého dňa pat­ril spo­loč­nej ko­lek­cii di­zaj­néra Bo­risa Ha­nečku s Da­nou Vo­dou, po kto­rej na­sle­do­vala exce­lentná módna show di­zaj­né­ro­vej sa­mos­tat­nej ko­lek­cie, ktorá svo­jou at­mo­sfé­rou za­ne­chala u náv­štev­ní­koch priam zi­mom­riavky.

17:00 – Ate­liér oděv­ního a tex­til­ního de­signu / Ústí nad La­bem

Mo­derný ate­liér ref­lek­tuje pro­stred­níc­tvom svo­jej tvorby sú­časnú fas­hion di­zaj­novú lí­niu v čes­kom i sve­to­vom kon­texte. Pro­stred­níc­tvom módy sa sna­žia uká­zať na ak­tu­álne dia­nie v spo­loč­nosti. Vy­chá­dzajú z ne­ko­neč­ných in­špi­ra­tív­nych zdro­jov okolo nás a pre­tvá­rajú ich do jasne de­fi­no­va­ných fo­riem odevu, ktorý dáva ľu­ďom iden­titu a cha­rak­ter. Mó­dou ko­mu­ni­kujú a je ich vi­zu­ál­nym ja­zy­kom. V rámci pre­hliad­ko­vého bloku sa nám pred­sta­vili mladé ta­lenty Lisa a Kse­niia Fe­do­rové a Zde­něk Ho­le­ček.

18:00 – Ka­te­řina Ge­is­le­rová

Di­zaj­nérka sa svojmu od­boru za­čala ve­no­vať v Pa­ríži a hlavné pô­so­be­nie má v Prahe, kde si ne­dávno ot­vo­rila sho­wroom v srdci sta­rého mesta. Tento rok osla­vuje Ka­te­řina Ge­is­le­rová 15. vý­ro­čie od za­lo­že­nia svo­jej značky, a práve to bol je­den z dô­vo­dov, prečo do no­vej ko­lek­cie pre je­seň/zimu 2018 vlo­žila naj­ty­pic­kej­šie prvky svo­jej tvorby. Pra­cuje s vl­ne­nými kos­tý­mo­vými ma­te­riálmi a žen­skými strihmi. Vo svo­jej ko­lek­cii sa za­me­riava na tra­dičné, kla­sické kraj­čír­stvo a vý­sled­kom je silná a vý­razná dám­sko-pán­ska si­lu­eta. Di­zaj­nérka sa po­hráva s hra­ni­cami me­dzi muž­ským a žen­ským štý­lom, čo sa pre­ja­vuje hlavne vo voľbe strihu, ma­te­riálu a fa­rieb. Náj­deme u nej však aj krehké rysy a ma­te­riály ako hod­váb a krajka.

19:00 – Bla­žek

Značka Bla­žek, ktorá sa už viac ako 25 ro­kov špe­cia­li­zuje na pán­sku módu pred­sta­vila tento rok opäť svoje mo­derné stri­hové a lu­xusne látky od pop­red­ných sve­to­vých vý­rob­cov, z kto­rých vzni­kajú ob­leky, ko­šele, to­pánky, tašky a ďal­šie do­pl­nky. Aj túto se­zónu pri­pra­vila značka ko­lek­ciu pre ne­for­málne a sláv­nostné prí­le­ži­tosti, ktoré majú pod­tr­hnúť osob­nosť kaž­dého muža. Spo­loč­nosť Bla­žek má v Česku a na Slo­ven­sku už viac ako 30 ob­cho­dov, kde pre­zen­tuje svoje ko­lek­cie a po­sky­tuje nadš­tan­dardné služby ako je ob­le­če­nie na mieru, kraj­čír­ske úp­ravy a po­ra­den­stvo.

20:00 – Te­reza Vu

Cha­rak­te­ris­tic­kým zna­kom tvorby čes­kej di­zaj­nérky je pre­dov­šet­kým práca s de­tai­lom a po­u­ží­va­nie lu­xus­ných hod­váb­nych tka­nín ako sa­ténu, ši­fónu, žor­žetu alebo krajky. Svoje mo­dely na­vrhuje tak aby upo­zor­nila pre­dov­šet­kým na žen­ské si­lu­ety a po­u­žila prvky, ktoré zmy­sel­nosť pri­ro­dzene pod­trhnú. Vý­sled­kom jej práce je ná­sledne do­ko­na­losť tva­rov, spra­co­va­nia i funkč­nosti.

V naj­nov­šej ko­lek­cii SS2019 s náz­vom Ple­a­sure Gar­den od­ka­zuje di­zaj­nérka na Fran­cúz­sko, kon­krétne na Ver­sail­les na pre­lome 17. a 18. sto­ro­čia, keď bol pri moci kráľ Ľu­do­vít XIV. Čier­nej a tma­vej farbe od­zvo­nilo, všet­kému vládne farba a jas. Všetko sa od zá­kladu mení a farba vy­jad­ruje moc, slávu, ale aj ra­dosť zo ži­vota, a preto do­slovný pre­klad „Záh­rada ra­dosti“. Naj­bo­hatší majú nád­herné a ná­kla­dové šaty pre­pl­nené zdo­be­ním, vý­šiv­kami a zvlášt­nymi efektmi. Z ma­te­riá­lov vy­užila di­zaj­nérka bro­kát, hod­váb, krajku a zlato. Na­stáva ob­do­bie haute cou­ture. Ob­le­če­nie vy­jad­ruje sta­tus a na­sto­luje sa ob­do­bie kon­tras­tov. Mot­tom no­vej ko­lek­cie sú pro­ti­klady a kon­trasty. Kom­bi­nuje mo­derné a do­bové ba­ro­kové prvky v kús­koch ako body, spod­nej bie­lizni a vyš­ších pod­pr­sen­kách. Strihy a jed­not­livé kúsky ko­lek­cie sú na­vr­hnuté tak, aby sa dali voľne kom­bi­no­vať me­dzi se­bou.

21:00 – Bo­ris Ha­nečka & Dana Voda

V di­zaj­nér­skom tan­deme sa di­zaj­nér Bo­ris Ha­nečka a Dana Voda pred­sta­vili už po tre­tí­krát. Ich spo­ločná nová ko­lek­cia ne­sie ná­zov IN­SOM­NIA. Myš­lien­kovo vy­chá­dza z du­ality me­dzi svet­lom a tmou, bde­ním, túž­bami a pa­sie na jed­nej strane, či snov, zmä­te­nia a blúz­ne­nia na dru­hej. Vo vý­sledku sa tieto in­gre­dien­cie mie­šajú v rôz­nych po­lo­hách. Ko­lek­cia pô­sobí veľmi jemne a žen­sky, mo­dely sú no­si­teľné, i keď v nie­kto­rých mo­men­toch jemne uni­kajú do ab­s­traktna. Do sú­čas­ného mód­neho ja­zyka pre­ta­vuje in­špi­rá­ciu tó­gami, ko­že­nými ar­chaic­kými re­meňmi, ako by sa jed­nalo o kúsky kňa­žiek či bo­hýň.

21:30 – Bo­ris Ha­nečka

Ob­ľú­bený di­zaj­nér Bo­ris Ha­nečka opäť raz ne­s­kla­mal a pre náv­štev­ní­kov Fas­hion LIVE! pri­pra­vil vi­zu­álny, až te­at­rálny zá­ži­tok. Jeho sa­mos­tatná ko­lek­cia ne­sie la­ko­nický ná­zov, po­me­no­va­nie od­ka­zuje na che­mickú značku Au. Pre di­zaj­néra je ty­pická se­bai­ró­nia a hra­vosť, aj v tomto prí­pade, nech­cel roz­po­ve­dať prí­beh už do­predu, ne­cháva di­vá­kov aby si sami vy­hod­no­tili na­rážky či ci­tá­cie, ktoré sa v ko­lek­cii od­ra­zili. Ko­lek­cia myš­lien­kovo vznikla už v roku 2011, ale mu­sela v au­to­ro­vej mysli do­zrieť až do­te­raz. Na pre­hliad­ko­vom móle sa ne­tra­dične ob­ja­vili mo­delky odeté v bie­lom ako ses­tričky a do­ktori, ktorí spre­vá­dzali mo­delky odeté v lu­xus­ných a lesk­lých ve­čer­ných ró­bach. Celá at­mo­sféra priam ako s psy­chiat­ric­kej lie­čebne bola pod­po­ro­vaná hud­bou, sprá­va­ním a chô­dzou pred­vá­dza­jú­cich mo­de­liek, ne­chý­bali ani ko­vové klietky, či in­va­lidný vo­zí­ček do­pl­nený o li­go­tavé ak­centy.  

Náv­štev­níci majú ešte v po­sledný pre­hliad­kový deň po­du­ja­tia prí­le­ži­tosť po­zrieť, vy­skú­šať alebo na­kú­piť si ori­gi­nálne di­zaj­nér­ske kúsky v sho­wro­omoch na po­schodí Sta­rej trž­nice. Za­stú­pe­nie lo­kál­nych di­zaj­né­rov a mód­nych zna­čiek je na­ozaj pes­tré, náj­dete tu LukZU de­sign, Smile for Sum­mer, In­ti­mate sto­ries, pletka, ála Palla, TA­MARA, Petra Ko­vacs, DO­NEE The La­bel, pj­bi­jou, BIELA, AN­DREY, IZI­PIZI – SII BRAND, Mylo, Yo­ora stu­dio, Mas­za­ryk, SE­VE­RANKA, RI­VICA, mo­ikoo, Cré­eme a Lu­cia Kurthi. Zá­ro­veň si ne­ne­chajte ujsť aj zau­jí­mavú vý­stavu od di­zaj­nérky Má­rie Štrá­ne­ko­vej, ktorá ref­lek­tuje veľmi dô­le­žitú a ak­tu­álnu tému – udr­ža­teľ­nosť v mód­nom prie­mysle.

Módne po­du­ja­tie Fas­hion LIVE! dnes vy­vr­cholí po­sled­ným pre­hliad­ko­vým dňom a odo­vzdá­va­ním oce­není Fas­hion LIVE! Awards v ka­te­gó­rii Fresh De­sig­ner a Ceny ve­rej­nosti od NO­IZZ. Me­dzi di­zaj­nérmi uvi­díte Te­ré­ziu Fe­ňov­čí­kovú, ktorá tvorí pod svo­jou znač­kou fre­ier, ob­ľú­benú di­zaj­nérku Lenku Sr­š­ňovú a po pre­stávke opäť pri­ví­tame aj Mar­tina Hrču. Nové ko­lek­cie pred­vedú aj štu­denti Vy­so­kej školy vý­tvar­ných umení z 343 ate­li­éru a o zá­ver pre­hliad­ko­vého ve­čera sa po­stará di­zaj­nér Mar­cel Ho­lu­bec W..

Lís­tky na módne po­du­ja­tie Fas­hion LIVE! 2018 ako aj na af­ter­party je možné za­kú­piť si v pred­pre­daji na www.in­vi­ton.sk alebo priamo na mieste po­du­ja­tia.

 

Tla­čová správa Fas­hion LIVE!

Komentáre