„A koľko máš fol­lo­we­rov na ins­ta­grame?“

„Hmmm… ne­viem. Mám ho ako sú­kromný účet. Možno 300? Na­ozaj to ne­sle­du­jem.“

Aj Vás sa už nie­kto spý­tal, koľko fol­lo­we­rov máte na insta a keď ste od­po­ve­dali ne­zain­te­re­so­vane, divne sa ten do­tyčný za­tvá­ril? Sakra, mám po­cit, že do­kým dnes ne­máš nie­koľko ti­síc fol­lo­we­rov na ob­ľú­be­nej ap­li­ká­cií, si skrátke ne­zau­jí­mavý člo­vek, ktorý cez deň nič pl­no­hod­notné ne­robí.

stocksy.com

Je úplne v po­riadku, ak sa chceme po­chvá­liť, čo nové sme za­žili, koho sme stretli, kde sme boli a aký ná­zor máme na istú vec. Av­šak je sku­točne nor­málne, ak sa sna­žíme na­hnať čo naj­viac ľudí na náš ins­ta­gra­mový účet len preto, aby nás mal kto sle­do­vať a zá­vi­dieť nám? Je dnes sku­točne po­trebné byť za „zau­jí­mavú“ a „in­špi­ra­tívnu“ osobu, ktorá má každý deň novú vec, bola už snáď v kaž­dej kra­jine a má úžasný ži­vot, ktorý jej všetci ne­smierne zá­vi­díme?

Drahá, tvoja hod­nota sa ne­ur­čuje po­čtom fol­lo­we­rov na ins­ta­grame či po­čtom laj­kov na tvo­jej fotke. Ne­mu­síš nám do­ka­zo­vať svoju hod­notu. Máš ju. Váž si ju a po­tom si ju budú vá­žiť aj os­tatní. Ne­buď po­vr­chná pipka, ktorá sle­duje každý po­hyb na so­ciál­nych sie­ťach, žob­roní o každý lajk a ko­men­tár, len aby si sku­točne do­ká­zala, že je skvelá.

unsp­lash.com

Každá z nás je skvelá a ne­mu­síme si to do­ka­zo­vať. Našu hod­notu ur­ču­jeme my, nie naši fol­lo­weri. Nie tí, ktorí nám na­píšu ako skvelo vy­ze­ráme, nech uká­žeme „čosi“ viac a my teda ochotné a od­hod­lané zau­jať sa sna­žíme o ne­možné.

Čo tak zau­jať seba? Čo tak zau­jať člo­veka, s kto­rým si stále a ktorý ťa ni­kdy ne­s­klame a ne­opustí? Áno, si to ty, drahá! Pre­staňme žiť s po­ci­tom, že sme me­nej­cenné, ak ne­máme nové to­pánky či ne­dáme vy­zý­vajú fotku na so­ciálne siete. Pre­staňme oča­ká­vať od ľudí, aby nám pri­pi­so­vali hod­noty, ktoré nás ab­so­lútne ne­vys­ti­hujú a my sa tak uspo­ko­jíme s laj­kami a fol­lo­wermi.

Tvoja hod­nota sa ne­ur­čuje po­čtom fol­lo­we­rov na ins­ta­grame. Ur­čuje ju tvoj ži­vot, tvoje ná­zory, myš­lienky. Ty sa­motná!

Komentáre