Te­raz vážne. Mô­žem ti tu ho­diny opi­so­vať, čo som pre chlapa obe­to­vala ja. Ako som mu chcela do­ka­zo­vať, že si ho za­slú­žim a do­slova mu ro­bila slúžku. Chcela som mu predsa uká­zať, aká som ja „gaz­diná“. Chcela som ho po­te­šiť. Ro­bila som preňho všetko. Lebo som si mys­lela, že keď mu dám celú svoju lásku, tak sa mi aj vráti. Omyl, zlatko.

Mala som raz ťažkú chvíľku, pre­tože mi znovu ne­od­pí­sal a len mi do­ka­zo­val, aká som mu ľa­hos­tajná. Se­dela som na zemi, na­dá­vala na celý svet a pla­kala. Se­dela som tam hodnú chvíľu, kým ne­pri­šiel môj ka­ma­rát. Po­dal mi po­hár vody, a keď sa ma po­kú­sil po­zvie­chať, po­ve­dal mi: „Ne­mô­žeš byť na neho taká… Ja ne­viem… Ini­cia­tívna!“

View this post on Ins­ta­gram

Fe­e­lings 👌🏽 @love_mood_style

A post sha­red by Man In­flu­ence™ (@man_in­flu­ence) on

Vtedy som tomu ešte ne­ro­zu­mela. Spo­me­nula som si na to až te­raz, s od­stu­pom času, keď som na­ro­bila veľa chýb. Dlho som mu nech­cela pre­stať do­ka­zo­vať, že ho ľú­bim. Ne­jak som si mys­lela, že sa mu­sím ešte viac sna­žiť, že po­tom si to ko­nečne všetko uve­domí.

Šťastný ko­niec sa ale ne­ko­nal. Vždy, keď som to vzdala, on mi dal tú ná­dej, že predsa len mám šancu. Znovu som sa do­stala do toho is­tého ko­lo­toča sna­že­nia sa o niečo, čo aj tak ni­kdy ne­bude moje.

Do­stať som sa z toho mu­sela len me­cha­nicky a na­silu, ale to je na ďalší ro­mán. Skrátka, tá veta má te­raz pre mňa oveľa iný vý­znam. Ne­dávno som k tomu na­pí­sala heslo, ktoré s tým sú­visí: „Zdravý vzťah je taký, kde ne­mu­síš vliezť do oce­ánu celá, aby si cí­tila kva­pôčku jeho lásky.“

View this post on Ins­ta­gram

Fol­low @fe­els­na­ked for more 🔥

A post sha­red by Man In­flu­ence™ (@man_in­flu­ence) on

Tak sa za­mysli. Koľ­ko­krát sa pý­taš sa­mej seba, čo viac máš ešte ro­biť? Koľ­ko­krát si sa zú­falo zviezla na zem popri stene s pla­čom, že už ne­vlá­dzeš? Koľ­ko­krát si ho pro­sila o zmenu a koľ­ko­krát si mala po­cit, že nech uro­bíš čo­koľ­vek, vždy je to zle? Ta­kýto vzťah ťa na­pĺňa?

Ni­kdy som ne­bola zás­tan­com roz­cho­dov – ur­čite tu rie­še­nie bude. Ale to rie­še­nie je vždy pod­mie­nené dvomi ve­cami. Tým, že obaja chcete na vzťahu pra­co­vať a za­chrá­niť ho. A tiež ko­mu­ni­ká­ciou. Pria­mou a úp­rim­nou. Vy­jadri mu tvoje po­city, ako sa cí­tiš, že už ne­vieš, čo viac ro­biť, že ho ľú­biš, a že po­tre­bu­ješ zmenu, pre­tože sa niečo deje. Nie, už dávno ne­ži­jeme v dobe, kde ženy mu­seli všetko to­le­ro­vať a do­slova vy­tr­pieť. Ste si rov­no­cenní a ty si jeho prin­cezná, ktorá ne­smie mať čas­tej­šie roz­ma­zanú mas­karu ako rúž.

 

Komentáre