Po­znáte to. Ak sa do nie­koho za­ľú­bime, hlavne v te­e­ne­ger­skom veku, za­ľú­bime sa na­ozaj po­riadne a je jedno, aký ten druhý je, jed­no­du­cho ne­vi­díme v láske je­dinú pre­kážku. Čím sme star­šie, zis­ťu­jeme, že ten fe­šák ne­bol je­di­ným mu­žom na pla­néte a že sme ob­klo­po­vané aj inými a do­konca nor­mál­nymi mužmi. 

Nie­komu sa stane, že spozná láska v 18stich ro­koch a sú spolu šťastní do konca ži­vota. Nie­ktorí to za­žijú ne­skôr a nie­ktorí si na to po­čkajú na­ozaj dlho. Láska je ne­úp­rosná a be­rie si kaž­dého. Ne­vy­be­ráme si, do koho sa za­mi­lu­jeme.

„Ako­náhle sa ľu­dia za­mi­lujú, dejú sa ob­vykle veľké veci, ktoré me­nia ži­vot.“

Ak sa šťastne či ne­šťastne za­mi­lu­jeme, sme všetci rov­nakí: mys­líme na danú osobu a je­diné čo chceme, je trá­viť čas s ňou. Cí­time sa osa­melí aj s de­siat­kami ľuďmi a nik by nás ne­uro­bil šťast­nej­ším, ako on. Ach, tá láska, všakže?

Ke­dysi nám sta­čilo, že chla­pec vy­ze­ral dobre, mal cha­rizmu a os­tatné veď há­dam príde. Dnes už po­ža­duje o čosi viac ako len to, že je fešný. Je­den člo­vek nám ve­del po­mo­tať hlavu na dni, me­siace či roky a my dnes len krú­time hla­vou, čo sme sakra na ňom vi­deli. Nič to, na­učila si sa niečo nové, za­žila si niečo nové, o tom je ži­vot.

Čistá duša to po­pí­sala jasne a prav­divo. Stará láska nech zhr­dza­vie! Hlavne ak je to ne­šťastná láska, ktorá ti do ži­vota ne­pri­náša nič pekné a úp­rimné. Ľahko sa ho­vorí a píše, ťaž­šie sa koná, no ver mi, že ak toto po­cho­píš, všetko bude dá­vať úplne iný zmy­sel.

💔

A post sha­red by čistá duša (@cista__dusa) on

Stará láska nech hr­dza­vie, pro­sím! Ver, že na svete je stále veľa skve­lých mu­žov, kto­rých mu­síš spoz­nať, ktorí ťa nie­čomu na­učia a uro­bia z tvojho ži­vota kraj­šie a lep­šie miesto. Neb­ráň sa tomu a jed­no­du­cho krá­čaj ďa­lej. Ne­mysli ne­us­tále na tú ne­šťastnú lásku, ktorá ťa pri­pra­vila o ilú­zie a pred­stavy. Ne­zat­ra­cuj samú seba a ta­kisto nie ani lásku! Mys­lím tú novú. Tú, ktorá na teba čaká a volá ťa, no ty stále vi­díš len tú osobu, kto­rej láska k tebe už dávno zhr­dza­vela. Tak prečo nech­ceš, aby zhr­dza­vela tá tvoja?

Láska je vzácna a má byť ob­ja­vo­vaná.

Ob­ja­vuj lásku, ver mi, je to ča­ro­vné.

Komentáre