Naj­novší sur­prise box od U – BOX ma tento me­siac znovu do­stal. Skrý­val v sebe to­tiž presne tie pro­dukty, kto­rými sa každá žena rada ne­cháva roz­maz­ná­vať, a to najmä po­čas dl­hých chlad­ných ve­če­rov. Veď práve v je­sen­nom ob­dobí je ten čas, kedy sa má o seba naj­viac sta­rať. A to hlavne preto, že leto dáva nášmu telu, po­kožke a vla­som riadne za­brať.

A že ty ešte stále ne­vieš, čo je U – BOX? Je to štý­lovo za­ba­lený be­auty box, v kto­rom sa na­chá­dzajú koz­me­tické vý­robky. Ale to, že aké, tak to sa do­zvieš iba vo chvíli, keď tento ba­lík hor­livo a s oča­ká­va­ním ot­vá­raš. U – BOX vy­chá­dza v pra­vi­del­ných me­sač­ných in­ter­va­loch a jeho cena je 11,99 €. No a vzhľa­dom na množ­stvo a kva­litu vý­rob­kov je táto cena skvelá.

Čo teda skrý­val ok­tób­rový be­auty box, ktorý si mô­žeš ob­jed­nať TU?

Ze­lený bal­zam na pery. Kto o ňom ešte ne­po­čul, tak si ho mo­hol cel­kom po­kojne zmý­liť aj s ko­rekč­nou ty­čin­kou. Tento špe­ciálne na­vr­hnutý rúž sa to­tiž pris­pô­sobí farbe pier a vy­tiahne z nich tú, ktorá im naj­viac pri­stane. U mňa to bola ru­žová. A čo u teba? Ok­rem toho tento bal­zam vy­drží na pe­rách aj nie­koľko ho­dín a vy­zerá na­ozaj krásne.

Bal­zam na pery s for­mu­lou 5 v 1. Veľmi prí­jemne som bola prek­va­pená aj štý­lo­vým ba­le­ním ďal­šieho bal­zamu, ktorý by som si ur­čite kú­pila už len kvôli tomu ako vy­zerá. Vďaka svojmu vy­puk­lému tvaru ho ne­treba na­tie­rať prs­tami a na­vyše ne­sku­točne dobre vo­nia. A chutí. Ok­rem toho hyd­ra­tuje a vy­ži­vuje pery, no a zá­ro­veň ich chráni zjem­ňuje a skráš­ľuje.

Te­kutý ko­rek­tor od značky NYX. Keď si sa na­ro­dila pre to, aby si za­žia­rila, tak tento roz­jas­ňo­vač mu­síš jed­no­du­cho mať. Jeho krásna me­ta­licko-per­le­ťová farba roz­žiari každú tvár a za­kryje aj jej ne­do­ko­na­losti. Mňa si zís­kal hlavne vďaka svo­jej kon­zis­ten­cii a jed­no­du­chému na­ná­ša­niu.

Maska na tvár Mar­kell. Gé­lová maska s tro­pic­kou vô­ňou kivi mi už hneď po pr­vom po­u­žití vý­razne zjem­nila a zmäk­čila pleť. Ok­rem toho ma do­stali aj jej prí­jemné chla­divé účinky a mož­nosť ju po­u­ží­vať každý deň.

Spr­chový gél Kal­los. Ďalší vý­ro­bok z ok­tób­ro­vého boxu, ktorý ne­sku­točne dobre vo­nia. Ten­to­krát po ru­žiach. Po­kožka je po ňom hod­vábne jemná, hebká a hlavne hyd­ra­to­vaná. Vďaka jeho kré­mo­vému zlo­že­niu a prí­jem­nej vôni sa po ka­že­dej spr­che cí­tim zre­la­xo­vaná a od­dýc­hnutá.

zdroj: foto: au­torka článku foto: au­torka článku

No a to nie je všetko, čo ok­tób­rový U – BOX ob­sa­ho­val. Ok­rem už spo­mí­na­ných vý­rob­kov v sebe skrý­val aj ďal­šie koz­me­tické po­môcky, ktoré by mala mať každá žena doma. Tak na­prí­klad na­be­račku na krém, aby si ho ko­nečne ne­mu­sela na­ná­šať prs­tami a po­tom si ho vy­be­rať spod nech­tov. Na­vyše je to ne­hy­gie­nické, pre­tože na ru­kách máme naj­viac bak­té­rií.

Ok­rem toho by mala mať každá žena doma aj špe­ciálnu lát­kovú če­lenku, ktorá za­bráni tomu, aby sa jej na­mo­čili vlasy pri kaž­do­den­nom čis­tení pleti. No a v ok­tób­ro­vom boxe boli aj va­tové tam­póny, ktoré na to čis­te­nie môže po­u­žiť. Hoci ich ze­lená farba mi hneď naz­na­čila, že to ne­budú len také oby­čajné tam­pó­niky. Ob­sa­hujú to­tiž vý­ťažky z aloe vera, vďaka čomu pleť lep­šie vy­čis­tia a zá­ro­veň vy­ži­via. No a po­sledná vec, ktorá sa v ba­líčku ukrý­vala, boli dve hubky, ktoré sa tiež dajú vy­užiť pri čis­tení pleti alebo na­ná­šaní make-upu.

Takže ne­jako takto vy­ze­ral ok­tób­rový U – BOX, ktorý sa nie­sol v téme „je­senné le­ňo­še­nie“. A keď máš chuť aj ty si tro­chu po­le­ňo­šiť a ne­chať sa roz­maz­ná­vať ta­kouto skve­lou koz­me­ti­kou, tak je­senný sur­prise be­auty box čaká práve na Teba!

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s U-BOX

Komentáre