Ak si sa práve dala na­ho­vo­riť na dlhý beh, ná­ročný spin­ning, jum­ping, či „zum­bing“, v pr­vom rade anu­luj rov­nicu v tvo­jej hlave ho­vo­riacu o tom, že čím viac zo seba vy­dáš pre­hna­ným kar­diom – tým viac schud­neš!

Hra­nica me­dzi efek­tív­nym a kon­tra­pro­duk­tív­nym kar­diom je pri­tenká na to, aby ju po­znal lajk. Poďme si ale ozrej­miť zá­kladné pra­vidlá.

Po­tré­nin­gová „ob­žera“

Spá­le­nie ton ka­ló­rií pri ná­roč­nom a dl­hom kar­diu ne­spô­sobí nič iné, ako ob­rov­ský vlčí hlad, ktorý väč­ši­nou aj po jedle stále ne­utí­cha. Pri­znajme si, má­lo­kedy sa sve­do­mite na tento typ hladu do­predu pri­pra­víme „kra­bič­ko­vou me­tó­dou“ a v ná­vale ob­žery siah­neme po pr­vej veci, ktorú v chlad­ničke náj­deme…a hneď na to siah­neme po dru­hej veci…a ďal­šej… Jed­no­du­cho po­ve­dané, to čo v ná­vale hladu ne­správne spra­ceš do seba po tré­ningu, mi­ni­málne anu­luje tak­mer celú snahu pri cvi­čení.

A ver či nie, ani ša­lát nie je naj­lep­šia voľba! Ide­álne jedlá po ta­komto ná­roč­nom vý­daji ener­gie sú správne vy­vá­žené biel­ko­viny a sa­cha­ridy – hoci ná­zory sa na­ozaj rôz­nia. Jedno však ostáva – prijmi do­sta­tok biel­ko­vín! Ak to chceš ma­te­ma­ticky – vedci zis­tili šta­tis­ticky ide­álny prí­jem sa­cha­ri­dov k ak­ti­vo­va­niu syn­tézy gly­ko­génu po tré­ningu v hod­note 0,8-1,2 gra­mov a 0,4-0,5 gra­mov biel­ko­vín na ki­lo­gram tvo­jej váhy. Aká cesta a kom­bi­ná­cia po­tré­nin­go­vých je­dál bude pre teba ide­álna, sa do­zvieš tes­to­va­ním na sebe sa­mej, jedno je však isté – je­dine biel­ko­vi­nami ne­šetri! Ak si si dala tak ná­ročné kar­dio, že ža­lú­dok ne­z­vládne pri­jať stravu, ur­čite siahni as­poň po pro­te­íno­vom šejku.

zdroj: pi­xa­bay.com

Dĺžka cvi­če­nia ne­rovná sa sku­točne spá­lené ka­ló­rie

Vrá­tila si sa z dl­hého behu zmá­čaná od potu a máš po­cit, že si mu­sela spá­liť as­poň 500 ka­ló­rií. Ur­čite? Žena vá­žiaca cca 68kg pri 45-mi­nú­to­vom behu spa­ľuje 495 ka­ló­rií ak behá rých­los­ťou  cca 5-6 mi­nút na ki­lo­me­ter. Ak si ne­be­hala tak dlho a tak in­ten­zívne, po­tom s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou ne­spa­ľu­ješ toľko, koľko pred­po­kla­dáš. Ide­álne rie­še­nie je mo­ni­to­ring srd­co­vej frek­ven­cie alebo as­poň nie­ktorá z tých lac­ných do­stup­ných ap­li­ká­cií na mo­bil.

zdroj: pe­xels.com

Rov­naké cvi­če­nie, rov­naký deň

Zvyk­núť si be­hať stále rov­nakú trasu rov­na­kým tem­pom je tak­tiež klin­com do rakvy s tvo­jím plá­nom o chud­nutí. Svaly si rýchlo zvy­kajú na rov­naký po­hyb a to za­sta­vuje prog­res v tvo­jej snahe. Kom­bi­nuj rýchly beh, beh do kopca, rôzne in­ten­zity rých­losti a často meň tak­tiež te­rén pri behu a trasu. Ur­čite od­po­rú­čam HIIT tré­ning – vy­go­ogli si 🙂 Na­ji­de­ál­nej­šia však stále zo­stáva kom­bi­ná­cia kar­dia so si­lo­vým tré­nin­gom, pre­tože viac sva­lov spa­ľuje viac ka­ló­rií.

zdroj: pe­xels.com

Po­zor na čísla

Ak sa po­zorne vá­žiš po kaž­dom tré­ningu, v ur­či­tom bode sa môže stať, že na váhe za­čneš na­be­rať aj keď sa ti zdá, že chud­neš. Spô­so­bené to je síce úbyt­kom tuku ale na dru­hej strane na­be­ra­ním sva­lo­vej hmoty. Iste vieš, že svaly sú ťaž­šie ako tuk, a tak už máme zá­hadu s ras­tú­cou vá­hou vy­rie­šenú. Ver, že ak vi­díš prog­res na po­stave, ideš správ­nou ces­tou a váhu ne­rieš!

Dr­žím palce a ne­za­budni – aký­koľ­vek po­hyb pre ženu je lepší ako nič­ne­ro­be­nie, po­tvr­dilo to 9 z 10 mu­žov 🙂

Komentáre