Ak nie­kedy mys­líš na to, že ťa ne­chám z môjho ži­vota jed­no­du­cho od­ísť, tak sa veľmi mý­liš. Alebo ma len po­znáš málo na to, aby si ve­del, že ak niečo v ži­vote za to na­ozaj stojí, tak o to bo­ju­jem až do po­sled­ného konca. A Ty mi za to sto­jíš.

foto: pexels.com

foto: pe­xels.com

Do­voľ mi byť Tvo­jou naj­lep­šou pria­teľ­kou.

Tou, kto­rej ve­čer za­klo­peš na dvere, aby si sa mo­hol vy­roz­prá­vať zo všet­kých trá­pení. Tou, kto­rej za­vo­láš vždy, keď sa Ti niečo po­darí, aby sa mohla te­šiť  s Te­bou. Do­voľ mi byť že­nou, pri kto­rej sa ne­bu­deš báť od­ha­liť svoje sla­bosti. Chcem byť Tvo­jou naj­lep­šou pria­teľ­kou, ktorá s Te­bou vy­le­zie aj na naj­vyšší štít, aby si mo­hol  do sveta vy­kri­čať, ako sa cí­tiš.

Do­voľ mi byť Tvo­jou in­špi­rá­ciou.

Tou, ktorá Ťa na­učí sní­vať vo veľ­kom a pl­niť si aj sny, kto­rých sa bo­jíš. Tou, ktorá Ťa na­učí, že ak niečo chceš, tak to do­ká­žeš. Chcem byť že­nou, ktorá bude v Teba ve­riť pri kaž­dom Tvo­jom ži­vot­nom cieli a po­vzbudí Ťa v mo­men­toch, kedy bu­deš možno sám o sebe po­chy­bo­vať. Chcem byť Tvo­jou in­špi­rá­ciou, vďaka kto­rej na­be­rieš silu po­kra­čo­vať, keď už ne­bu­deš vlá­dať ísť.

foto: pexels.com

foto: pe­xels.com

Do­voľ mi byť Tvo­jou mi­len­kou.

Tou, ktorú keď uvi­díš, Tvoje srdce sa roz­bú­cha ako šia­lené a Teba ovládne ne­ko­nečná vá­šeň. Do­voľ mi byť že­nou, po kto­rej bu­deš aj fy­zicky tú­žiť. Tou, ku kto­rej si ve­čer ľah­neš a bu­deš ju chcieť váš­nivo a od­dane po­mi­lo­vať. Ale aj tou, s kto­rou si bu­deš chcieť nie­kedy užiť tvrdý a ne­mi­lo­srdný sex.  Do­voľ mi byť Tvo­jou mi­len­kou, pri kto­rej ni­kdy ne­zmizne Tvoja túžba.

Do­voľ mi byť Tvo­jou sta­rost­li­vou opat­ro­va­teľ­kou.

Tou, ktorá ťa bude každý deň ča­kať doma po prí­chode z práce s tep­lou na­va­re­nou ve­če­rou. Tou, ktorá Ti ope­rie a ožehlí ko­šele a ktorá sa po­stará o to, aby si sa každý deň vrá­til do upra­ta­ného domu.

foto: pixabay.com

foto: pi­xa­bay.com

Do­voľ mi byť že­nou, ktorá z Tvojho ži­vota ni­kdy ne­bude chcieť od­ísť. Do­voľ mi byť navždy.

Ak mi to do­vo­líš, do­sta­neš od ži­vot ten naj­cen­nejší dar.

Komentáre