Le­gíny a leto nám na prvý po­hľad nejdú do­kopy. V lete predsa ko­nečne vy­tiah­neme šortky, sukne a šaty. Dlhé čierne krá­sa­vice na nohy snáď iba po­čas chlad­nej­ších ve­če­rov. Poďme sa však spolu po­zrieť na vý­hody le­gín vô­bec a zvlášť v lete.
6f8367a2ef68239a8501313929df7846

foto: pin­te­rest

Takže le­gíny. Skoro každý chlap vám od­po­vie, že le­gíny vidí na že­nách rád, lebo sexi riťka, zo­štíh­ľujú, vi­dieť tvary ma­ji­teľky, keďže sú ob­tia­hnuté, jed­no­du­cho le­gíny sú na pek­nej po­stave sexi. U mu­žov to všetko stojí a padá na fakte, že le­gíny sú ob­tia­hnuté , teda po­stava vy­zerá re­a­lis­ticky. Ak je ozaj pekná po­stava, je ra­dosť sa po­ze­rať.

My ženy sa isto zhod­neme na tom, že pr­vot­nou vý­ho­dou le­gín je ich PRAK­TIC­KOSŤ. Prak­tic­kosť vždy a všade, ktorú oce­níme práve v lete. Veď si len pred­stavme ba­le­nie sa na vý­let či do­vo­lenku a hneď nám je to jasné. Le­gíny ne­za­be­rajú veľa miesta v kufri či taške. Ako som už spo­mí­nala, le­gíny po­sky­tujú skvelú mož­nosť po­čas chlad­nej­ších let­ných ve­če­rov. Nie je nič hor­šie v lete, ako keď se­díš ve­čer pri vy­c­hla­de­nom drinku a dr­ko­táš zu­bami v kra­ťa­soch…

OCHRANA pred sln­kom. Áno, v prí­pade, že sa nech­ceš opá­liť, ne­mu­síš sa na­tie­rať na no­hách opa­ľo­va­cím kré­mom. ( Viem, trošku od veci, veď o čo nám v lete ide ak nie o opá­le­nie, ale je tu aj taká sku­toč­nosť)

PO­HODL­NOSŤ. Mô­žeš si sad­núť kam­koľ­vek a ako­koľ­vek, čo sa v sukni, pri­ro­dzene, nedá vždy:-)

VÝ­NI­MOČ­NOSŤ. Po­čas leta ob­le­čená v le­gí­nach bu­deš iná popri všet­kých šort­kách, mi­ni­suk­niach a ša­tách. A práve vý­ni­moč­nosť je to, o čo ide v dneš­nom svete, nie iba čo sa módy týka…

Le­gíny sú špe­ci­fické ob­le­če­nie, kedy je žena ani nie nahá ani nie ob­le­čená, čo je veľmi prí­ťaž­livé. Za­ha­ľujú, no pri­tom predsa uka­zujú veľa, možno aj všetko…

A ešte na zá­ver tro­cha chlap­skej múd­rosti na ad­resu tohto ob­ľú­be­ného kúsku žen­ského šat­níka. „le­gíny by mali vy­rá­bať iba do veľ­kosti M“

„Le­gíny sú pri­lie­ha­júce no­ha­vice, ktoré ob­jí­majú a zá­ro­veň nežne hla­dia po­lo­vicu žen­ského tela, a tým ne­chá­vajú pries­tor pre muža, aby mo­hol ob­jať ženu v ná­ručí usmie­va­júc sa a s lás­kou sa jej po­ze­rať do očí. “

„Krásna žena s dob­rým te­lom vy­zerá skoro v kaž­dom ob­le­čení dobre a tá, ktorá sa o seba ne­stará, tej ne­po­môžu ani najd­rah­šie šaty. Le­gíny ko­pí­rujú po­stavu, teda spodnú časť, uka­zujú na ob­div ladné žen­ské krivky. Ak má žena dobrú po­stavu, v le­gí­nach to len zdô­razní.“

Krásne leto v le­gí­nach či bez nich:-)

co­ver foto: pin­te­rest

Komentáre