Prvý roč­ník na vy­so­kej škole v Tr­nave som si vy­slo­vene uží­vala. Každý deň mi zá­le­žalo na tom, aby som vy­ze­rala čo naj­lep­šie. No ča­som to akosi opadlo, všetci sme si na seba zvykli a ja som čo­raz čas­tej­šie zo šat­níka vy­be­rala le­gíny.

Le­gíny boli mo­jim naj­lep­ším ka­mo­šom, keď som mala zlú ná­ladu a nech­cela som nič rie­šiť. Keď som jed­no­du­cho ne­bola pri­pra­vená so­cia­li­zo­vať sa s kým­koľ­vek okolo. Na­šťas­tie som do­spela.

Naša ge­ne­rá­cia sa za­čala ob­lie­kať do tzv. „at­hle­i­sure“, čo je nový trend, ktorý vi­díš v na­šich uli­ciach. Sú to be­žecké te­nisky, tep­láky, špor­tové tričká – jed­no­du­cho ide o to, aby si sa cí­til v po­hodlí a v po­hode. Čo v zá­sade ne­musí byť zlé.

No ja s tým mám prob­lém.

elite-daily-active-wear-

Áno, ne­mala by som rie­šiť iných, ale vadí mi, keď sa ob­lie­kam 30 mi­nút a po­tom si všetci no­sia tep­láky. Na­ozaj nie je lepší spô­sob, ako sa cí­tiť po­hodlne? Čo tak  ba­vl­nené tričko a vzdušná sukňa? Alebo jed­no­du­ché šaty s pre­ho­de­nou bun­dič­kou?

Mys­lím si, že ak nej­deš do fitka, nie si te­hotná, nie si matka troch detí alebo si sa včera ne­opila, nie je dô­vod na to, aby si cho­dila von v špor­to­vom. V ob­cho­doch čaká toľko nád­her­ných kús­kov ob­le­če­nia a my cho­díme v le­gí­nach.

Áno, na Ken­dal Jen­ner alebo Gigi Ha­did vy­zerá mi­kina s le­gí­nami dobre. No my sme tro­chu iný typ smr­teľ­ní­kov a ne­máme za se­bou 15 sty­lis­tov, ktorí nás 2 ho­diny ob­lie­kajú a ďal­šie 3 ho­diny fo­tia, len aby sme vy­ze­rali do­sta­točne „fleg­ma­ticky“.

Ako ženy máme silu zme­niť svet. Tým, ako sa ob­le­čieme, odo­vzdá­vame svetu od­kaz. Ak chceš pri­tiah­nuť niečo skvelé, mu­síš sa aj skvele ob­liecť. Ak chceš uro­biť do­jem, pre­po­tená mi­kina asi ne­bude to pravé.

Si lep­šia ako le­gíny, krátke tričko a roz­ťa­haná mi­kina po bý­va­lom.

foto: eli­te­daily

Komentáre